ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recite*, -recite-

recite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recite (vt.) ท่อง See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง Syn. repeat, speak
recite (vt.) บรรยาย See also: สาธยาย Syn. describe, narrate
reciter (n.) ผู้บรรยาย See also: ผู้เล่า, คนเล่า Syn. reconteur
English-Thai: HOPE Dictionary
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate
English-Thai: Nontri Dictionary
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่อง (v.) recite See also: memorize, learn by heart Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น
ท่องบ่น (v.) recite See also: learn by heart, memorize by rote Syn. ท่องจำ
สาธยาย (v.) recite a prayer See also: chant, pray Syn. สวด
เจริญ (v.) recite a prayer See also: chant, pray Syn. สวด, สาธยาย
เสก (v.) recite an incantation over See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า
เสกเป่า (v.) recite an incantation over See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on Syn. ปลุกเสก
ปลุกเสก (v.) recite incantations over something See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image
ปลุกผี (v.) recite incantations to wake up the body See also: perform magic spell to make a ghost arise
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could recite the catalog of mistakes that I've made, things that I have done to you, myself.{\cHFFFFFF}I could recite the catalog of mistakes that I've made, {\cHFFFFFF}things that I have done to you, myself.
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม
To recite Shakespearean quotationsแล้วท่องบทความของเซคสเปียร์
She loved poetry. She could recite 100 poems by heart.เธอชื่นชอบบทกวีมาก เธอสามารถท่องบทกวีได้เป็น 100 ครั้งขึ้นใจ
Starting from now, you'll recite everything you learned at training.เริ่มจากนี้ องค์หญิงจะต้องท่องทุกสิ่งที่เรียนไป
What are you doing? Recite a couplet!ดูสิ ทำอะไรก็เหมือนกันไปหมด!
Rajan Damodaran, you will recite the poem, and Ishaan Nandkishore Awasthi, you will explain the meaning of it.ราจาน ดาโมดาราน เธอจะเป็นผู้อ่านบทกวี ส่วนอีชาน นันด์คีชอร์ อาวาสตี้ เธอจะเป็นผู้อธิบายความหมาย
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.ผมจะขอให้คุณค่อยๆพูดตัวอักษรเรียงลำดับนะครับ
When I couldn't take it no more my daddy would recite a particular piece of scripture that he was fond of.พ่อของฉันจะท่องบทที่เจาะจง ของพระคัมภีร์ไบเบิลที่นั้นเขาชอบ "การร้องไห้
You want me to recite it by heart?อยากให้ท่องจำขึ้นใจรึไง
Please tell me you're about to recite the Girl Scout oath.บอกผมทีว่าคุณกำลังสาบานตนเป็นลูกเสือเนตรนารี
Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine.Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine.

recite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, 念经 / 念經] recite or chant Buddhist scripture
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
[fěng, ㄈㄥˇ, 唪] recite; chant
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, 背诵 / 背誦] recite; repeat from memory

recite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P)
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P)
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods)
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P)

recite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริกรรม[v.] (børikam) EN: incant ; recite incantations FR: prier ; réciter
บริกรรมคาถา[v. exp.] (børikam khā) EN: recite incantations FR:
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer FR:
ขับ[v.] (khap) EN: sing ; recite ; chant FR: chanter
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary FR:
พากย์โขน[X] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet (on the stage while the show is proceeding) ; recitative accompanying a traditional mask play FR:
ผันอักษร[v.] (phanaksøn) EN: recite the tone sets of a consonant FR:
ปลุกเสก[v.] (pluksēk) EN: consecrate ; bless ; recite incantations ; endue with supernatural power FR:
สังวัธยาย[v.] (sangwatthay) EN: recite FR:
สาธยาย[v.] (sāthayāi) EN: recite a prayer ; chant FR:
สาธยาย[v.] (sāthayāi) EN: discourse on ; relate at length ; recite FR:
เสก[v.] (sēk) EN: consecrate ; recite an incantation over ; pronounce incantations ; pronounce an incantation over ; make a spell ; cast a spell on ; put a spell on FR: bénir ; sanctifier ; consacrer
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone FR: réciter
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
สวดมนต์[v. exp.] (sūat mon) EN: pray ; chant FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recite
Back to top