ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abate*, -abate-

abate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abate (vt.) ทำให้น้อยลง See also: บรรเทา, เบาบาง Syn. reduce, lower, lighten
abate (vt.) ทำให้สิ้นสุด Syn. end, stop, terminate
abate (vi.) น้อยลง See also: ลดลง
abate (vi.) สิ้นสุด
abatement (n.) การลดลง Syn. lessening, decrease
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรเทา (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย
ผ่อนลง (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, คลาย
ส่าง (v.) abate See also: decrease, subside, relieve, ease Syn. บรรเทา, ทุเลา
การผ่อนผัน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนปรน
การลดหย่อน (n.) abatement See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With any luck, the gout will abate with time and he will be able to walk again.หากโชคช่วย ขอให้อาการเก้าต์บรรเทา และให้เขาเดินได้อีก
The violence has continued unabated.ความรุนแรงยังดำเนินต่อไป
Fever's down. Sweating is abated. Heart's working fine.ฉันคิดว่าเฮาส์คิดถูก อีกครั้ง
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง
Can I have everybody's attention, please? [clamor continues unabated. All right, please listen!ผมขอให้ทุกคน ฟังทางนี้ ได้โปรด! เอาล่ะ ฟังทางนี้หน่อย!
Give me a couple of boxes of that. I'll be right as rain. It's not a cure, it just abates the symptoms.ได้ซัก ๒ กล่องล่ะคึกเป็นม้าเลย ไม่ได้รักษา แค่บรรเทา
She's been extremely agitated, and the paranoia hasn't abated.เธอถูกปั่นป่วนมาก และความหวาดระแวงก็ยังไม่ลดน้อยลงเลย
The war spirit in me has abated and I sincerely rejoice at the prospect of peace.ความกระหายสงคราม ในตัวผมได้จางหายไป ผมรู้สึกอิ่มเอมกับความสงบร่มเย็น
May your love for each other never know abatement.พฤษภาคมความรักของคุณสำหรับแต่ละอื่น ไม่เคยรู้ว่าการลด
Now, you're all free to call it a day, of course, but I think we're probably best just sticking out here until the rain abates a bit.คงต้องบอกว่าปาร์ตี้จบแล้ว แต่พวกเราควรจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน จนกว่าฝนจะสงบ
If you want the darkness to abate, you must earn the light.หากคุณต้องการ ให้ความมืดจางลงไป คุณต้องค้นหาแสงสว่าง
So far the police have been unable to investigate... as the rioting continues unabated in...เพื่อให้ห่างไกลตำรวจได้รับไม่สามารถ ในการตรวจสอบ ... เป็นความวุ่นวายยังคงคงที่ใน...

abate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate
コンサバティブ[, konsabateibu] (n) conservative
サバティカル[, sabateikaru] (n) sabbatical leave
サバティカルイヤー[, sabateikaruiya-] (n) sabbatical year
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell)
ネオコンサバティブ[, neokonsabateibu] (n) neo-conservative
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P)
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P)
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P)
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
衰える[おとろえる, otoroeru] (v1,vi) to become weak; to decline; to wear; to abate; to decay; to wither; to waste away; (P)
軽減[けいげん, keigen] (n,vs) abatement; reduction; (P)
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)
騒音防止法[そうおんぼうしほう, souonboushihou] (n) Noise Abatement Act

abate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาบาง[v.] (baobāng) EN: lessen ; abate FR:
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลา[v.] (phlao) EN: abate ; slow down ; slacken FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ประณุท[v.] (pranut) EN: relieve ; abate FR:
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
สร่าง[v.] (sāng) EN: abate ; go down ; remit ; come down FR: décroître ; diminuer
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
สงบลง[v. exp.] (sa-ngop lon) EN: abate ; blow over ; cool down ; be at rest ; become peaceful FR:
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off FR: reculer ; être en déclin
การบรรเทา[n.] (kān banthao) EN: relief ; abatement ; mitigation FR: réduction [f] ; soulagement [m]
การบรรเทาความเสียหาย[n. exp.] (kān banthao) EN: abatement of injury FR:
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal ; abatement ; abolition FR: abolition [f]
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phā) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut FR:
การลดส่วนแบ่ง[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement FR:
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[n. exp.] (kān lot sua) EN: abatement of a legacy FR:
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การระงับคดี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of action FR:
การระงับความเสียหาย[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: abatement of injury FR:
การทุเลา[n.] (kān thulao) EN: abatement FR:
ความทุเลา[n.] (khwām thula) EN: abatement FR:
ต่อเนื่อง[adj.] (tø neūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular ; constant ; succeeding ; successive ; incessant ; unending ; serial ; unabated ; straight FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant ; soutenu

abate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Lärmbekämpfung {f}noise prevention; noise abatement
Verminderer {m}abater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abate
Back to top