ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inform

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inform*, -inform-

inform ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inform (vt.) แจ้งให้ทราบ See also: บอกให้ทราบ, รายงาน Syn. communicate, instruct, notify, advise
inform (adj.) ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ) Syn. formless, vague
inform about (phrv.) บอกให้ทราบเกี่ยวกับ See also: บอกให้รู้ถึง Syn. inform of
inform against (phrv.) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ See also: รายงานให้รู้ Syn. grass on, peach on, rat on, shit on, tell of, tell on
inform of (phrv.) บอกให้ทราบในเรื่อง Syn. inform about
inform on (phrv.) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ See also: รายงานให้รู้ Syn. inform against
informal (adj.) ซึ่งเป็นกันเอง Syn. casual, ordinary, relaxed Ops. formal, exclusive
informal (adj.) ซึ่งไม่เป็นทางการ Syn. unofficial, unceremonious, unconventional Ops. restrained, ceremonial, ritualistic.
informal dress (n.) การแต่งกายแบบลำลอง See also: การแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ Ops. formal dress
informal gathering (n.) การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน
informality (n.) การไม่มีพิธีรีตอง See also: ความเป็นกันเอง Syn. casualness, relaxation, friendliness
informally (adv.) อย่างไม่เป็นทางการ
informant (n.) ผู้บอก See also: ผู้แจ้ง Syn. source, witness, informer
information (n.) ข่าวสาร See also: ข้อมูล, ความรู้ Syn. data, facts, knowledge, intelligence, news
information system (n.) ระบบสารสนเทศ
informative (adj.) ซึ่งให้ความรู้ See also: ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล Syn. instructive, educative, advisory Ops. uneducational
informed (adj.) ซึ่งรอบรู้ See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informed source (n.) แหล่งข่าว
informer (n.) คนแจ้งข่าว Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
English-Thai: HOPE Dictionary
inform(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง., See also: informble adj. informedly adv. informingly adv., Syn. apprise,advise
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
informaticsสนเทศศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information technology (IT)เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informal sector (Economics)เศรษฐกิจนอกระบบ [TU Subject Heading]
Informantsผู้ให้ประวัติ [การแพทย์]
Informaticsสนเทศศาสตร์ [การจัดการความรู้]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Information, Irrelevantข้อมูลที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์ [การแพทย์]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราบเรียน (v.) respectedly inform (a superior) Syn. เรียน
คาบ (v.) inform See also: tell, communicate the news, pass on the information
ทูล (v.) inform See also: report, tell Syn. เสนอ, บอก, กล่าว, รายงาน
บอกเล่าเก้าสิบ (v.) inform See also: notify, apprise, announce to Syn. บอกเล่า, บอก
บอกเหตุ (v.) inform See also: notify, tell
บอกให้ทราบ (v.) inform See also: announce Syn. บอก, บอกกล่าว Ops. รับฟัง
เรียน (v.) inform See also: report, address
เสนอ (v.) inform See also: report, tell Syn. บอก, กล่าว, รายงาน
แจ้ง (v.) inform See also: tell, advise, notify Syn. บอก
แจ้งเหตุ (v.) inform See also: notify, tell Syn. บอกเหตุ
แจ้งให้ทราบ (v.) inform See also: announce Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว Ops. รับฟัง
กราบทูล (v.) inform (a prince) See also: tell Syn. บอก, กล่าว
กราบเรียน (v.) inform (respectfully inform) Syn. เรียน
กราบบังคมทูลพระกรุณา (v.) inform (The king, a Royal Highness) See also: respectfully inform, tell (royal word)
แจ้งตำรวจ (v.) inform the police See also: notify the police
ไม่มีพิธีรีตรอง (v.) informal Syn. ไม่เป็นทางการ Ops. เป็นทางการ
ไม่เป็นทางการ (v.) informal Ops. เป็นทางการ
ภาษาตลาด (n.) informal language See also: slang Syn. ภาษาปาก
สนิทสนม (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. คุ้นเคย, สนิท Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
เป็นกันเอง (adv.) informally See also: friendly, intimately, cordially, familiarly Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง Ops. ถือตัว, ไว้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
It's hard to imagine this information is accurateมันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
Where did you get this information?คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
Don't omit such important information!อย่าละเลยข้อมูลสำคัญอย่างนั้น
Do you think that information can be trusted?คุณคิดว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, Grainger, would you... would you inform Mrs. MacWhite?{\cHFFFFFF}Ah, Grainger, would you... {\cHFFFFFF}would you inform Mrs. MacWhite?
She didn't inform any of her classmates.หล่อนไม่ได้บอกกับเพื่อนร่วมชั้นเลย.
Main Force. Would someone inform the Goose...หัวแรง คนที่จะแจ้ง กูส
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด
He says, "Sorry to inform you, but your brother just died."เขาบอกว่า "ขอโทษที่จะแจ้งให้ทราบ แต่พี่ชายของคุณเพียงแค่เสียชีวิต".
We have now Ffynnon Garw and I have to inform you that it is 984 feet.เราได้คำนวณ การสำรวจ เขาฟินาฮ่อนการูแล้ว
Well, good. You can inform her that she's the ex-owner of this house.ดี เธอไปบอกเขาเลยว่า เขาเป็นอดีตเจ้าของบ้านนี้แล้ว
The letter was from Colonel Forster, to inform us that Lydia was gone off to Scotland with one of his officers.จดหมายจากพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อแจ้งเราว่าลิเดียได้หนีไปสก๊อตแลนด์แล้ว กับทหารคนหนึ่ง
Please inform Her Majesty, the Dowager Empress, that I have found her granddaughter, the Grand Duchess Anastasia.ได้โปรดแจ้งให้องค์ราชินี ว่ากระหม่อมพบองค์หญิงอนาสเตเชีย พระนัดดาของพระองค์แล้ว
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
His Majesty regrets to inform you that Raoul, son of Athos... has been killed in action.ฝ่าบาทให้แจ้งข่าว ว่าราอูลบุตรอาโธส ได้สิ้นชีพในสนามรบ

