ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abreast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abreast*, -abreast-

abreast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abreast (adj.) เคียงข้าง Syn. side by side, beside, alongside
abreast (adv.) เคียงข้าง See also: เคียงบ่าเคียงไหล่
English-Thai: HOPE Dictionary
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียงหน้ากระดาน (adv.) abreast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm guessing that you, being a savvy consumer have kept abreast on who's running their operation now.และฉันก็เชื่อว่าแกน่าจะเป็น ลูกค้าที่ฉลาดพอ... ที่จะรู้ว่าตอนนี้พวกมัน กบดานกันอยู่ที่ไหน
I find it a handy tool to keep abreast in this fast-paced world.ผมว่ามันมีประโยชน์ จะได้ทันเหตุการณ์ ในโลกที่หมุนเร็วแบบนี้
It doesn't matter how large your army is, if you attack this gate, you do it on this road, three men abreast and get slaughtered like goats.มันไม่สำคัญเลยว่ากองทัพจะใหญ่แค่ไหน ถ้าจะผ่านประตู ต้องผ่านทางนี้ ทีละ 3 คน
It doesn't matter how large your army is, if you attack this gate, you do it on this road, three men abreast and get slaughtered like goats.ไม่สำคัญดอกว่ากองทัพ จะเกรียงไกรเพียงใด หากจะตีประตูนี้ ต้องใช้ถนนเส้นนี้เท่านั้น กว้างเพียงชายสามคนเดิน

abreast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, 并排 / 並排] side by side; abreast

abreast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
並進[へいしん, heishin] (n,vs) keeping pace with; keeping abreast of
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P)
並立(P);併立[へいりつ, heiritsu] (n,vs) standing abreast; (P)
並行(P);平行(P);併行[へいこう, heikou] (adj-no,n,vs) (1) (並行, 併行 only) (going) side-by-side; abreast; (2) concurrent; occurring together; at the same time; (adj-na,adj-no,n,vs) (3) (平行 only) {math} parallel; (P)
比翼[ひよく, hiyoku] (n) wings abreast; single garment made to look double

abreast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
เรียงหน้ากระดาน[adv.] (rīengnākrad) EN: abreast FR: côte à côte
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent
ติดตามสถานการณ์[v. exp.] (tittām sath) EN: keep abreast of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abreast
Back to top