ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disclose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disclose*, -disclose-

disclose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disclose (vt.) เปิดเผย See also: เปิดโปง Syn. uncover, unveil, reveal
disclosed (adj.) ซึ่งเปิดออก See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน Syn. uncovered
disclosed (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้ Syn. discovered, open Ops. concealed
English-Thai: HOPE Dictionary
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
English-Thai: Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นที่เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim Ops. เป็นความลับ
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
เปิดเผย (v.) disclose See also: reveal, leak, divulge, expose, open up Syn. เผย Ops. ปกปิด, ลับ, ซ่อน
แสดงตัว (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
แสดงความประสงค์ (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you disclose that you met giannaคุณบอกเธอรึเปล่าล่ะว่าคุณเจอจิแอนนา
To disclose every project that mark youngพวกเราต้องการให้ แมสซิฟ ไดนามิค เปิดเผย โครงการทั้งหมดที่ มาร์ค ยัง
US Attorney won't disclose the name of the witnessอัยการสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยชื่อพยาน
It's perfectly clear. You have a moral obligation to disclose it to the court.เธอมีหน้าที่ทางศีลธรรม ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล
And consider that B% R has yet to disclose their financial statements showing the acquisition.เชื่อได้ว่า BR จัดการเคลียร์หนี้สิน ให้กับฟอร์มาเวลเรียบร้อย
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone.โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้
A patient asked me to disclose the risks of a surgical procedure, and I am required by law and my oath to do so.และฉันทำตามกฎหมาย และตามคำสาบานว่าจะทำอย่างนั้น
You were Northmoor's attorney, yet failed to disclose it.ไม่เป็นไร สบายใจได้ เธอมีนามบัตรหรืออะไรไหม ?
You know that we have a policy not to disclose that.คุณก็รู้ว่าเรามีนโยบายที่จะเก็บเป็นความลับ
Um, I need to disclose something.ฉันมีเรื่องบางอย่างจะเปิดเผย
Can't disclose what the M stands for. Security. You understand.ห้ามเข้าใกล้นี่ เพื่อ ความปลอดภัย เข้าใจนะ
You have to disclose that, don't you?คุณต้องเปิดเผยเรื่องนั้น ไม่ใช่เหรอ

disclose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
揭发[jiē fā, ㄐㄧㄝ ㄈㄚ, 揭发 / 揭發] disclose; revelation
声张[shēng zhāng, ㄕㄥ ㄓㄤ, 声张 / 聲張] disclose; make public

disclose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち割る[うちわる;ぶちわる, uchiwaru ; buchiwaru] (v5r,vt) (1) to split (by striking); (2) to disclose
秘密を明かす[ひみつをあかす, himitsuwoakasu] (exp,v5s) (See 秘密を暴露する) to disclose a secret
穿り返す[ほじくりかえす, hojikurikaesu] (v5s,vt) to dig up; to expose; to disclose
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P)
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose
素っ破抜く;素破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose

disclose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ง่าเงย[v.] (ngā-ngoēi) EN: disclose FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi s) EN: disclose personal assets FR:
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปูดข่าว[v. exp.] (pūt khāo) EN: leak news ; disclose information FR:
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp ph) EN: confess ; disclose ; concede ; admit one's fault ; admit one's guilty FR: confesser
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disclose
Back to top