ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sector*, -sector-

sector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sector (n.) ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) See also: กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) Syn. section, segment
sector (n.) เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร) See also: เขตรับผิดชอบของทหาร Syn. subdivision, division, area, command
sector (n.) ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต) See also: รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
sector (vt.) แบ่งออกเป็นส่วนๆ See also: แยก, ซอย, แบ่ง Syn. divide, separate
sectorial (adj.) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เป็นภาค
sectorial (adj.) ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา) See also: ใช้กัด, ใช้ตัด
English-Thai: HOPE Dictionary
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
English-Thai: Nontri Dictionary
sector(n) ส่วนหนึ่งของวงกลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sectorส่วนวง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาครัฐ (n.) government sector Ops. ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล (n.) government sector Syn. ภาครัฐ Ops. ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม (n.) industrial sector Ops. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร
ภาคเอกชน (n.) private sector Ops. ภาครัฐบาล
วงการเศรษฐกิจ (n.) economic sector Syn. แวดวงเศรษฐกิจ
หน่วยงานรัฐบาล (n.) government sector See also: state sector Syn. หน่วยราชการ Ops. หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานราชการ (n.) government sector See also: state sector Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล Ops. หน่วยงานเอกชน
แวดวงเศรษฐกิจ (n.) economic sector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MFP personnel may sign on with the following sector captains.บุคลากร เอมปีเอฟ อาจลงนาม กับ แม่ทัพภาคต่อไปนี้
Sun City Sector 3, Code 4 Trauma in progress.ซันซิตี้ ภาค 3 รหัส 4 บาดเจ็บ ในความคืบหน้า
Sun City Sector 9, Code 4 in progress.ซันซิตี้ภาค 9 รหัส 4 ในความ คืบหน้า
This sector has been under total control for over five years.พื้นที่ส่วนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
Where in my sector are the missiles being delivered?มิสซายจะถูกส่งมอบที่ไหน
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12
Well, no. Actually, I-I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector Four.เอิ่ม, ไม่.ความจริงแล้ว, ฉะ-ฉันอยู่ถัดขึ้นไปจากดาวดวงที่สาม เป็นดวงที่ 4 น่ะ
I need to commandeer your vessel to Sector 12.ฉันต้องการเกณฑ์คนของคุณ ในนี้ไปที่เขต 12
I've wanted to look at this sector for weeks.ฉันอยากไปดูที่ภาคสำหรับ สัปดาห์นี้

sector ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第一产业 / 第一產業] primary sector of industry
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第二产业 / 第二產業] secondary sector of industry
第三产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第三产业 / 第三產業] tertiary sector of industry
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
引导扇区[yǐn dǎo shàn qū, ˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, 引导扇区 / 引導扇區] boot sector
扇形[shàn xíng, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 扇形] circular sector
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 环节 / 環節] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring

sector ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector
ブートセクター;ブートセクタ[, bu-tosekuta-; bu-tosekuta] (n) {comp} boot sector
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
不良セクター[ふりょうセクター, furyou sekuta-] (n) {comp} bad sector
第三セクター[だいさんセクター, daisan sekuta-] (n) joint venture of government and business; business venture financed jointly by the public and private sectors; semi-public sector; third sector
衛戍地[えいじゅち;えいじゅじ, eijuchi ; eijuji] (n) (arch) (obsc) garrison; security sector
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P)
セクター(P);セクタ[, sekuta-(P); sekuta] (n) sector; (P)
セクタアンテナ[, sekutaantena] (n) {comp} sectored antenna
ソフトセクタリング[, sofutosekutaringu] (n) {comp} soft sectoring
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette
ハードセクタリング[, ha-dosekutaringu] (n) {comp} hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] (n) {comp} hard-sectored disk
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
二等分線;2等分線[にとうぶんせん, nitoubunsen] (n) bisector
区検察庁[くけんさつちょう, kukensatsuchou] (n) a ward's public prosector's office
官と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors
居士[こじ, koji] (n) (1) {Buddh} grhapati (layman; sometimes used as a posthumous suffix); (2) private-sector scholar
民間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セクタ[せくた, sekuta] sector
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring

sector ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูตเซกเตอร์ไวรัส[n. exp.] (būt sēktoē ) EN: boot sector virus FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[abv.] (Kø.Phø.Rø. ) EN: OPDC (Office of the Public Sector Development Commission) FR:
หมู่[n.] (mū) EN: sector FR: secteur [m] ; quartier [m]
หนี้ภาคเอกชน[n. exp.] (nī phāk ēkk) EN: private sector debt FR:
หน่วยงานรัฐบาล[n. exp.] (nūay ngān r) EN: government sector FR:
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
ภาคเอกชน[n. exp.] (phāk ēkkach) EN: private sector FR: secteur privé [m]
ภาคการเงิน[n. exp.] (phāk kānngo) EN: financial sector FR:
ภาครัฐ [n. exp.] (phāk rat) EN: public sector ; government sector ; State sector FR: secteur public [m] ; secteur de l'État [m]
ภาครัฐบาล[n. exp.] (phāk rattha) EN: public sector ; government sector FR: secteur public [m]
ภาคเศรษฐกิจ[n. exp.] (phāk sēttha) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ภาคธุรกิจเอกชน[n. exp.] (phāk thurak) EN: private sector FR: secteur privé [m]
แผนก[n.] (phanaēk) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision FR: bureau [m] ; division [m] ; section [m] ; service [m] ; département [m] ; unité [f] ; secteur [m]
สาขาเกษตรกรรม[n. exp.] (sākhā kasēt) EN: agricultural sector FR: secteur agricole [m]
สาขาเศรษฐกิจ[n. exp.] (sākhā sētth) EN: economic sector FR: secteur économique [m]
ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Public Sector Development Commission (OPDC) FR:
เซกเตอร์[n.] (sēktoē) EN: sector FR: secteur [m]
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
ส่วนราชการ[n. exp.] (suan rātcha) EN: public sector FR: administration [f]
ส่วนวง[n. exp.] (suan wong) EN: sector FR:
วงการเศรษฐกิจ[n. exp.] (wongkān sēt) EN: economic sector FR: secteur économique [m] ; milieux économiques [mpl]
ยุทธบริเวณ[n.] (yutthabøriw) EN: war zone ; military sector ; theater of war FR:
จุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง[n. exp.] (jut baeng k) EN: bisector of a line segment FR:
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา[org.] (Ongkøn Rada) EN: ASEAN Sectoral Ministerial Bodies FR:
ระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า[n. exp.] (ranāp baeng) EN: bisector of dihedral angle FR:
เส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ[n. exp.] (sen baeng k) EN: bisector of a plane angle FR:
ตัวแบ่งครึ่ง [n. exp.] (tūa baeng k) EN: bisector FR:

sector ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzsektor {m}alternate sector
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Kampfabschnitt {m}combat sector
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Mittelsenkrechte {f}perpendicular bisectors of the sides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sector
Back to top