ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

side

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *side*, -side-

side ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
side (n.) ข้าง See also: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง
side (n.) เนื้อบริเวณสีข้าง See also: สีข้าง Ops. central, middle
side (n.) แง่มุม See also: แง่, กรณี
side (n.) ฝ่าย See also: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม Syn. faction, party, view
side (n.) ริม See also: ขอบ
side (vt.) ยืนอยู่ด้านข้าง
side (adj.) ซึ่งเป็นด้านข้าง See also: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง Syn. indirect, lateral Ops. central, direct, middle
side (vi.) สนับสนุน See also: เข้าข้าง
side (vt.) สนับสนุน See also: เข้าข้าง
side against (phrv.) โต้แย้ง Syn. side with, take against
side arm (n.) อาวุธที่คาดไว้บริเวณเอว
side by side (idm.) เคียงข้างกัน
side effect (n.) ผลข้างเคียง Syn. reaction, symtom
side road (n.) ถนนเล็ก See also: ทางเล็ก Syn. bypass, crossroad
side street (n.) ทางที่แยกจากถนนใหญ่ See also: ถนนเล็ก
side view (n.) รูปหน้าด้านข้าง
side with (phrv.) เข้าข้าง See also: สนับสนุน Syn. take with
side-whiskers (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. facial hair
sideboard (n.) ตู้เก็บจานชาม Syn. closet, cupboard, shelf
sideburns (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. side-whiskers, facial hair
sidecar (n.) รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
sided (adj.) มีขอบ
sidekick (n.) เพื่อนร่วมงาน
sideline (n.) เส้นข้าง See also: เส้นริม, เส้นข้างสนาม, เส้นขอบสนาม Syn. boundary, edge
sideline (n.) งานพิเศษ See also: งานอดิเรก Syn. avocation, hobby, pastime, leisure-time activity Ops. vocation, work
sideline (n.) สินค้าประกอบ
sideline (vt.) ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ See also: กันออกไป
sidelong (adj.) เอียงไปด้านข้าง See also: เอียงไปข้างหนึ่ง
sidelong (adv.) เอียงไปข้างหนึ่ง See also: เอียงไปด้านข้าง Syn. indirectly, edgeways, sideways, sideward
sidepiece (n.) ส่วนข้าง
sidereal (adj.) เกี่ยวกับดาวฤกษ์
sideshow (n.) การแสดงแทรก
sideslip (vt.) เลื่อนไปด้านข้าง
sidesplitting (adj.) ตลกมาก
sidestep (vi.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
sidestep (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
sidestop (vi.) หลบ See also: เลี่ยง Syn. avoid Ops. confront, face
sidestop (vt.) หลบหลีก See also: หลบ, เลี่ยง Syn. avoid Ops. confront, face
sideswipe (n.) การคลำไปด้านข้าง
sidetrack (vt.) ทำให้ออกนอกประเด็น See also: หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น Syn. push aside
English-Thai: HOPE Dictionary
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
side armn. อาวุธคาดเอวหรือเข็มขัด (เช่นปืนพกหรือดาบ)
side effectn. ผลข้างเคียงของยา (โดยเฉพาะผลที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย), Syn. side-effect
side stepn. การก้าวไปทางด้านข้าง,การหลบฉาก,บันไดด้านข้าง
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
sideburns(ไซดฺ'เบิร์นซฺ) n. เคราหน้าใบหู,ปลายเครา
sided(ไซ'ดิด) adj. มีข้าง,มีด้าน,มีริม,มีเหลี่ยม
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
sidelong(ไซดฺ'ลอง) adj.,adv. ไปทางข้างหนึ่ง,เอียงข้าง,ลาดไปทางข้างหนึ่ง,โดยอ้อม,วกเวียน., Syn. oblique
sidepiece(ไซดฺ'พีส) n. ชิ้นข้าง,ส่วนข้าง
sidereal(ไซเดีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับดาวฤกษ์,โดยหรือมากดาวฤกษ์,ถือเกณฑ์ดาวฤกษ์.
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน
sideward(ไซดฺ'เวิร์ด) adj. ไปทางด้านข้าง. adv. ไปทางด้านข้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
side(n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย
sidereal(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
side bend testการทดสอบดัดโค้งด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sideboardตู้ชิดฝา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sidewallแก้มยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
side channel spillwayside channel spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอน (v.) shake from side to side See also: stagger, be unsteady Syn. โยก, สั่น, ไหว Ops. มั่นคง, แข็งแรง
คิดตก (v.) look at the bright side of things See also: not take to heart, take philosophically Syn. ปล่อยวาง
ดีดตัว (v.) move from side to side See also: oscillate Syn. แอ่นตัว
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
ลอยหน้าลอยตา (v.) move the head from side to side while talking Syn. ลอยหน้า Ops. ก้มหน้าก้มตา
เข้าข้าง (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน, เป็นพวก
เป็นพวก (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน
แดะ (v.) move from side to side See also: oscillate Syn. แอ่นตัว, ดีดตัว
แอ่นตัว (v.) move from side to side See also: oscillate Syn. ดีดตัว
โยก (v.) shake from side to side See also: stagger, be unsteady Syn. สั่น, ไหว Ops. มั่นคง, แข็งแรง
ข้าง (n.) side See also: group, faction Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก
ข้าง (n.) side See also: part
ข้าง (n.) side See also: part, group Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก
ด้าน (n.) side Syn. หน้า, ข้าง
ทาง (n.) side Syn. ฝ่าย, ข้าง, ส่วน
ปรัศว์ (n.) side See also: flank Syn. สีข้าง, ข้าง
ฝ่าย (n.) side See also: party, sector, faction Syn. ข้าง, พวก, ส่วน
ภาย (n.) side See also: part Syn. ข้าง, ฝ่าย
คลอ (adv.) side by side See also: together, alongside, by the side
หน้ากระดาน (adj.) side by side See also: abreast
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
Whose side are you on?คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
I am on your sideฉันอยู่ข้างคุณ
It's on your right sideมันอยู่ทางขวามือของคุณ
Why don't you wait outside?ทำไมคุณไม่คอยอยู่ข้างนอก
She stayed by my sideเธออยู่เคียงข้างผม
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I try not to go outsideฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
It's getting dark outsideข้างนอกกำลังมืดแล้ว
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
We have to consider the possibilityพวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
Do not go outsideอย่าออกไปข้างนอก
He went inside looking for youเขาเข้าไปหาคุณข้างใน
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
Okay, I’ll see you outsideตกลง เจอกันข้างนอกนะ
What information do you think is inside?คุณคิดว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Just say whatever you feel insideแค่เพียงพูดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในออกมา
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
If you consider me a friend, tell me your problemsถ้านายเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็ บอกปัญหาของนายมา
If you are on my side, I can do anythingถ้าคุณอยู่ข้างฉันล่ะก็ ฉันก็จะสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่ง
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย
We're on your sideพวกเราอยู่ข้างเธอ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One side there, son.อีกด้านหนึ่งมีลูกชาย
Let's hold it down. These side arguments are only slowing' us up.ให้ค้างไว้ ข้อโต้แย้งข้างเคียงเหล่านี้เป็นเพียงการ slowin 'เราขึ้น
You voted guilty. What side are you on?คุณโหวตให้เป็นความผิด สิ่งที่ด้านข้างคุณหรือไม่
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ
She had these things on the side of her nose.She had these things on the side of her nose.
They were sailing together, lashed side by side.พวกเขาได้รับการแล่นเรือใบ เข้าด้วยกัน ด้านตาข้าง
That happens to be located way the other side of Haido.{\cHFFFFFF}ที่เกิดขึ้นจะอยู่ ทางด้านอื่น ๆ ของ Haido
In case you didn't know it God is on our side too.เผื่อว่าท่านจะไม่รู้...
I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me.ฉันคงหลับสบายขึ้น... ...ที่ได้รู้ว่าเพื่อนที่แสนดี... ...อยู่ข้างๆ...
God is not on our side 'cause he hates idiots also.พระเจ้าไม่อยู่ข้างเรา เพราะพระองค์เกลียดคนทึ่มด้วย
The money is on the other side of the river.เงินอยู่ที่อีกฝั่งของแม่น้ำนี่
Whose bloody side are you on?ใครด้านเลือดมีให้คุณ?

side ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
小菜[xiǎo cài, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄞˋ, 小菜] appetizer; small side dish
一旁[yī páng, ㄧ ㄆㄤˊ, 一旁] aside; to the side of
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, 借入方] borrower; debit side (of a balance sheet)
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, 借方] borrower; debit side (of a balance sheet)
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, 承租方] borrower; leaser; the hiring side of a contract
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, 两败俱伤 / 兩敗俱傷] both sides suffer (成语 saw); neither side wins
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 厢 / 廂] box (in theater); side room
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war
[gé, ㄍㄜˊ, 阖 / 閤] council-chamber; shelf; side door
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ, 贷方 / 貸方] credit; credit side (of a balance sheet)
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
付方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 付方] debit side (of a balance sheet)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[qí, ㄑㄧˊ, 岐] divergent; side road; steep
[qí, ㄑㄧˊ, 歧] divergent; side road
便门[biàn mén, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄣˊ, 便门 / 便門] side door; wicket door
[dōng, ㄉㄨㄥ, 东 / 東] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 并立 / 並立] exist side by side; exist simultaneously
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, 珠玉在侧 / 珠玉在側] gems at the side (成语 saw); flanked by genius
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, 助纣为虐 / 助紂為虐] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy
依山傍水[yī shān bàng shuǐ, ㄧ ㄕㄢ ㄅㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 依山傍水] mountains on one side and water on the other
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
对立面[duì lì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 对立面 / 對立面] opposite; antonym; the opposite side (in a conflict)
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 茶几] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea)
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
右方[yòu fāng, ㄧㄡˋ ㄈㄤ, 右方] right-hand side; credit side of a balance sheet; also 貸方|贷方
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, 并排 / 並排] side by side; abreast
偏袒[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, 偏袒] side with; discriminate in favor of
侧壁[cè bì, ㄘㄜˋ ㄅㄧˋ, 侧壁 / 側壁] side wall
侧链[cè liàn, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄢˋ, 侧链 / 側鏈] side chain (used in classifying amino acids)
副作用[fù zuò yòng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 副作用] side effect
[tù, ㄊㄨˋ, 堍] side of bridge
岔道[chà dào, ㄔㄚˋ ㄉㄠˋ, 岔道] side road; by-way; to branch off
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, 左右逢源] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation
[chà, ㄔㄚˋ, 衩] slit on either side of robe
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 踉] stagger; sway from side to side

side ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
オープンサイド[, o-punsaido] (n) open side (rugby)
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement
サイドステップ[, saidosuteppu] (n) side step
サイドテーブル[, saidote-buru] (n) side table
サイドドラム[, saidodoramu] (n) side drum
サイドポール[, saidopo-ru] (n) side pole
サイドポケット[, saidopoketto] (n) side pocket
サイドローブ[, saidoro-bu] (n) side lobe
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
ブラインドサイド[, buraindosaido] (n) blind side
ルビー(P);ルビ(P)[, rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) {comp} Ruby (programming language); (P)
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle)
七三[しちさん, shichisan] (n) 7 or 3 ratio; hair parted on one side
七三分け[しちさんわけ, shichisanwake] (n) side parting; hair parted to one side
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
二次創作[にじそうさく, nijisousaku] (n) (See 同人誌) derivative work (e.g. alt. world, side story, doujinshi, fanfiction, etc.); derived work
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant
余業[よぎょう, yogyou] (n) side line; avocation
併置;並置[へいち, heichi] (n,vs) juxtaposition; placing side by side
併記[へいき, heiki] (n,vs,adj-no) writing side by side; (P)
傍注;旁註[ぼうちゅう, bouchuu] (n) side notes; gloss
傍線[ぼうせん, bousen] (n) underline; side line (equivalent to underlining in vertically written text)
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
切羽;切刃[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end
副作用[ふくさよう, fukusayou] (n) reaction; secondary effect; side effect; (P)
副業[ふくぎょう, fukugyou] (n) side job; sideline; subsidiary business; (P)
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
Japanese-English: COMDICT Dictionary
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect
受け手[うけて, ukete] receiving side
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side
左辺[さへん, sahen] left side
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
送り手[おくりて, okurite] sending side
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no)
ユーザー側[ユーザーがわ, yu-za-gawa] user-side
ユーザ側[ユーザがわ, yu-za gawa] user-side
両面[りょうめん, ryoumen] double-sided
両面ディスク[りょうめんディスク, ryoumen deisuku] double-sided disk
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
常駐[じょうちゅう, jouchuu] resident (vs) (a-no)
常駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program
片面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs)
計算機間[けいさんきま, keisankima] inside the computer
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
住む[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
向こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
私邸[してい, shitei] Thai: บ้านพักส่วนตัว English: private residence

side ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngk) EN: side effect FR: effet secondaire [m]
บรัศว์[n.] (barat) EN: side FR:
เบื้อง...[n.] (beūang …) EN: ... side ; ... direction FR: côté … [m] ; direction … [f]
เบื้องขวา[adv.] (beūang khwā) EN: on the right side ; to the right FR: à droite ; sur la droite
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left FR: à gauche ; sur la gauche
แดะ[v.] (dae) EN: move from side to side FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile FR:
ด้านข้าง[adj.] (dān khāng) EN: side ; lateral FR: latéral
ด้านมืด[n. exp.] (dān meūt) EN: dark side FR: côté obscur [m] ; côté sombre [m]
ด้านร่วม[n. exp.] (dān ruam) EN: common side FR:
ด้านซ้าย[n. exp.] (dān sāi) EN: left ; left side FR: côté gauche [m]
ด้านสิ้นสุด[n. exp.] (dān sinsut) EN: terminal side FR:
ดีดตัว[v. exp.] (dīt tūa) EN: move from side to side FR:
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side FR: être enclin à
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai) EN: any side ; any party ; either party ; either side FR: ni pour l'un ni pour l'autre
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: negative side ; opposing side FR: côté négatif [m]
ฝ่ายหนึ่ง[n. exp.] (fāi neung) EN: on the one side ; on the one part FR:
ฝ่ายเสนอ[n. exp.] (fāisanōe) EN: proponent ; proposer ; affirmative side FR:
ฝ่ายตรงข้าม[n. exp.] (fāi trongkh) EN: adverse party ; opponents ; opposition ; other side ; opposite side FR: parti adverse [f] ; opposants [mpl] ; camp opposé [m]
ฟาก[n.] (fāk) EN: bank ; side ; shore FR: rive [f] ; bas-côté [m] ; côté [m]
ฟากโน้น[X] (fāk nōn) EN: that side FR:
ฝั่ง[n.] (fang) EN: side FR: côté [m]
ฝั่งขวา[n. exp.] (fang khwā) EN: right side FR: côté droit [m]
ฝั่งขวาของถนน[X] (fang khwā k) EN: on the right-hand side of the road FR: du côté droit de la rue/route
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left side FR: côté gauche [m]
เอียงกระเท่เร่[v. exp.] (īeng krathē) EN: tilt to one side FR:
อีกฝ่าย[X] (īk fāi) EN: the other party ; the other side FR:
จะแคง[adj.] (jakhaēng) EN: on one's side ; leaning FR:
จระแคง[X] (jarakhaēng) EN: on one's side FR:
ก้ำ[n.] (kam) EN: direction ; side FR:
ขา[n.] (khā) EN: leg ; step ; stage ; party ; side ; phase FR: trajet [m]
แขนมุม[n. exp.] (khaēn mum) EN: side of an angle ; arm of an angle ; angle FR: côté d'un angle [m]
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross ; cross over ; cross over to the other side FR: traverser
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side FR:
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; lateral part ; flank FR: côté [m] ; partie latérale [f] ; flanc [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside ; alongside FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ = ข้างๆ[adv.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside ; next door FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté

side ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivseite {f}asset side
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek
Bestückungsseite {f} einer Platinecomponent side
Kombiring {m}detachable spring flange; split side ring
Driftwinkel {m}drift angle; side slip angle
Lee {f}; dem Wind abgewandte Seite [naut.]lee; lee side
Niederbordwagen {m}low side car
Gegenseite {f}opposite side
Rückseite {f}reverse side
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.]
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Bachufer {n}brookside
Nachttisch {m}bedside locker; nightstand [Am.]
Nachttischlampe {f}bedside lamp
Internat {n}boarding school; residential school
Fremdkapital {n}outside capital
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Corporate Identity {f}; Unternehmensidentität
extrakorporal {adj}; außerhalb des Körpersextracorporeal; outside the body
Schnapsidee {f} | Schnapsideen
Straßenrand {m}curbside [Am.]; kerbside [Br.]
Damensattel {m}side saddle
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.]
Seidenwinder-Klapperschlange {f} [zool.]sidewinder
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk
Dissident {m}; Dissidentin
dissident; regimekritisch {adj}dissident
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye
Abwärtstrend {m}downward trend; downside trend
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside
Fichtentyrann {m} [ornith.]Olive-sided Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า side
Back to top