ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edgeways

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edgeways*, -edgeways-

edgeways ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
edgeways (adv.) ไปทางขอบ See also: หันริมหรือคมออกนอก Syn. crabwise, edgewise
English-Thai: HOPE Dictionary
edgewaysadj. ไปทางขอบ,หันริมหรือคมออกนอก

edgeways ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้างทาง[n.] (khāng thāng) EN: sideways ; sidelong ; edgeways FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edgeways
Back to top