ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clerk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clerk*, -clerk-

clerk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clerk (n.) พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
clerk (n.) เสมียน
clerkly (adj.) ที่เกี่ยวกับงานธุรการ
English-Thai: HOPE Dictionary
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
English-Thai: Nontri Dictionary
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Clerk of the House of Commonsเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงาน (n.) clerk Syn. เจ้าหน้าที่
เสมียน (n.) clerk Syn. พนักงาน, เจ้าหน้าที่
คนขายตั๋ว (n.) booking clerk
พนักงานสารบรรณ (n.) filing clerk Syn. พนักงานเก็บเอกสาร
พนักงานเก็บเอกสาร (n.) filing clerk
พนักงานไปรษณีย์ (n.) counter clerk See also: counter officer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get the code clerk out of bed and ask him to stand by.{\cHFFFFFF}รับพนักงานรหัสออกจากเตียง และขอให้เขายืนตาม
And stop calling me Mr. Patel. You're not a junior clerk anymore.แล้วก็เลิกเรียกผมว่า"คุณ"ได้แล้ว คุณไม่ใช่เสมียนแล้วนะ
Someone reported a suspect fitting your description... shooting a clerk at Lloyd's a few minutes ago.มีคนรายงานผู้ต้องสงสัยตรงกับลักษณะของนาย... ที่เพิ่งจะไปปล้นแล้วยิงพนักงานที่ร้านลอยด์ .
Um, hi. I think... I just saw a man shoot the clerk at Lloyd's.เอ่อม หวัดดีค่ะ คือชั้นว่า... ชั้นเห็นผู้ชายคนนึงยิงพนักงานที่ร้านลอยด์น่ะค่ะ.
Forget it. Clerk runs your card, and they got us.ลืมแล้วหรอ ถ้าเรารูดบัตร พวกเขาจะตามเราเจอ
Now, the gift-store clerk - she said he seemed...นี่ ตรงขายของที่ระลึก - เธอบอกว่า เขาดูเหมือน...
Yeah, well, there's a clerk downtown named Ned, who has four cats and lives with his mom, and he bought me a drink.ใช่ อ้อ มีพนักงานบัญชีที่ดาวน์ทาวน์ชื่อเน็ต เขาเลี้ยงแมวไว้ 4 ตัวและอยู่กับแม่ของเขา และเขาเคยเลี้ยงเหล้าฉัน
Clara toplin used to be the properties clerk here.คาร่า ท็อปลิน เธอเคยเป็นเสมียนทำบัญชีของกลางที่นี่
All right, I slipped the admissions clerk 20 euros.All right, I slipped the admissions clerk 20 euros.
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า
Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service agency.ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน ท่านครับผมขอเสนอเอกสารรับรอง จากผอ.หน่วยสืบราชการลับให้เสมียน
At this time, the police aren't releasing any details, but earlier tonight, a store clerk was murdered at this downtown location.ในตอนนี้ ตำรวจยังไม่บอกรายละเอียดอะไร แต่ช่วงหัวค่ำ เสมียณร้านขายของชำถูกฆาตกรรม ในเขตดาวน์ทาวน์

clerk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马克斯威尔[mǎ kè sī wēi ěr, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟ ㄦˇ, 马克斯威尔 / 馬克斯威爾] James Clerk Maxwell (1831-1879)
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, 营业员 / 營業員] clerk; shop assistant
保管员[bǎo guǎn yuán, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 保管员 / 保管員] custodian; storeroom clerk
店伙[diàn huǒ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 店伙] shop assistant; shop clerk
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, 书记 / 書記] secretary; clerk

clerk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
事務屋[じむや, jimuya] (n) office worker; clerk
係;掛[がかり, gakari] (suf) (掛 is often used for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1,掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk
係員(P);係り員[かかりいん, kakariin] (n) official (e.g. customs); clerk in charge; (P)
受付係;受け付け係[うけつけがかり, uketsukegakari] (n) receptionist; clerk
客室係[きゃくしつがかり, kyakushitsugakari] (n) room clerk (hotel); steward (ship)
属官[ぞっかん, zokkan] (n) subordinate official; government clerk
帳場の者[ちょうばのもの, choubanomono] (n) reception clerk
平の社員[ひらのしゃいん, hiranoshain] (n) mere clerk
廷吏[ていり, teiri] (n) court attendant or clerk
応接係[おうせつかかり;おうせつがかり, ousetsukakari ; ousetsugakari] (n) receptionist; desk clerk
手代[てだい, tedai] (n) sales clerk
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
書記補[しょきほ, shokiho] (n) assistant clerk
案内係[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk
番頭[ばんとう, bantou] (n) (head) clerk
裁判所書記官[さいばんしょしょきかん, saibanshoshokikan] (n) clerk of court
クラーク[, kura-ku] (n) clerk; (P)
事務員[じむいん, jimuin] (n) clerk; (P)
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer
係(P);係り[かかり, kakari] (n) (1) (esp. 係) (See 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk; (2) {ling} (esp. 係り) (See 係り結び) connection; linking; (P)
係長(P);掛長[かかりちょう, kakarichou] (n) chief clerk; (P)
司法書士[しほうしょし, shihoushoshi] (n) judicial clerk; scrivener
売り児[うりこ, uriko] (n) sales clerk; shopgirl
官吏[かんり, kanri] (n) government official; clerk; (P)
局員[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P)
店員[てんいん, ten'in] (n,adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P)
書き役;書役[かきやく, kakiyaku] (n) (See 書記) clerk; secretary; scribe; copyist
書記[しょき, shoki] (n,vs,adj-no) clerk; secretary; (P)
行員[こういん, kouin] (n) (abbr) (See 銀行員) bank clerk; (P)
郵便局員[ゆうびんきょくいん, yuubinkyokuin] (n) mail clerk; post-office clerk; post-office worker; postal employee; postal worker

clerk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[n. exp.] (jaonāthī ch) EN: shipping clerk FR:
เจ้าพนักงานธุรการ[n. exp.] (jaophanakng) EN: general service officer ; office clerk FR:
จ่าศาล[n. exp.] (jā sān) EN: clerk of the court ; registrar of the court FR:
เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ ; เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ [n. prop.] (Jēm Khloēk ) EN: James Clerk Maxwell FR: James Clerk Maxwell
เลขกะ[n.] (lēkhaka) EN: writer ; clerk FR:
ลิปิการ[n.] (lipikān) EN: clerk FR:
ลิปิกร[n.] (lipikøn) EN: clerk FR:
ปลัดเทศบาล[n. exp.] (palat thēts) EN: chief municipal officer ; municipal clerk FR:
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman ; salespeople [pl] FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
รองปลัดเทศบาล[n. exp.] (røng palat ) EN: Deputy Municipal Clerk FR:
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนออกของ[n. exp.] (samiēn øk k) EN: shipping clerk FR:
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phan) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers FR:

clerk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhalter {m}accounting clerk
Buchhalter {m}accounts clerk
Empfangschef {m}reception clerk
Kontrolleur {m}tally clerk
Protokollführer {m}clerk (of the court)
Rennleiter {m}clerk of the course
Bürovorsteher {m}head-clerk
Ladenverkäufer {m}salesclerk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clerk
Back to top