ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wane*, -wane-

wane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wane (vi.) แสดงถึงพื้นที่ที่มีแสงสว่างลดลง (ใช้กับพระจันทร์หรือโลก)
wane (vi.) ลดลงเรื่อยๆ See also: น้อยลงเรื่อยๆ Syn. abate, decline, decrease Ops. increase
wane (vi.) จบ See also: เสร็จสิ้น
wane (n.) การลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane (n.) เวลาข้างแรม
wane (n.) ช่วงเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane (n.) เวลาที่เสร็จสิ้น See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
English-Thai: Nontri Dictionary
wane(vi) ลดถอย,เสื่อมโทรม,บ่ายคล้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู
After the full moon it starts to wane.ก่อนที่ดวงจันทร์จะเต็มดวง มันจะเริ่มสว่างน้อยลง.
They're in town with a bunch of Taiwanese government and muckety-mucks for a charity thing in L.A.พวกท่านกับรัฐบาลไต้หวัน... มาร่วมงานการกุศลที่แอลเอน่ะ
Kirk's talking to Rashan Chen. Taiwanese attaché© to the premier. He's dirty.เคิร์กกำลังคุยกับราชาน เฉิน นักการทูตไต้หวัน หมอนี่ไม่ซื่อ
Speaking of starboard, Anna's parents invited us or at least Anna, on a cruise with some of their big shot Taiwanese friends.พูดถึงกราบขวา พ่อแม่แอนนา... หรือแอนนาเชิญเราไปล่องเรือ กับคนใหญ่คนโตของไต้หวัน
Morgan sent me a JPEG from the Taiwanese attaché's yacht, okay?มอร์แกนส่งไฟล์ภาพ มาจากเรือของผู้ช่วยทูตไต้หวัน
Here, on a boat with the Taiwanese attaché©.นี่ บนเรือของผู้ช่วยทูตไต้หวัน
Gonna follow him and use it to take out the Taiwanese boat.ต้องไปเอามาใช้จมเรือไต้หวันนั่นซะ
My child, your beauty never wanes.ลูกสาว ความงามของเธอไม่ลดลงเลย
You know, what dog i'd really like is the reima-Waner.รู้ไหมว่าผมชอบหมาพันธุ์เรมา วาเนอร์
"but, o, methinks, how slow this old moon wanes!"แต่ทว่าข้ามาครุ่นคิดแล้ว มันช่างเนิ่นนานเสียยิ่งนัก ในยามย่ำค่ำเดือนแรม!
With King Biryu waging war against Goguryeo, the ongoing conflict between Crown Prince Buyeo Chan... and the Jin clan supporting Buyeo Gu begins to wane, moving Buyeo Jun to negotiate a covert alliance with Sayu of Goguryeo.การที่พระเจ้าบีเรียวทำสงครามกับโกคูเรียว ความขัดแย้งระหว่างรัชทายาทบูโยชาน... และพวกจินที่สนับสนุนบูโย กูเริ่มจางหายไป

wane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宏碁[Hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 宏碁] Acer, Taiwanese PC company
宏碁集团[Hóng qí jí tuán, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 宏碁集团 / 宏碁集團] Acer, Taiwanese PC company
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
东区[Dōng qū, ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, 东区 / 東區] east zone; east end; east district (of Taiwanese town)
美玲[Měi Líng, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 美玲] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director
消退[xiāo tuì, ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄟˋ, 消退] to wane; to vanish gradually
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, 宋楚瑜] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党
周杰伦[Zhōu Jié lún, ㄓㄡ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 周杰伦 / 周杰倫] Jay Chou (1979-), Taiwanese pop star
李登辉[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, 李登辉 / 李登輝] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, 李开复 / 李開復] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, 连战 / 連戰] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
[gè, ㄍㄜˋ, 亇] Taiwanese variant of 個|个 (classifier)
台商[Tái shāng, ㄊㄞˊ ㄕㄤ, 台商] Taiwanese businessman
台湾人[Tái wān rén, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄖㄣˊ, 台湾人 / 台灣人] Taiwanese people
台湾话[Tái wān huà, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 台湾话 / 台灣話] Taiwanese Chinese (language)
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 萧万长 / 蕭萬長] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008
[juān, ㄐㄩㄢ, 朘] wane, reduce, contract; exploit
亏缺[kuī quē, ㄎㄨㄟ ㄑㄩㄝ, 亏缺 / 虧缺] wane

