ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deterioration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deterioration*, -deterioration-

deterioration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deterioration (n.) ความตกต่ำ See also: ความเสื่อม, การทำให้แย่ลง Syn. degeneration, atrophy
English-Thai: HOPE Dictionary
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
English-Thai: Nontri Dictionary
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deteriorationความเสื่อม, ความเสื่อมทราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deteriorationการเสื่อมสภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสื่อมสภาพ (n.) deterioration See also: degeneration
ความตกต่ำ (n.) deterioration See also: depreciation, disparagement Syn. ความเสื่อม, ความเสื่อมถอย Ops. ความรุ่งโรจน์, ความเจริญ
ความเสื่อมถอย (n.) deterioration See also: depreciation, disparagement Syn. ความเสื่อม Ops. ความรุ่งโรจน์, ความเจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need a control group to establish whether the liver's deterioration is within normal range.เราต้องการคนมาทำการทดลอง เพื่อดูว่าการเสื่อมของตับอยู่ในเกณปกติหรือไม่
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก
His mental deterioration may be... unavoidable.อาการประสาทเสื่อมอาจเกิดขื้นอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้
I'm sorry that you had to learn about his mental deterioration in such a public forum.ผมเสียใจที่ คุณต้องเรียนรู้ความเสือมลงของจิตใจเขา เช่นในฟอรัมสาธารณะ
It's a gradual deterioration of the muscles of the heart.มันคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ
I have a terminal illness and instead of subjecting you to my deteriorationพ่อเป็นโรคร้ายขั้นสุดท้าย และไม่อยากให้ใครต้องมาลำบาก กับสภาพร่วงโรยของพ่อ
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว
It attacks the brain and the nervous system, causes dementia, physical deterioration, ultimately death.มันจะโจมตีสมอง และระบบประสาท เป็นสาเหตุให้เป็นโรคจิตเสื่อม, เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย ท้ายที่สุดก็ตาย
And it is my belief that that stress would continue and intensify, likely leading to serious mental deterioration.หมอเชื่อว่าความเครียด จะยังคงมีอยู่ และจะเพิ่มขึ้น อาจก่อให้เกิด ปัญหาที่น่ากลัวกับสมอง
Your dreams are also proof of stress the Intersect puts on your brain, likely leading to serious mental deterioration.ฝันของคุณก็แสดงถึงความเครียด ที่ Intersect กระทบต่อสมองคุณ อาจก่อให้เกิดปัญหา
Your dreams are all proof of stress likely leading to serious mental deterioration.ความฝันของคุณคือ ข้อพิสูจน์ทั้งหมดของความเครียด เหมือนกับการนำมาสู่เรื่องเครียดๆ จิตเสื่อม
There's no possibility of deterioration.ได้แกล้งห่วงหมอนี่ ทำให้ทีมรวมใจกันได้

deterioration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転悪化[きゅうてんあっか, kyuuten'akka] (n,vs) suddenly turning for the worse; sudden deterioration
経年劣化[けいねんれっか, keinenrekka] (n,vs) degradation over time; time-related deterioration
低下[ていか, teika] (n,vs) fall; decline; lowering; deterioration; degradation; (P)
劣化[れっか, rekka] (n,vs) deterioration; degradation; drop in quality; (P)
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
改悪[かいあく, kaiaku] (n,vs) deterioration; changing for the worse
老化[ろうか, rouka] (n,vs,adj-no) ageing; aging; senile deterioration; (P)
腐朽[ふきゅう, fukyuu] (n,vs) deterioration; rot
退廃(P);頽廃[たいはい, taihai] (n,vs,adj-no) degeneration; decadence; deterioration; laxness; corruption; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration

deterioration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสื่อม[n.] (kān seūam) EN: deterioration ; degradation FR:
การเสื่อมสภาพ[n. exp.] (kān seūam s) EN: deterioration ; decrepitude FR:
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūam) EN: degeneration ; deterioration ; fall FR:
ความเสื่อมสภาพ[n. exp.] (khwām seūam) EN: deterioration FR:
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūam) EN: decadence ; rotten ; deterioration FR: décadence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deterioration
Back to top