ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deliver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deliver*, -deliver-

deliver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliver (vt.) ขว้าง See also: ปา Syn. pitch, fling, hurl
deliver (vt.) คลอด (มักใช้รูป passive voice) See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก Syn. give birth to, bring forth
deliver (vt.) ช่วยทำคลอด See also: ช่วยคลอดลูก Syn. midwife
deliver (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ Syn. announce
deliver (vt.) ปล่อย See also: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว Syn. release, rescue, save Ops. imprison, intern
deliver (vt.) พูดสุนทรพจน์ See also: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา Syn. tell, recite
deliver (vt.) มอบ See also: เสนอ, ส่งคืน, คืน Syn. hand over, pass, surrender
deliver (vi.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา
deliver (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill, meet expectations
deliver (vi.) ส่ง See also: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ Syn. carry, convey, transport
deliver (vt.) ส่ง See also: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ Syn. carry, convey, transport
deliver (vt.) สร้าง See also: ผลิต
deliver (vt.) ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สนับสนุน Syn. support, vote
deliver from (phrv.) ส่งไปจาก See also: ส่งจาก
deliver from (phrv.) ช่วยให้ปลอดภัยจาก
deliver of (phrv.) ขโมยจาก Syn. ease of
deliver of (phrv.) ให้กำเนิด See also: คลอดลูก
deliver oneself of (phrv.) แสดงความคิดเห็น
deliver over (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้ Syn. give up, deliver over
deliver to (phrv.) ส่งให้
deliver up (phrv.) ส่งให้ See also: มอบให้ Syn. deliver over, give up
deliverer (n.) ผู้นำส่ง See also: ผู้ส่งสาร, ผู้ส่ง, ผู้ส่งสินค้า Syn. diliverance
delivering (n.) การเสนอ Syn. donation
delivery (n.) การคลอดลูก Syn. childbirth, labor
delivery (n.) การส่ง See also: การส่งสินค้า, การส่งสาร Syn. conveyance, transfer
delivery into legal custody (n.) การส่งมอบตัว See also: การส่งตัวผู้ร้าย
delivery room (n.) ห้องคลอด
delivery room (n.) ห้องยืมคืนหนังสือ (ในห้องสมุด)
deliveryman (n.) คนส่งสินค้า See also: คนส่งของ Syn. courier, errand boy, messenger
English-Thai: HOPE Dictionary
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
delivery roomn. ห้องคลอด
English-Thai: Nontri Dictionary
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deliver๑. ทำคลอด๒. เอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery๑. การคลอด [มีความหมายเหมือนกับ accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocus]๒. การเอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery room; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deliveryการทำคลอด,การคลอด,เด็กเกิด,คลอด,ระยะคลอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำไปให้ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, ส่งให้
ส่งตัว (v.) deliver
ส่งมอบ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ส่งให้ (v.) deliver See also: carry Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้
ทำคลอด (v.) deliver (a baby) See also: assist in childbirth
คลอดลูก (v.) deliver a child See also: give birth to, be born, bear Syn. ออกลูก
ส่งหนังสือ (v.) deliver a document See also: send messages
เดินป้าย (v.) deliver a document See also: send messages Syn. ส่งหนังสือ
เดินหนังสือ (v.) deliver a message or a letters See also: deliver a document
กล่าว (v.) deliver a speech See also: make a speech Syn. กล่าวสุนทรพจน์
กล่าวสุนทรพจน์ (v.) deliver a speech See also: make a speech
เดินหมาย (v.) deliver a warrant See also: serve court summons
ยื่นคำขาด (v.) deliver an ultimatum See also: give someone an ultimatum
ใบตราส่ง (n.) delivery order Syn. ใบส่งของ, ใบส่งสินค้า
ใบส่งสินค้า (n.) delivery order Syn. ใบส่งของ
C.O.D. (adj.) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
คนส่งของ (n.) goods deliver
คนส่งของ (n.) goods deliver
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we don't deliver these, we're defeated.ถ้าเราไม่ส่งสารสำคัญนี้ เราจะแพ้
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ
I know there's scum around or bivouacked near the camp waiting for someone to deliver this loot.ฉันรู้ว่ามีพวกชั่วป้วนเปียน แถวค่ายเพื่อรอให้... ...บางคนเอาของที่ปล้นได้ไปส่ง
You deliver those papers to Rev. Williams...คุณส่งเอกสารให้บาทหลวงวิลเลี่ยมส์
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้
Dr.Jones found Nurhachi for me, and he's going to deliver him... now.Dr.Jones พบ Nurhachi สำหรับฉัน และเขาจะให้เขา ... ตอนนี้
We'll run up the white flag and deliver your message.พวกเราจะชักธงสีขาวและส่งข้อความของท่าน
They deliver food only once a weekเขาให้อาหารมาสัปดาห์ละครั้ง
I heard you need someone to deliver milk.ได้ยินว่าคุณอยากได้คนส่งนม
Do you want to deliver milk?อยากเป็นคนส่งนมเหรอ?
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น