inform ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
告密[gào mì, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ, 告密] to inform against sb
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, 检举 / 檢舉] to report (an offense to the authorities); to inform against sb
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 履历 / 履歷] curriculum vitae; career information; career
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, 端详 / 端詳] details (of information)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, 叔叔] (informal) father's younger brother; uncle
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
[gōng, ㄍㄨㄥ, 供] offer (information etc); supply
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, 孤陋] ignorant; ill-informed
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
便宴[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便宴] informal dinner
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 信息学 / 信息學] information science
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 信息技术 / 信息技術] information technology; IT
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 信息时代 / 信息時代] information age
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 信息系统 / 信息系統] information system
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, 信息论 / 信息論] information theory
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, 技术情报 / 技術情報] information technology; IT
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, 内情 / 內情] inside information
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, 底蕴 / 底蘊] inside information; concrete details
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, 泄露 / 洩露] leak (information); divulge
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, 管理信息库 / 管理信息庫] Management Information Base; MIB
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother

inform ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...
垂れ込む;たれ込む[たれこむ, tarekomu] (v5m) to inform on someone; to squeal (to the police)
密告[みっこく, mikkoku] (n,vs) secret information; betrayal; inform on
杉玉[すぎたま, sugitama] (n) ball-like object made of Japanese cedar which is hung by sake brewers outside their brewery in the eaves to inform people that a new brew of sake has been produced
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
インフォーマル[, info-maru] (adj-na) informal
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider
インフォメーションユーティリティー[, infome-shonyu-teiritei-] (n) information utility
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB)
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII)
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory)
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game
報告[ほうこく, houkoku] report (vs), informing
報知抄録[ほうちしょうろく, houchishouroku] informative abstract
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content)
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