wane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェイン[, uein] (n,vs) wane
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane
傾いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline)
暮れ行く[くれゆく, kureyuku] (v5k-s,vi) to darken; to wane
欠け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon)
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese)
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end)
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
台湾栗鼠[たいわんりす;タイワンリス, taiwanrisu ; taiwanrisu] (n) (uk) Taiwanese squirrel (subspecies of Pallas's squirrel, Callosciurus erythraeus thaiwanensis)
台湾波布;台湾飯匙倩[たいわんはぶ, taiwanhabu] (n) (uk) (See 波布) Taiwanese habu (Trimeresurus mucrosquamatus)
台湾語[たいわんご, taiwango] (n) Taiwanese (dialect)
岩根[いわね, iwane] (n) rock
岩根絞り[いわねしぼり;イワネシボリ, iwaneshibori ; iwaneshibori] (n) (uk) Camellia japonica 'Iwaneshibori' (cultivar of common camellia)
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline
雨傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus)
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate

wane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
เจริญขึ้นและเสื่อมลง[xp] (jaroēn kheu) EN: wax and wane FR: croître et décroître
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
อัศวานึก[n.] (atsawaneuk) EN: cavalry FR: cavalerie [f]
ชาวไต้หวัน[n. prop.] (chāo Taiwan) EN: Taiwanese ; Taiwanese person FR: Taïwanais [m]
กบนา[n.] (kopnā) EN: Chinese edible frog ; East Asian bullfrog ; Taiwanese frog ; Hoplobatrachus rugulosus FR: Hoplobatrachus rugulosus
กระแห[n.] (krahaē) EN: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi
กระแหทอง[n.] (krahaēthøng) EN: Schwanenfeld's tinfoil barb ; Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR:
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
ภาษาไต้หวัน[n. exp.] (phāsā Taiwa) EN: Taiwanese language ; Taiwanese Hokkien FR: Taïwanais [m]
โพโลเควน[n. prop.] (Phōlōkhēwon) EN: Polokwane FR:
ภูวเนตร[n.] (phūwanēt) EN: king FR:
ปลากระแห[n. exp.] (plā krahaē) EN: Barbonymus schwanenfeldii FR: Barbonymus schwanenfeldii
ปลากระแหทอง[n. exp.] (plā krahaēt) EN: Schwanenfeld's Tinfoil Barb FR:
แร่วาเนเดียม[n. exp.] (raē wānēdīe) EN: FR: minerai de vanadium [m]
ตะเพียนหางแดง[n.] (taphīenhāng) EN: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi FR: Barbonymus schwanefeldii ; Puntius schwanefeldi
วาเนเดียม[n.] (wānēdīem) EN: vanadium FR: vanadium [m]
วาเนเดียมออกไซด์ [n. exp.] (wānēdīem ǿk) EN: vanadium oxide FR: oxyde de vanadium [m]
วเนจร ; วนจร ; วนจรก[n.] (wanējøn ; w) EN: FR: promeneur en forêt [m] ; chasseur en forêt [m]
วาเนสซ่า = วาเนสซา[n. prop.] (Wānēssā ) EN: Vanessa FR: Vanessa
วาเนสซา เมย์ ; วาเนสซา เมย์ วรรณกร นิโคลสัน[n. prop.] (Wānēssā Mē ) EN: Vanessa-Mae ; Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson FR: Vanessa-Mae ; Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson

wane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb
Schwan {m} [ornith.] | Schwäne
Schwanengesang {m} | Schwanengesänge
Taiwanese {m}; Taiwanesin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wane
Back to top