ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assure*, -assure-

assure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assure (vt.) ทำให้เชื่อมั่น See also: ทำให้มั่นใจ
assure (vt.) ให้ความมั่นใจ See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน Syn. convince, reassure
assure of (phrv.) ทำให้มั่นใจเรื่อง See also: ทำให้แน่ใจเรื่อง
assured (adj.) เชื่อมั่น See also: มั่นใจ Syn. sure, undoubted
assured (n.) ผู้เอาประกันภัย
assuredly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. surely
English-Thai: HOPE Dictionary
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนยัน (v.) assure See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee, certify, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
เป็นประกัน (v.) assure
เป็นหลักประกัน (v.) assure Syn. เป็นประกัน
ผู้เอาประกัน (n.) the assured See also: assured Syn. ผู้ประกัน
ผู้เอาประกันภัย (n.) the assured
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่
I assure you we'd not be troubling you if it were not necessary.ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็น เราคงไม่มารบกวนคุณหรอก
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์.
I can assure you, sir... that I am no criminal.ฉันสามารถมั่นใจได้ครับ ... ว่าฉันไม่มีความผิดทางอาญา
I am ashamed of what happened here so many years ago, and I assure you this will never happen again in my kingdom.ผมละอายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หลายปีที่ผ่านมา และผมขอยืนยันว่า นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในราชอาณาจักรของเรา
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน
I assure you, your highness, it won't happen again.ขอให้วางใจ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน"
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
I do assure you, this news does not affect me, truly, Lizzy.ฉันทำให้เธอมั่นใจได้เลยว่า ข่าวนี้ไม่มีผลต่อฉัน จริงๆ นะลิซซี่

assure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
包管[bāo guǎn, ㄅㄠ ㄍㄨㄢˇ, 包管] assure; guarantee
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 再保证 / 再保證] reassure
[wèi, ㄨㄟˋ, 慰] reassure
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, 没错 / 沒錯] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly

assure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシュア[, ashua] (vs) assure
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P)
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P)
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area

assure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ความมั่นใจ[v. exp.] (hai khwām m) EN: ensure ; assure FR:
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
เป็นหลักประกัน[v. exp.] (pen lak pra) EN: assure FR:
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prak) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder FR: assuré [m]
พูดได้เต็มปาก[v. exp.] (phūt dāi te) EN: I can assure you FR:
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
รับประกัน[v.] (rapprakan) EN: insure ; assure ; guarantee FR: assurer ; garantir ; certifier
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm ; ensure ; notarize FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer ; donner la garantie (que) ; s'engager
ทำให้มั่นใจ[v. exp.] (thamhai man) EN: assure FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) EN: FR: s'assurer ; se garantir
ให้แน่ใจถึง[v. exp.] (hai naējai ) EN: ensure FR: assurer
คลายใจ[v. exp.] (khlāi jai) EN: relieve ; alleviate ; lighten FR: être rassuré ; être soulagé
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ ๆ = แน่ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely FR: certainement ; assurément ; bien sûr ; à coup sûr
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khø) EN: self-confident ; self-assured FR:
ผู้เอาประกันภัย[n. exp.] (phū ao prak) EN: assured ; insured ; insuree FR:
ผู้รับประกันภัย[n.] (phūrappraka) EN: insurer FR: assureur [m]
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure FR: garantir ; assurer ; couvrir
รักษาความปลอดภัย[v. exp.] (raksā khwām) EN: guard FR: garder ; assurer la sécurité
รอยแตก[n. exp.] (røi taēk) EN: crack FR: brissure [f] ; cassure [f] ; fissure [f] ; faille [f]
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ทำให้แน่ใจ[v. exp.] (thamhai naē) EN: make sure ; ensure FR: s'assurer que/de
ทำให้สบายใจ[v. exp.] (thamhai sab) EN: console FR: rassurer
ถูกต้อง[adv.] (thūktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course ; precisely FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า[v. exp.] (trūatsøp ha) EN: FR: s'assurer que
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai ) EN: reliable ; trustworthy ; assured FR: fiable
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance

assure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assure
Back to top