inform ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre
ฟ้อง[v.] (føng) EN: indicate ; show ; inform FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้ทราบ[v. exp.] (jaēng hai s) EN: inform ; notify ; alert FR: informer ; faire savoir
แจ้งให้...ทราบ[v. exp.] (jaēng hai .) EN: inform ... (s.o.) ; announce ; alert FR: informer ... (qqn) ; faire savoir à ...
แจ้งให้ตำรวจทราบ[v. exp.] (jaēng hai t) EN: inform the police FR: informer la police
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell FR: informer
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report ; lodge a report FR: annoncer ; notifier ; avertir ; faire de la publicité
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
กราบบังคมทูลพระกรุณา[v. exp.] (krāpbangkho) EN: inform (The king, a Royal Highness) FR:
กราบเรียน[v. exp.] (krāp rīen) EN: inform (respectfully) FR:
กราบทูล[v. exp.] (krāp thūn) EN: inform (a prince) FR:
กระซิบกระซาบ[v.] (krasipkrasā) EN: tell under one's breath ; inform privately FR: chuchoter
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
ประภาษ[v.] (praphāt) EN: tell ; inform ; speak FR:
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report ; tell ; address FR: informer ; rapporter
เรียนให้ทราบ[v. exp.] (rīen hai sā) EN: inform ; tell FR:
แถลงข่าว[v.] (thalaēngkhā) EN: make a statement ; give information ; publish a statement ; publish news ; inform ; report the news FR: informer ; faire une déclaration
ทำหนังสือ[v. exp.] (tham nangse) EN: inform in writing ; write (to) FR:
ทูล[v.] (thūn) EN: inform (a royal person) ; tell ; speak with FR:
อัพเดทข่าวสาร[n. exp.] (apdēt khāos) EN: FR: actualisation des informations
อรูปนัย[adj.] (arūpnai) EN: informal FR:
แบบไม่เป็นทางการ[adj.] (baēp mai pe) EN: informal FR: informel
บันทึกความยินยอม[n. exp.] (bantheuk kh) EN: consent form ; informed consent form FR:
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) EN: FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์[n. exp.] (chin suan k) EN: FR: composant informatique [m]
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasāraso) EN: bioinformatics FR: bio-informatique [f]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo ) EN: FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
ฝากกระจายข่าว[v. exp.] (fāk krajāi ) EN: FR: diffuser une information ; répandre une information ; disséminer l'information
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) EN: FR: écouter les informations
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information FR: donner des informations ; informer
ให้ข้อมูลผิด[v. exp.] (hai khømūn ) EN: misinform FR:
ให้รู้[v. exp.] (hai rū) EN: FR: faire savoir ; informer

inform ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorabinformation {f}advance information
Zusatzinformation {f}ancillary information
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Hintergrundinformation {f}background information
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Eckdaten {pl}basic information
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information
Bioinformatik {f}bioinformatics
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Hinweisschild {n}decal information
Informationsverbindung {f}connection of information
Geräteschrift {f}device information
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Informationsaustausch {m}exchange of information
Informationsflut {f}information flood
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
Geo-Informationssystem {n} (GIS)geographical information system (GIS)
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter
Gleichförmigkeit {f}; Einförmigkeit
Informant {m} | Informanten
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science
Informatiker {m}; Informatikerin
Informationsanbieter {m}information provider
Informationsbank {f}information pool
Informationsbedarf {m}information needs
Informationsbeschaffung {f}information procurement
Informationsfluss {m}flow of information
Informationsgehalt {m}information content
Informationsgesellschaft {f}information society
Informationsgesellschaft {f}informed society
Informationsgewinnung {f}acquisition of information
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information
Auskunftsbüro {n}information bureau
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst
Auskunftsformular {n}information request form
Auskunftspersonal {n}information staff
Auskunftsplatz {m}information center

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inform
Back to top