ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

know

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *know*, -know-

know ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
know (vt.) เข้าใจ See also: ตระหนัก, ดูออก, มองออก Syn. understand, comprehend, realize
know (vt.) จำได้
know (vi.) รับทราบ See also: รับรู้ Syn. perceive
know (vt.) รู้ See also: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
know (vt.) รู้จัก See also: คุ้นเคย Syn. recognize
know (vt.) เรียนรู้ See also: รู้, มีประสบการณ์
know about (phrv.) รู้เกี่ยวกับ Syn. know of
know apart (phrv.) แยกความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from
know as (phrv.) เรียกว่า See also: เรียกชื่อว่า
know backwards (phrv.) จำได้อย่างละเอียด See also: จำขึ้นใจ
know best (phrv.) คิดดีที่สุด See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
know better (idm.) ฉลาด See also: ได้รับการอบรมมาดี
know better (phrv.) รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ See also: รู้จักดีขึ้น
know by (phrv.) จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย) See also: รู้ได้จาก
know by sight (idm.) จำได้
know fine (phrv.) รู้ดี See also: ตระหนักดี, เข้าใจดี
know for (phrv.) รู้จักมาเป็นระยะเวลา (หนึ่งปี, สิบปี, ช่วงหนึ่งฯลฯ)
know from (phrv.) รู้ความแตกต่างระหว่าง See also: แยกความแตกต่างระหว่าง
know from nothing about (idm.) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
know of (phrv.) รู้เรื่องของ See also: เคยได้ยินเรื่องของ, เคยรู้เกี่ยวกับ Syn. know about
know someone by sight (idm.) รู้จักชื่อและจำหน้าได้
know someone like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something by heart (idm.) จำขึ้นใจ
know something from memory (idm.) จำได้ (เพราะเห็นบ่อย)
know something like a book (idm.) รู้จักดีมาก
know something only too well (idm.) รู้จักดีมาก See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
know the ropes (idm.) รู้จักวิธีจัดการบางสิ่ง
know the score (idm.) รู้ความจริง See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know through and through (idm.) รู้จักเป็นอย่างดี See also: รู้จักอย่างละเอียด, รู้จริง
know to (phrv.) เป็นที่รู้จักดีต่อ (หรือของ)
know which is which (idm.) รู้ว่าใครเป็นใคร See also: แยกความแตกต่างได้
know-all (adj.) ที่เรียนรู้ได้ Syn. vain person
know-how (idm.) ความรู้และทักษะ
know-how (n.) ความรู้หรือวิธีการ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความชำนาญ
know-it-all (n.) ผู้ที่อ้างว่ารู้ทุกอย่างดีกว่าผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ)
knowable (adj.) ที่เรียนรู้ได้ Syn. know-all, vain person
knowing (n.) การรับรู้ Syn. perception
knowing (adj.) รอบรู้ See also: ฉลาด, พหูสูต Syn. wise
knowingly (adv.) อย่างรู้เท่าทัน Syn. intentionally, wisely
knowledge (n.) ความรู้ See also: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ,ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy,expertise
know-it-all(โน'อิทออล) n. ผู้ที่กระทำตัวยังกะเป็นผู้รู้คนเดียว
knowable(โน'อะเบิล) adj. รู้ได้,เรียนรู้ได้, See also: knowability n. ดูknowable
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
known(โนน) v. กริยาช่อง 3 ของ know n. ปริมาณที่รู้แล้ว -S.known quantity
English-Thai: Nontri Dictionary
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
knowledge(n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก
known(vt) pp ของ know
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knownสิ่งที่ถูกรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Knowing How to Learnการรู้วิธีหาความรู้ [การแพทย์]
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีลูกซึม (v.) pretend to know nothing See also: pretend ignorance Syn. ตีหน้าเซ่อ
ตีลูกเซ่อ (v.) pretend to know nothing See also: pretend ignorance Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ
ชำนัญ (v.) know See also: be aware of, understand, comprehend, perceive Syn. รู้
ดูออก (v.) know See also: recognize, ascertain Syn. มองออก, รู้ว่า
ทราบ (v.) know See also: understand, realize, learn, perceive, see, recognize Syn. รู้
ทราบฝ่าพระบาท (v.) know See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty)
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท (v.) know See also: understand (used when speaking to royalty) Syn. รู้
ทราบเกล้าทราบกระหม่อม (v.) know See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty) Syn. รู้, ทราบเกล้าฯ
ทราบเกล้าฯ (v.) know See also: understand, perceive (used only when speaking to royalty) Syn. รู้
ทราบเรื่อง (v.) know Syn. รู้เรื่อง
ทราบเรื่องราว (v.) know See also: realize, understand
ประสีประสา (v.) know See also: be sensible, know the ways of the world Syn. ทราบ, รู้
มองออก (v.) know See also: recognize, ascertain Syn. รู้ว่า
รู้ (v.) know See also: understand, comprehend, realize, see Syn. ทราบ, เข้าใจ
รู้ความ (v.) know See also: be aware of, understand Syn. รู้เรื่องรู้ราว
รู้จัก (v.) know See also: be acquainted with, recognize, come across
รู้ว่า (v.) know See also: recognize, ascertain Syn. มองออก
รู้เรื่องราว (v.) know See also: realize, understand Syn. ทราบเรื่องราว
รู้เรื่องรู้ราว (v.) know See also: be aware of, understand
ได้เรื่อง (v.) know Syn. รู้เรื่อง, ทราบเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You know what to doคุณรู้ว่าต้องทำอะไร
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
How could you know that?คุณทราบได้อย่างไร
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
You know what? You had no rightเธอรู้อะไรไหม เธอไม่มีสิทธิ์
Do you know what you've done?เธอรู้ไหมว่าทำอะไรลงไป
I know I didn't wake youฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
You know how hard it is to…คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
We know that alreadyเราทราบเรื่องนั้นแล้ว
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
Do you know how to use that?คุณทราบวิธีใช้มันไหม
You know what I like about you?คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
I believe you know the right thing to doฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
He has the right to know whyเขามีสิทธิที่จะรู้ว่าทำไม
You know what I should pack?คุณรู้ไหมว่าฉันควรจะแพ็คอะไรบ้าง
You should know the storyเธอควรจะรู้เรื่องนี้
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
What to do when you know the worst is coming?จะทำอะไรได้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น?
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
Sorry, do you know what's going on? No, ideaขอโทษ คุณทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? ไม่ทราบ
You don't know what you are talking about!คุณไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว
But you don't know what I've been through.แต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเคย ผ่าน
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ
You know I can't stand it.คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถยืนได้
But she doesn't know where I am!แต่เธอก็ไม่ทราบว่าฉัน!
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Does he know what's happened?เขารู้สิ่งที่เกิดขึ้นไหม
Sometimes I get so carried away I don't know what I'm doing.บางครั้ง ฉันเดินห่างจากความจริง ฉันไม่รู้ ว่าฉันทำอะไร
Schultz is accused of treason, and you know why.ชูลท์ซ โดนข้อหา กฏบ และรู้ไหมว่าทำไม
I know it but Schultz has them all hypnotized.ฉันรู้ แต่ชูลท์ซ เป่าหูพวกเรา
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย

know ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
不识高低[bù shí gāo dī, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄍㄠ ㄉㄧ, 不识高低 / 不識高低] can't recognize tall or short (成语 saw); doesn't know what's what
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, 料定] certain; to know for sure
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
认识论[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, 认识论 / 認識論] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things)
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
不知好歹[bù zhī hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不知好歹] not know what's good for one
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, 百事通] knowledgeable person; know all
知己知彼[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, 知己知彼] Know yourself; know your enemy
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
说时迟,那时快[shuō shí chí, ㄕㄨㄛ ㄕˊ ㄔˊ, na4 shi2 kuai4, 说时迟,那时快 / 說時遲,那時快] (idiom) no sooner said than done; before you know it
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, 略知一二] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ˋ, 识时达务 / 識時達務] understanding; to know what's up
人情世故[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 人情世故] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 一知半解] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, 阿卡] Acre, city in Israel, also known as Akko
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, 亦称 / 亦稱] also known as; alternative name; to also be called
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 又名] also known as; alternative name; to also be called
或称[huò chēng, ㄏㄨㄛˋ ㄔㄥ, 或称 / 或稱] also called; also known as; a.k.a.
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, 不见经传 / 不見經傳] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 理性认识 / 理性認識] cognition; rational knowledge
认知[rèn zhī, ㄖㄣˋ ㄓ, 认知 / 認知] cognition; to acknowledge
统称为[tǒng chēng wéi, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ ㄨㄟˊ, 统称为 / 統稱為] collectively known as; to call sth as a group

know ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.)
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P)
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
五十知命[ごじゅうちめい, gojuuchimei] (exp) At age fifty, one comes to know the will of Heaven. (Confucius)
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
何が何だか分からない[なにがなんだかわからない, naniganandakawakaranai] (exp) don't know what's what
個人的に知る[こじんてきにしる, kojintekinishiru] (exp,v5r) to know personally; to have personal knowledge of
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
区別がつく;区別が付く[くべつがつく, kubetsugatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to tell X from Y; to distinguish; to know (one thing) from (another)
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
目を瞑る;目をつぶる;目をつむる[めをつぶる(目を瞑る;目をつぶる);めをつむる(目を瞑る;目をつむる), mewotsuburu ( me wo mei ru ; me wotsuburu ); mewotsumuru ( me wo mei ru ; me wotsum] (exp,v5r) (1) to shut one's eyes; (2) to ignore; to pretend not to know
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
見知る[みしる, mishiru] (v5r,vt) to recognise; to know by sight; to become acquainted with
身の置き所がない;身の置き所が無い[みのおきどころがない, minookidokoroganai] (exp,adj-i) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
身の置き所もない[みのおきどころもない, minookidokoromonai] (exp,adj-i) (See 身の置き所がない) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
通を気取る[つうをきどる, tsuuwokidoru] (exp,v5r) (See 知ったかぶり) to pretend to know everything; to pretend to be an expert
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
アクノリッジ[, akunorijji] (n) {comp} acknowledge
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アンノウン;アンノーン[, announ ; anno-n] (adj-no,adj-na,adj-f,n) unknown
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know
ノウボット[のうぼっと, noubotto] Knowbot
入力受理[にゅうりょくじゅり, nyuuryokujuri] acknowledgment
入力応答[にゅうりょくおうとう, nyuuryokuoutou] acknowledgment
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK)
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system
知識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
知る[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know

know ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไรต่อมิอะไร[X] (arai tø mi ) EN: a slew of things ; I don't know what all ; lots of things FR:
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chai ngoen ) EN: know how to handle money FR:
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive FR: connaître
ชราบ[v.] (charāp) EN: know FR:
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other FR: s'apprécier mutuellement
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: know ; get it ; understand FR:
เดียง[v.] (dīeng) EN: know FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ฮู้[v.] (hū) EN: know FR: savoir
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จมูกไว[adj.] (jamūk wai) EN: quick to know ; have a good nose FR:
จับเส้น[v.] (japsen) EN: know how to please someone FR:
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhū) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place FR:
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa j) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
ไก๋[X] (kai) EN: feign ignorance ; pretend not to know ; look innocent ; play dumb FR: feindre l'ignorance ; prétendre ne pas savoir
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่[X] (kaihentīnng) EN: two people know each other’s secrets FR:
ไขสือ[v.] (khaiseū) EN: play dumb ; pretend not to know ; feign ignorance FR: feindre l'ignorance
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: remember verbatim ; know by heart FR:
เขียนไม่ถูก[v. exp.] (khīen mai t) EN: write wrong ; not to know how to write FR:
ขอบอก...[v. exp.] (khø bøk …) EN: … you know FR:
ไกลปืนเที่ยง[adj. (loc.)] (klaipeūnthī) EN: far from reality ; not in the know ; underdeveloped ; far from civilization FR:
ก็ไม่รู้[v. exp.] (... kø mai ) EN: I don't know ... ; not know FR: je ne sais pas ... ; je n'en sais rien ; je l'ignore
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: understand clearly ; know well FR:
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know FR: goûter ; déguster
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
แม่นกฎหมาย[v. exp.] (maen kotmāi) EN: know the law FR: connaître la loi
ไม่เข้าใจ[v. exp.] (mai khaojai) EN: not understand ; not know ; I don't understand ; I don't get it ; I don't see it FR: ne pas comprendre ; je ne comprends pas
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่มีทางทราบ[X] (mai mī thān) EN: there is no way to know FR:
ไม่เป็น[v. exp.] (mai pen ) EN: don't know how ; can't FR: ne pas pouvoir ; être incapable de ; être dans l'impossibilité de
ไม่รับรู้ด้วย[v. exp.] (mai raprū d) EN: It's not my business ; I don't want to know about it FR:
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; do not know ; be unknown ; be unaware FR: ignorer ; ne pas savoir ; ne pas être au courant
ไม่รู้หัวนอนปลายตีน[xp] (mai rū hūan) EN: not know somebody from Adam FR: ne connaître quelqu'un ni d'Ève ni d'Adam
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่[v. exp.] (mai rū īnō-) EN: know nothing at all ; not know anything FR: ne rien comprendre du tout
ไม่รู้จะเอาอย่างไร[xp] (mai rū ja a) EN: I don't know what to do ; I don't know what he wants FR:
ไม่รู้ไม่ชี้[v. exp.] (mai rū mai ) EN: I don't know anything FR:
ไม่รู้มาก่อนเลย[v. exp.] (mai rū mā k) EN: do not know FR: ignorer complètement
ไม่รู้เหมือนกัน [v. exp.] (mai rū meūo) EN: do not know either FR: ne pas savoir non plus ; je ne sais pas non plus

know ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
lassen | lassend | gelassen | du lässt (läßt [alt]) | er/sie lässt (läßt [alt]) | ich/er/sie ließ | er/sie hat/hatte gelassen | jdn. etwas wissen lassento let {let; let} | letting | let | you let | he/she lets | I/he/she let | he/she has/had let | to let sb. know sth.
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]
wissbegierig {adj}eager for knowledge
Erfahrung {f}empirical knowledge
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
Allgemeinwissen {n}general knowledge
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Wissenbasis {f}knowledge base
Wissensgesellschaft {f}knowledge society
Wissensmanagement {n}knowledge management
Wissenstransfer {m}knowledge transfer
bekannt {adj} | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known
Sprachkenntnisse {pl}linguistic knowledge
Vorkenntnis {f}previous knowledge
Vorwissen {n}previous knowledge
Prominenten {pl}well-known people
Rüstzeug {n} (Wissen)requisite know-how
Schulkenntnisse {f}school knowledge
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge
Kenntnisstand {m}state of knowledge; state of information
Wissensdrang {m}thirst for knowledge
Wissensdurst {m}thirst for knowledge
unkundig {adj} | unkundig sein | des Lesens unkundigunacquainted | to have no knowledge | unable to read
unbekannt {adj} | unbekannter | am unbekanntestenunknown | more unknown | most unknown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า know
Back to top