ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declination*, -declination-

declination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
declination (n.) การปฏิเสธอย่างสุภาพ See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ Syn. rejection, denial
declination (n.) ความลาดเอียง See also: การเบี่ยง, การโอน Syn. bending, sloping, moving downward
declination (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening
English-Thai: HOPE Dictionary
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
declination๑. เดคลิเนชัน๒. มุมบ่ายเบน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Declination + 36 degrees, 46 minutes 56.2 seconds!การปฏิเสธ + 36 องศา 46 นาที 56.2 วินาที!
Declination, minus 10.60.เบนลงไปด้านล่าง ลบ 10.06

declination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤緯[せきい, sekii] (n) (astronomical) declination
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift
偏斜[へんしゃ, hensha] (n) declination; deviation
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)

declination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตกต่ำ[n.] (kān toktam) EN: fall ; subsidence ; declination ; collapse FR:
มุมบ่ายเบน[n. exp.] (mumbāibēn) EN: angle of deviation ; angle of declination FR:

declination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deklination {f} [astron.]declination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า declination
Back to top