ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fee*, -fee-

fee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fee (n.) ค่าธรรมเนียม See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน Syn. charge, payment
feeb (n.) คนอ่อนกำลัง See also: คนไม่เอาไหน
feeble (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile, strengthless
feeble-minded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม Syn. retarded, foolish
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง Syn. disability
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. frailness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
feed (vi.) กิน
feed (vt.) ให้อาหาร See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed (n.) อาหาร See also: อาหารสัตว์ Syn. fodder, forage, pasture, mash
feed back (phrv.) ส่งกลับไปยัง
feed box (n.) รางใส่อาหารสัตว์ Syn. manger
feed in (phrv.) ป้อนเข้าไป See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed into (phrv.) ป้อนเข้าไปใน (เครื่องจักร, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย) See also: ป้อนเข้าสู่, หยอดเข้าไปใน
feed off (phrv.) กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น) Syn. dine off, eat off, eat out of
feed off (phrv.) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร Syn. dine off, eat off
feed off (phrv.) นำออกมาจาก (ที่เก็บสำรองไว้)
feed off (phrv.) กินอาหารประเภท See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร Syn. dine off, eat off, eat out of
feed on (phrv.) อยากเป็นที่ยอมรับของ Syn. lap up
feed on (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on (phrv.) ให้อาหารกับ See also: ป้อนอาหารให้กับ
feed to (phrv.) ขุนให้อ้วนขึ้น (ใช้ทั้งกับคนและสัตว์) See also: ทำให้อ้วนขึ้นด้วยการให้อาหาร Syn. fatten up
feed up (phrv.) เหนื่อยมาก See also: หมดกำลัง Syn. tire of
feed up with (phrv.) ป้อนให้ See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก Syn. dine off, eat off, eat out of, feed on
feed upon (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed with (phrv.) ป้อนให้ด้วย See also: ทำให้พึงพอใจด้วย
feedback (n.) การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
feedback (n.) เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง
feedback (n.) ผลสะท้อนกลับ See also: การตอบสนอง, การตอบรับ Syn. reaction
feedbag (n.) กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า
feedbox (n.) รางใส่อาหารสำหรับสัตว์ Syn. manger, rack
feeder (n.) ผู้ให้อาหาร See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeder (n.) ที่ใส่อาหารสัตว์
feeder (n.) อาหาร See also: ปริมาณอาหารที่ให้
feeding (n.) การให้อาหาร See also: การป้อนอาหาร Syn. nursing, ranging
feeding on (suf.) กิน Syn. eating
feedlot (n.) บริเวณขุนอาหารสัตว์ก่อนนำไปขายหรือฆ่า Syn. barnyard
feedstuff (n.) อาหารสัตว์
feel (vi.) รู้สึก See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ Syn. experience, perceive
feel (vt.) รู้สึกถึง See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ Syn. sense
feel (n.) ความรู้สึก See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส Syn. sense, touch
English-Thai: HOPE Dictionary
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
feet(ฟีท) n. พหูพจน์ของ foot
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
feet(n) pl ของ foot
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Back Mechanismกลไกควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
feeder canalfeeder canal, คลองชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Feedingการกิน,อาหารและการกิน [การแพทย์]
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่า (n.) fee See also: charge, expense, wage, due
ค่าบำรุง (n.) fee See also: subscription charge, membership fee
ค่าบำรุงรักษา (n.) fee See also: subscription charge, membership fee
มลาน (adj.) feeble See also: weak, feckless Syn. อ่อนแรง, อิดโรย
กระปลกกระเปลี้ย (adv.) feebly See also: wearily, weakly Syn. เพลีย, เหนื่อย Ops. กระปรี้กระเปร่า
กระป้อกระแป้ (adv.) feebly See also: wearily, weakly Syn. เพลีย, เหนื่อย, กระปลกกระเปลี้ย Ops. กระปรี้กระเปร่า
ปะหงับๆ (adv.) feebly See also: gaspingly for breath Syn. กะปลกกะเปลี้ย
ขุน (v.) feed See also: fatten, fertilize Syn. เลี้ยงดู
ป้อน (v.) feed Syn. ให้อาหาร
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
ทอดหญ้า (v.) feed animal with grass See also: give an animal grass
เครื่องสูบน้ำ (n.) feed pump
ชามข้าวสุนัข (n.) feeding bowl See also: dog bowl
รู้สึก (v.) feel See also: touch Syn. รู้ Ops. ด้าน, ด้านชา
สัมผัส (v.) feel See also: perceive Syn. รับรู้, รู้สึก
หนุบ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบหนับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
My feet are killing meฉันปวดเท้ามากเลย
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
He seized one of her feetเขาจับขาข้างหนึ่งของเธอไว้
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
I know you're feeling badฉันรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้?
