ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subside*, -subside-

subside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subside (vi.) ลดลง See also: บรรเทาลง Syn. abate, decrease, diminish
subside (vi.) ทรุดตัว See also: จมลง, ยุบลง Syn. drop, collapse, sink
subsidence (n.) การทรุดตัวลง See also: การจมลง, การยุบลง Syn. fall, landslide, sinking
subsidence (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease, lessening
English-Thai: HOPE Dictionary
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทาลง,ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle,sink
English-Thai: Nontri Dictionary
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidence การยุบตัว การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรุดตัว (v.) subside See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into Syn. ทรุด, ยุบ
ยุบตัว (v.) subside See also: cave in, sink Syn. ยุบ Ops. พองตัว, ขยายตัว
การตกต่ำ (n.) subsidence See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane Syn. การพัง, การร่วง, การลด
การทรุด (n.) subsidence See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ
การพัง (n.) subsidence See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane Syn. การร่วง, การลด, การตกต่ำ
การลด (n.) subsidence See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane Syn. การพัง, การร่วง, การตกต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once you do it, it will subside for a time.พอทำแล้ว อาการจะทุเลาลง
Once you do, it will subside for a time.เมื่อทำแล้ว มันจะทุเลาไปซักพัก
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น
"Who knows when this intoxication of youth subsides.""ใครจะรู้ความเมาในวัยจะลดลง"
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง
The doctor says the swelling in her brain has subsidedหมอบอกว่าสมองเธอบวมลดลง
Out on the streets, these creatures, these subsiders, are becoming a real problem.ตามท้องถนน เจ้าพวกกลายพันธุ์นี้ กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง ท่านสุภาพบุรษ เรากำลังขาดแคลนอาหาร
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว
Subsiders.พวกกลายพันธุ์ มันแข็งแรงจริง ๆ ให้ตายซิ
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้
Military forces have been ordered to most major cities around the country in a bid to contain what is now being described as the subsider epidemic.กรมทหารมีคำสั่งให้ ทุกหน่วยทั่วประเทศ ใช้คำสั่งในการกำจัด โรคระบาดที่เกิดขึ้น หัวหน้ากรมทหาร ประกาศว่า จะกำจัดในแบบเข้มงวดที่สุด

subside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, 沉陷] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc)
退落[tuì luò, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨㄛˋ, 退落] subside

subside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下降[かこう, kakou] (n,vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P)
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P)
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P)
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)

subside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun s) EN: subsidy FR: subside [m]
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
เงินช่วยเหลือ[n. exp.] (ngoen chūay) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
รา[v.] (rā) EN: subside ; break off ; slacken FR: diminuer
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ทรุดตัว[v. exp.] (sut tūa) EN: subside FR:
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalā) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down FR:
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside FR: précipiter ; sédimenter
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; contract ; go down ; cave in ; sink FR:
การทรุดตัว[n. exp.] (kān sut tūa) EN: subsidence FR:
การตกต่ำ[n.] (kān toktam) EN: fall ; subsidence ; declination ; collapse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subside
Back to top