ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

middle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *middle*, -middle-

middle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
middle (adj.) ตรงกลาง See also: กลาง, กึ่งกลาง
middle (adj.) ปานกลาง See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ Syn. average, central, halfway, in-between
middle (n.) จุดกึ่งกลาง See also: จุดกลาง Syn. midpoint, center
middle age (n.) อายุวัยกลางคน Syn. midlife, adulthood, prime
middle class (n.) ชนชั้นกลาง Syn. bourgeoisie, white-collar class
middle ear (n.) หูชั้นกลาง
Middle East (n.) ตะวันออกกลาง
Middle English (n.) ภาษาอังกฤษยุคกลาง (ช่วงปีค.ศ.1100-1500)
middle finger (n.) นิ้วกลาง
middle ground (n.) ส่วนกลางระหว่างความคิดหรือมุมมองที่ขัดแย้งกัน
Middle Kingdom (n.) ประเทศจีน
middle management (n.) กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร)
middle name (n.) ชื่อกลาง (เป็นชื่อระหว่างชื่อตัวหรือชื่อแรกกับนามสกุล)
middle part of oar (n.) ส่วนหนึ่งของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย
middle school (n.) โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปีในอังกฤษหรือ 11-14 ปีในอเมริกา
middle watch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. graveyard watch, midwatch
Middle West (n.) ภาคตะวันตกของอเมริกา Syn. Midwest
Middle Western (n.) ตอนกลางของประเทศ Syn. inland
middle-aged (adj.) ซึ่งมีวัยกลางคน
middle-class (adj.) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง Syn. white-collar, bourgeois
middle-distance (adj.) เกี่ยวกับการวิ่งแข่งระยะกลาง
middle-of-the-road (idm.) อยู่ระหว่างสองขั้วที่ต่างกัน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
middle-of-the-road (adj.) ซึ่งเดินสายกลาง See also: ซึ่งยอมรับได้ Syn. moderate
middle-sized (adj.) ขนาดกลางๆ See also: กลางๆ Syn. so-so, fair-sized, mid-sized
middleaged (adj.) วัยกลางคน Syn. mature, ripe, mellow
middlebrow (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
middlebrow (sl.) สามัญ See also: ชนชั้นกลาง
middleman (n.) คนกลาง See also: ผู้ไกล่เกลี่ย Syn. agent
middleman (n.) พ่อค้าคนกลาง Syn. agent, merchant
Middlesbrough (n.) เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
middleweight (n.) นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
English-Thai: HOPE Dictionary
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
middle ageอายุวัยกลางคน (45-65ปี)
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
middle nameชื่อกลางระหว่างชื่อตัวกับชื่อสกุล
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
middleman(มิด'เดิลแมน) n. คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง, Syn. intermediary pl. middlemen
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย,วัยกลางคน
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า
middleweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 143-160 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
middle-กลาง, -ชั้นกลาง, -ส่วนกลาง, -ท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle classชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle earหูชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle groundฉากกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middleส่วนกลาง [การแพทย์]
Middle ageวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle classชนชั้นกลาง [TU Subject Heading]
Middle Earth (Imaginary place)มิดเดิ้ล เอิร์ธ (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Middle Eastตะวันออกกลาง [TU Subject Heading]
Middle Finger, Amputation ofการตัดขาดของนิ้วกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (n.) Department of South Asian, Middle East and African Affairs
กลางฝ่ามือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางใจมือ, อุ้งมือ
กลางเดือน (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันเพ็ญ, วันขึ้น 15 ค่ำ
กลางใจมือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางฝ่ามือ, อุ้งมือ
ง่ามถ่อ (n.) bald in the middle of a head
ตรงกลาง (prep.) in the middle of See also: amid, amidst
วันขึ้น 15 ค่ำ (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันพระจันทร์เต็มเดือน Ops. วันแรม
วันขึ้น 15 ค่ำ (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันเพ็ญ
วันพระจันทร์เต็มเดือน (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันขึ้น 15 ค่ำ Ops. วันแรม
วันเพ็ญ (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันขึ้น 15 ค่ำ, วันพระจันทร์เต็มเดือน Ops. วันแรม
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เมรุ (n.) name of a sacred mountain in the middle of the universe See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
กลาง (adj.) middle See also: intermediate Syn. กึ่งกลาง, ตอนกลาง
กลางๆ (adj.) middle See also: center, in the middle Syn. กลาง Ops. ริม, ขอบ, ชาย
ตอนกลาง (n.) middle See also: central, neutral, median Syn. ใจกลาง, ตรงกลาง
มัชฌิม (adj.) middle See also: moderate, medium, intermediate, mean Syn. กลาง, ปานกลาง
ยุคกลาง (n.) middle ages
สมัยกลาง (n.) middle ages Syn. ยุคกลาง
ชนชั้นกลาง (n.) middle class
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป
It was quite a storm we had. It was right in the middle of a game.มันก็ค่อนข้างพายุที่เรามี มันถูกต้องในช่วงกลางของเกม
Oblique, middle and near east.เอียงกลางและตะวันออกที่อยู่ ใกล้ เอียง, สีเหลือง
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน
The middle South Midlands Victorian phase.กลางภาคใต้ระยะที่วิคตอเรีย
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง
Look at the middle of Discovery.มองไปที่ตรงกลางของดิสคัเฟอ รี ตรงกลางไม่สิ้นสุด
I know you people are caught in the middle of this.ฉันรู้ว่าคุณคนที่ติดอยู่ใน กลางนี้ ในความรู้สึกเราทุกคน
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง