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
You must feel really proudคุณต้องรู้สึกภูมิใจจริงๆ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
I would like another cup of coffeeฉันขอกาแฟอีกถ้วยหนึ่ง
I feel it is my duty to warn you thatฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's a good price, and you can deduct it from your fee here.ไม่แพงหรอก, และเธอ ยังหักออกจากค่าเรียนที่นี่ได้อีกนะ
¶ Mary, Mary, bo Birley, Bonana fanna ¶ Fo Firley, fee fy mo Mary, Mary!แมรี่ แมรี่ โบ-เบอรี่ บานาน่า แฟนน่า โฟรี่ ฟี-ไฟ-โฟ แมรี่ แมรี่
¶ Jesus, Jesus, bo Jesus, Bonana fanna ¶ Fo Jesus, fee fy mo Jesus, Jesus!จีซัส จีซัส โม-จีซัส บานาน่า-แฟนน่า โฟ-จีซัส ฟี-ไฟ-โฟ จีซัส จีซัส
My fee is much more than that.ค่าว่าความของผมมากกว่านั้นเยอะ
I forgive her. She did it to pay her lawyer's fee only once and never again.ผมยกโทษให้เธอ เธอทำเพื่อจ่ายค่าทนาย
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง
If it's over six months transportation fee is freeถ้าหากเกินหกเดือน ค่าขนส่งฟรี
I'll pay you three times your usual fee if you tell me who's behind this.ผมจะจ่ายเงินค่าภาษีให้คุณ 3 ครั้ง ถ้าคุณบอกผมได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
When I got the entry fee in my pocket.ถ้ามีเงินค่าเข้าไปดูน่ะ
We are not going to return his membership fee even if he's not moving, etc..เราจะไม่คืนค่าสมาชิกให้เขา แม้ว่าเขาจะไม่ขยับอะไรเลยก็ตาม..
I have to pay the library fee and get some noodles.ผมจะไว้จ่ายค่าห้องสมุดและซื้อก๋วยเตี๋ยว
You didn't pay the entrance fee and you climbed over the wall.เธอปีนกำแพงเข้ามาโดยไม่ได้จ่ายค่าเข้านี่

fee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润格[rùn gé, ㄖㄨㄣˋ ㄍㄜˊ, 润格 / 潤格] scale of fee payment for a painter, calligrapher or writer
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
动物性饲料[dòng wù xìng sì liào, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 动物性饲料 / 動物性飼料] animal feed
[wèi, ㄨㄟˋ, 喂] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal)
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
触角[chù jiǎo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, 触角 / 觸角] antenna; feeler
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
奶瓶[nǎi píng, ㄋㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, 奶瓶] baby's feeding bottle
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[qū, ㄑㄩ, 屈] bent; feel wronged; surname Qu
哺乳[bǔ rǔ, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ, 哺乳] breast-feed; suckle; nurse
母乳喂养[mǔ rǔ wèi yǎng, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ, 母乳喂养 / 母乳餵養] breast feeding
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, 咖啡店] café; coffeeshop
咖啡馆[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, 咖啡馆 / 咖啡館] café; coffeeshop
咖啡馆儿[kā fēi guǎn r, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, 咖啡馆儿 / 咖啡館兒] café; coffeeshop
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
卡布奇诺[kǎ bù qí nuò, ㄎㄚˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, 卡布奇诺 / 卡布奇諾] cappuccino (coffee)
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket)
鸡脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 鸡脚 / 雞腳] chicken feet
凤爪[fèng zhuǎ, ㄈㄥˋ ㄓㄨㄚˇ, 凤爪 / 鳳爪] chicken feet
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
[kā, ㄎㄚ, 咖] coffee
咖啡[kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ, 咖啡] coffee
咖啡室[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, 咖啡室] coffee shop
咖啡厅[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, 咖啡厅 / 咖啡廳] coffee shop
咖啡色[kā fēi sè, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄙㄜˋ, 咖啡色] coffee color; brown
咖啡豆[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, 咖啡豆 / 咖啡荳] coffee beans
[fēi, ㄈㄟ, 啡] coffee
渗滤壶[shèn lǜ hú, ㄕㄣˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨˊ, 渗滤壶 / 滲濾壺] coffee percolator
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, 冷酷无情 / 冷酷無情] cold-hearted; unfeeling; callous
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
