ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disburse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disburse*, -disburse-

disburse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disburse (vt.) ชำระเงิน See also: จ่ายเงิน Syn. pay, give, spend
disbursement (n.) การชำระเงิน
disbursements (n.) เงินที่ต้องจ่ายประจำ Syn. expenditures
English-Thai: HOPE Dictionary
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด
An escrow account held at that same institution made a disbursement that day in the same amount.บัญชีค้ำประกันเงินโอนที่ถูกรักษาไว้ ที่ธนาคารเดียวกัน มีการโอนเงินเข้าไปในวันนั้น เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน
I'll buy you some time. Toxin disbursement in five, four, three, two...เดี๋ยวถ่วงเวลาให้ ...

disburse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P)
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P)
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement

disburse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกจ่าย[v. exp.] (boēk jāi) EN: draw down payments ; disburse FR:
ใช้จ่าย[v. exp.] (chai jāi) EN: spend ; disburse FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้ใช้สิน[v. exp.] (chai nī cha) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay for ; disburse FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR: s'acquitter ; rembourser
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จ่ายหนี้[v. exp.] (jāi nī) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay FR: rembourser ses dettes
การเบิกจ่าย[n. exp.] (kān boēk jā) EN: disbursement FR:
การใช้จ่าย[n.] (kān chai jā) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout FR: dépense [f]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
เงินทดรองจ่าย[n. exp.] (ngoen thotr) EN: advance payment ; disbursement FR:
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expense ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge FR: dépense [f]
สมุดรายวันเงินสดจ่าย[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash disbursement journal ; cash payment journal ; cash payments journal FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disburse
Back to top