ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subside-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subside, *subside*,

-subside- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once you do it, it will subside for a time.พอทำแล้ว อาการจะทุเลาลง
Once you do, it will subside for a time.เมื่อทำแล้ว มันจะทุเลาไปซักพัก

-subside- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun s) EN: subsidy FR: subside [m]
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
เงินช่วยเหลือ[n. exp.] (ngoen chūay) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
รา[v.] (rā) EN: subside ; break off ; slacken FR: diminuer
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ทรุดตัว[v. exp.] (sut tūa) EN: subside FR:
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalā) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down FR:
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside FR: précipiter ; sédimenter
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer
ยุบตัว[v.] (yup tūa) EN: subside ; contract ; go down ; cave in ; sink FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subside-
Back to top