[yòng, ㄩㄥˋ, 佣 / 傭] commission (for middleman); brokerage fee
[yuè, ㄩㄝˋ, 刖] cut off the feet as punishment

fee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] (n) {comp} access charge; access fee
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P)
ビジターフィー[, bijita-fi-] (n) visitor fee
リストッキングフィー[, risutokkingufi-] (n) restocking fee
乗り捨て料金;乗捨料金[のりすてりょうきん, norisuteryoukin] (n) one-way car rental fee
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee
入学金[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n) matriculation fee
共同浴[きょうどうゆ, kyoudouyu] (n) (See 共同浴場) public bath that can be used for free or a low fee
共同浴場[きょうどうよくじょう, kyoudouyokujou] (n) public bath that can be used for free or a low fee
加入金[かにゅうきん, kanyuukin] (n) admission fee
寄宿料[きしゅくりょう, kishukuryou] (n) fee for board and lodging
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon
年会費[ねんかいひ, nenkaihi] (n) annual fee
弁護料[べんごりょう, bengoryou] (n) lawyer's fee
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
成功報酬[せいこうほうしゅう, seikouhoushuu] (n) fee contingent upon success; contingency fee; completion bonus
月極め;月決め;月極;月ぎめ[つきぎめ, tsukigime] (adj-na,n) monthly (e.g. fee paid monthly for a parking lot); monthly contract
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer)
舎費[しゃひ, shahi] (n) dormitory maintenance fee
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship
身上がり;身揚がり;身上り(io);身揚り(io)[みあがり, miagari] (n) taking a day off by paying one's own fee to one's master (of a prostitute; often in order to see her lover)
車賃[くるまちん, kurumachin] (n) carfare; cartage fee
鑑定料[かんていりょう, kanteiryou] (n) expert's fee
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees
アイコ[, aiko] (n) (abbr) iced coffee
アイスコーヒー[, aisuko-hi-] (n) iced coffee; (P)
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee
アメリカン[, amerikan] (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P)
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
アラビアコーヒーの木[アラビアコーヒーのき, arabiako-hi-noki] (n) coffee tree
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling
イタリアンコーヒー[, itarianko-hi-] (n) Italian coffee
インスタントコーヒー[, insutantoko-hi-] (n) instant coffee
ウインナコーヒー[, uinnako-hi-] (n) Vienna coffee
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed
エスプレッソ[, esupuresso] (n) espresso (coffee) (ita
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF)
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel
帰還[きかん, kikan] feedback, return
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return
書式送り[しょしきおくり, shoshikiokuri] form feed (FF)
用紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed
給電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole
通信料金[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge
頁送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel

fee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากร[n.] (ākøn) EN: tax ; duty ; fee ; revenue FR: taxe [f]
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
กำเหน็จ[n.] (kamnet) EN: goldsmith's fee FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าใบอนุญาต[n. exp.] (khā bai anu) EN: permit fee FR:
ค่าบำรุง[n. exp.] (khā bamrung) EN: subscription ; membership fee ; donation FR:
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrung) EN: maintenance costs ; maintenance fee ; maintenance expenses FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าบริการ[n. exp.] (khā børikān) EN: service charge ; service fee ; charges FR: service [m]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าเช่า[n.] (khāchao) EN: rent ; rental fee ; charge FR: loyer [m] ; coût de location [m]
ค่าจอดรถ[n. exp.] (khā jøt rot) EN: parking fee FR:
ค่าการตลาด[n. exp.] (khā kāntalā) EN: market price ; marketing fee FR:
ค่าเข้าชม[n. exp.] (khā khao ch) EN: admission fee FR: prix d'entrée [m]
ค่าขึ้นศาล[n. exp.] (khā kheun s) EN: court fee FR: frais de justice [mpl]
ค่าคอมมิชชั่น[n. exp.] (khā khømmit) EN: commission fee FR:
