ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apportion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apportion*, -apportion-

apportion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apportion (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แจกจ่าย, จัดสรร Syn. allot, portion out
apportion among (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
apportionment (n.) การจัดสรร See also: การแบ่งสันปันส่วน Syn. allotment, partition
English-Thai: HOPE Dictionary
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
English-Thai: Nontri Dictionary
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute,
แบ่งสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, Syn. จัดสันปันส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I didn't apportion hundreds of thousands Of taxpayers' dollars to that schoolถ้าต้องเอาเงินภาษีเป็นแสนๆ ไปให้ ร.ร.นี้
You work for a government who apportions more weight to lobbyists than to constituents.คุณทำงานให้กับพวกรัฐบาล ที่ให้เงินล็อบบี้ยิสท์ มากกว่าประชาชน

apportion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分かちあたえる[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to apportion to; to share
汲み分ける[くみわける, kumiwakeru] (v1,vt) to apportion drawn water; to show understanding
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P)
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats)
小出し[こだし, kodashi] (n) (apportioning) in small amounts
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
配付[はいふ, haifu] (n,vs) distributing; dealing out; apportionment
配賦[はいふ, haifu] (n,vs) allocation; apportionment; distribution

apportion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
ปันส่วน[n.] (pansuan = p) EN: ration ; share ; portion ; apportion FR: rationner
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]

apportion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apportion
Back to top