deliver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交货[jiāo huò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, 交货 / 交貨] to deliver goods
发交[fā jiāo, ㄈㄚ ㄐㄧㄠ, 发交 / 發交] to issue and deliver (to people)
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, 交割] delivery (commerce)
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, 交货期 / 交貨期] delivery period
付给[fù gěi, ㄈㄨˋ ㄍㄟˇ, 付给 / 付給] deliver; pay
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, 寄递 / 寄遞] delivery (of mail)
接生[jiē shēng, ㄐㄧㄝ ㄕㄥ, 接生] deliver
救出[jiù chū, ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ, 救出] deliverance
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
快递[kuài dì, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, 快递 / 快遞] express delivery
交给[jiāo gěi, ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ, 交给 / 交給] give; deliver; hand over
分娩[fēn miǎn, ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, 分娩] labor; parturition; delivery
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建

deliver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD
コレクトオンデリバリー[, korekutoonderibari-] (n) collect on delivery
デリバリー[, deribari-] (n) delivery
ドラッグデリバリーシステム[, doragguderibari-shisutemu] (n) drug delivery system
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P)
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P)
交付者[こうふしゃ, koufusha] (n) deliverer; donor
代引き[だいびき, daibiki] (n) (abbr) (See 代金引き換え,着払い) cash on delivery; COD
代金引換;代金引替;代金引き換え(io);代金引き替え(io)[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (n) cash on delivery; COD
伝送[でんそう, densou] (n,vs) transmission; communication; circulation; dissemination; diffusion; propagation; delivery; (P)
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company)
供出米[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse)
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot
分娩作用[ぶんべんさよう, bunbensayou] (n) delivery; parturition
分娩室;分べん室[ぶんべんしつ, bunbenshitsu] (n) maternity room; delivery room
分身[ぶんしん, bunshin] (n,vs) parturition; delivery; one's child; branch; offshoot; one's other self; (P)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
別配達[べつはいたつ, betsuhaitatsu] (n) special delivery
即日速達[そくじつそくたつ, sokujitsusokutatsu] (n) same-day special delivery
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc.
受渡す;受け渡す[うけわたす, ukewatasu] (v5s) to deliver; to hand over; to transfer
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service
宅配便[たくはいびん, takuhaibin] (n) (1) express home delivery service; (2) express home delivery parcel (box, etc.)
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
引き渡し(P);引渡し[ひきわたし, hikiwatashi] (n) delivery; handing over; turning over; extradition; (P)
引き渡す(P);引渡す;引きわたす[ひきわたす, hikiwatasu] (v5s,vt) to deliver; to extradite; to stretch across; to hand over; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] Physical Delivery System, PDS
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
配信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR

deliver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages FR:
จัดส่ง[v. exp.] (jat song) EN: send ; transport ; deliver FR: livrer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
คนส่งหนังสือพิมพ์[n.] (khon song n) EN: newspaper deliver FR: livreur de journaux [m]
คนส่งสินค้า[n. exp.] (khon song s) EN: goods deliver ; deliveryman FR: livreur [m]
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo kham p) EN: deliver a speech ; make a speech FR: prononcer un discours ; faire une déclaration
กล่าวเปิดงาน[v. exp.] (klāo poēt n) EN: make the opening speech ; deliver an opening speech FR:
กล่าวสุนทรพจน์[v. exp.] (klāo sunthø) EN: deliver a speech ; make a speech FR:
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech ; make a speech of welcome FR: adresser un discours de bienvenue
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul FR: transporter ; transborder
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
นำไปให้[v. exp.] (nam pai hai) EN: deliver FR:
ออกลูก[v.] (øklūk) EN: give birth (to) ; have a baby ; deliver FR: accoucher ; donner naissance (à) ; enfanter ; mettre au monde ; mettre bas ; agneler (brebis)
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation ; address FR: faire un discours ; adresser un discours
ปราสัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address FR: faire un discours ; adresser un discours
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งให้[v. exp.] (song hai) EN: send to ; deliver to FR: passer ; tendre
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ส่งหมาย[v. exp.] (song māi) EN: deliver a warrant FR:
ส่งมอบ[v.] (songmøp) EN: deliver ; carry ; send to ; transfer FR: livrer ; fournir ; remettre
ส่งมอบสินค้า[v. exp.] (songmøp sin) EN: deliver goods FR:
ส่งมอบตัว[v. exp.] (songmøp tūa) EN: hand over (to) ; deliver (to) FR:
ส่งไปให้[v. exp.] (song pai ha) EN: deliver ; send FR: livrer
ส่งสินค้า[v. exp.] (song sinkhā) EN: deliver goods FR: livrer des marchandises
ทำการคลอด[v.] (tham kān kh) EN: deliver (a baby) FR: accoucher
ทำคลอด[v.] (thamkhløt) EN: deliver (a baby) ; assist at childbirth FR: donner naissance
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkh) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿ) EN: delivery order ; D/O FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song si) EN: delivery order FR:
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order FR:
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat) EN: delivery service FR: service de livraison [m]
บริการส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [f]
บริการส่งถึงที่[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison sur place [f]

deliver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Beförderungsentgelt {n}delivery fee
Kreißsaal {m}delivery room
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Lieferprogramm {n}delivery program
Warenlieferung {f}delivery of goods
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Frühlieferung {f}early delivery
Zangengeburt {f} [med.]forceps delivery
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms
Fehllieferung {f}incorrect delivery
Paketzustellung {f}parcel delivery
Postzustellung {f}postal delivery
Liefermenge {f}quantity delivered; supplying quantity
Lieferumfang {m}scope of delivery
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deliver
Back to top