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าลิขสิทธิ์[n. exp.] (khā likkhas) EN: copyright fee ; royalty fee ; royalty FR: droits d'auteur [mpl]
ค่าลงทะเบียน[n. exp.] (khā longtha) EN: registration fee FR: frais de participation [mpl]
ค่าหน้าดิน[n.] (khānādin) EN: land leasing fee FR:
ค่านายหน้า[n. exp.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fee ; broker's fee ; compensation ; fee FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (khā phān pr) EN: admission fee ; admission charge ; admission ; gate fee ; entrance fee ; ticket price ; cover charge FR: prix d'entrée [m]
ค่าผ่านประตูสวนสัตว์[n. exp.] (khā phān pr) EN: zoo admission fee FR:
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt kh) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่าเปิดเหล้า[n. exp.] (khā poēt la) EN: corkage ; corkage fee ; corkage charge FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
ค่าเปิดปากถุง[n. exp.] (khā poēt pā) EN: commission ; up from deduction (from a loan) ; lender's fee FR:
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee FR: commission [f]
ค่าสมาชิก[n. exp.] (khā samāchi) EN: membership fee FR: cotisation de membre [f]
ค่าธรรมเนียม[n.] (khāthamnīem) EN: fee ; charge ; due ; duty ; commission FR: prix [m] ; honoraires [mpl] ; droits [mpl] ; frais [mpl] ; commission [f]
ค่าธรรมเนียมรายเดือน[n. exp.] (khāthamnīem) EN: monthly fee FR:
ค่าธรรมเนียมรายปี[n. exp.] (khāthamnīem) EN: annual fee FR:
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย[n. exp.] (khāthamnīem) EN: legal fee FR:
ค่าที่จอดรถ[n. exp.] (khā thījøtr) EN: parking fee FR:
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (khā thøn ng) EN: withdrawal fee FR:
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaē) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay ; payment ; compensation FR: compensation [f] ; guerdon [m] (vx)
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
ค่าตัว[n. exp.] (khātūa) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary FR:
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess FR: fée [f] ; ange [m]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy ; wood sprite FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
เงินปากถุง[n.] (ngoenpākthu) EN: brokerage ; fee ; service charge ; loan charges FR:

fee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsgebühr {f}account management fee
Abschlussgebühr {f}acquisition fee
Eintrittspreis {m}admission fee
Zulassungsgebühr {f}admission fee
Kreditbeschaffungsprovision {f}advance fee
Vertreterprovision {f}agency fee
Bewertungsgebühr {f}appraisal fee
Prüfungshonorar {n}audit fee
Erfolgshonorar {n}contingent fee; contingency fee [Am.]
Umwandlungsgebühr {f}conversion fee
Beförderungsentgelt {n}delivery fee
Nenngeld {n}entry fee
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee
Lizenzgebühr {f}licence fee
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee
Mitgliedsbeitrag {m}membership fee
Parkgebühr {f}parking fee
Veröffentlichungsgebühr {f}publication fee
Börseneinführungskosten {pl}stock exchange admission fee
Ausbildungsgebühr {f}training fee
Ablösesumme {f}transfer fee
Anfänger {m}tenderfeet
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees
Bahneinführung {f}web feeding
Todesfee {f} | Todesfeen
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet
Belehnter {m}feoffee
Blattvorschub {m}bill feet
Biofeedback {n}biofeedback
Café {n}; Kaffeehaus
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect
Kaffee {m} | Kaffee machen; Kaffee kochen | türkischer Kaffeecoffee | to make coffee | Turkish coffee
Kaffeeautomat {m}coffee maker
Kaffeebohne {f}coffee bean
Kaffee-Extrakt {m}coffee essence
Kaffeefilter {m}coffee filter
Kaffeehaus {n} | Kaffeehäuser
Kaffeekanne {f}coffee pot
Kaffeelikör {m} [cook.]coffee liqueur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fee
Back to top