ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allocate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allocate*, -allocate-

allocate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allocate (vt.) จัดสรร See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน Syn. allot, designate
allocate to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้ Syn. allot to
English-Thai: HOPE Dictionary
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดสรร (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน
จัดสรรเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. แบ่งเงิน
แบ่งเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide
แบ่งเวลา (v.) allocate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ
I'm entitled to allocate 50% of the cubic footage of the common areas.ฉันมีสิทธิ์ใช้ 50% ของตารางฟุต ในบริเวณพื้นที่ร่วม
How am I supposed to allocate lab resources when he...?แล้วผมจะจัดทรัพยากรของแล็บยังไงถ้าเขา...
No, they don't want to allocate agency funds for the buy-in.ไม่ พวกเขาไม่อยากอนุมัติเงินส่วนกลาง ให้ใช้เป็นเงินพนัน
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ".
You want me to go behind Casey's back, reallocate CIA resources and violate this woman's privacy, so you can find out what their story is?คุณจะให้ซีไอเอแอบไป... ล้วงความลับเธอ เพื่อให้คุณรู้ความจริงงั้นเหรอ
Sorry, is this above the allocated amount of ammunition?โทษน่ะครับ คุณเอาพวกกระสุนดินระเบิดเยอะเกินไปมั้ย
There were significant resources allocated between 2004 and 2006 to a project that's vanished from the books.มีทรัพย์สินสำคัญลงไว้ ระหว่างปี 2004 ถึง 2006 ในโครงการ ที่หายไปจากหนังสือ บางอย่างที่เรียกว่า คาร์ริออน
...misallocated funds, unethical testing, unauthorized and off-the-books facilities, as well as dangerous and unsound invest...กองทุนรวมที่โยกย้ายผิดไป การทดสอบศีลธรรมจรรยา ไม่ได้รับอนุญาตและอยู่นอกบัญชี เครื่องอำนวยความสะดวก
Allocated time completed. Allocated time completed.หมดเวลาแล้ว หมดเวลาแล้ว

allocate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
支配[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, 支配] dominate; allocate

allocate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケート[, aroke-to] (n) allocate
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] (n) {comp} upper window edge allocated to the peer entity
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) tax allocated to local governments
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
曹司[ぞうし, zoushi] (n) (1) palace room for government officials or ladies in waiting; (2) room inside a palace or private estate allocated to employees; person living in such a room; (3) (See 大学寮) boarding house for trainee administrators (ritsuryo period)
賦する[ふする, fusuru] (vs-s) (1) (arch) to allocate; (2) to compose (poetry, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity

allocate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate FR: assigner les tâches
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
แบ่งเวลา[v. exp.] (baeng wēlā) EN: allocate FR:
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
จัดสรรเงิน[v. exp.] (jatsan ngoe) EN: allocate FR:
จัดสรรเงินทุน[v. exp.] (jatsan ngoe) EN: allocate funds FR:
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīd) EN: allocate land FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ปัน[v.] (pan) EN: divide ; allocate ; distribute ; share FR: partager ; répartir ; distribuer
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre

allocate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allocate
Back to top