middle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听骨链[tīng gǔ liàn, ㄊㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˋ, 听骨链 / 聽骨鏈] chain of ossicles (in the middle ear)
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, 中国 / 中國] China; Middle Kingdom
受气包[shòu qì bāo, ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ ㄅㄠ, 受气包 / 受氣包] middle child; a person who is bullied
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
耳膜[ěr mó, ㄦˇ ㄇㄛˊ, 耳膜] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane; same as 鼓膜
鼓膜[gǔ mó, ㄍㄨˇ ㄇㄛˊ, 鼓膜] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane
中东[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, 中东 / 中東] East China; Middle East
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
蜗窗[wō chuāng, ㄨㄛ ㄔㄨㄤ, 蜗窗 / 蝸窗] fenestra cochleae (in middle ear)
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等普通教育] general middle school education
中级[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, 中级 / 中級] middle level (in a hierarchy)
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
中耳炎[zhōng ěr yán, ㄓㄨㄥ ㄦˇ ㄧㄢˊ, 中耳炎] inflammation of middle ear; otitis media
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠
锤骨[chuí gǔ, ㄔㄨㄟˊ ㄍㄨˇ, 锤骨 / 錘骨] malleus or hammer bone of middle ear
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)
中世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 中世纪 / 中世紀] medieval; Middle Ages
中古汉语[zhōng gǔ Hàn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄏㄢˋ ㄩˇ, 中古汉语 / 中古漢語] middle and early Chinese (linguistics)
中学[zhōng xué, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, 中学 / 中學] middle school
中局[zhōng jú, ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ, 中局] middle game (in go or chess)
中指[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, 中指] middle finger
中旬[zhōng xún, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄣˊ, 中旬] middle third of a month
中校[zhōng xiào, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, 中校] middle ranking officer in Chinese army; lieutenant colonel; commander
中产[zhōng chǎn, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ, 中产 / 中產] middle class; to ascend to the middle class
中产阶级[zhōng chǎn jiē jí, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, 中产阶级 / 中產階級] middle class
中耳[zhōng ěr, ㄓㄨㄥ ㄦˇ, 中耳] middle ear
中间名[zhōng jiān míng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 中间名 / 中間名] middle name; second given name
初级中学[chū jí zhōng xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, 初级中学 / 初級中學] middle school
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
中古[zhōng gǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ, 中古] Sino-Cuban; China-Cuba; middle and early
中东国家[Zhōng dōng guó jiā, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 中东国家 / 中東國家] Nations of the Middle East; Middle East countries
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等专业学校 / 中等專業學校] specialized middle school
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等专业教育 / 中等專業教育] technical middle school education
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等师范学校 / 中等師範學校] normal (i.e. pedagogical) middle school
中等技术学校[zhōng děng jì shù xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等技术学校 / 中等技術學校] technical middle school; polytechnic
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等教育] secondary education; middle school education
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 中老年] middle and old age
中叶[zhōng yè, ㄓㄨㄥ ㄧㄝˋ, 中叶 / 中葉] mid- (e.g. mid-century); middle period

middle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East)
ジュニアミドル[, juniamidoru] (n) junior middle (weight)
ティラピア属[ティラピアぞく, teirapia zoku] (n) Tilapia (large genus of cichlid fish in the Cichlidae family endemic to Africa and the Middle East)
ペン胼胝[ペンだこ, pen dako] (n) callus on one's middle finger (from writing)
ミドルアイアン[, midoruaian] (n) middle iron
ミドルエージ[, midorue-ji] (n) middle age
ミドルエージシンドローム[, midorue-jishindoro-mu] (n) middle age syndrome
ミドルエイジ[, midorueiji] (n) middle age
ミドルエンド[, midoruendo] (adj-f) (See ハイエンド) middle level (wasei
ミドルクラス[, midorukurasu] (n) middle class
ミドルスクール[, midorusuku-ru] (n) middle school
ミドルティーン[, midorutei-n] (n) middle teens
ミドルネーム[, midorune-mu] (n) middle name
ミドルホール[, midoruho-ru] (n) middle hole; (P)
ミドルマネージマント[, midorumane-jimanto] (n) middle management
ミドルマネージメント[, midorumane-jimento] (n) middle management
ミドルレンジマシン[, midorurenjimashin] (n) {comp} middle range machine
ミドルレンジモデル[, midorurenjimoderu] (n) {comp} middle range model
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese)
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中世[ちゅうせい, chuusei] (n-adv,n-t) Middle Ages; mediaeval times; (P)
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between
中古[ちゅうこ(P);ちゅうぶる, chuuko (P); chuuburu] (n-t,adj-no) (1) used; second-hand; old; (n) (2) (ちゅうこ only) Middle Ages; (P)
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P)
中大脳動脈[ちゅうだいのうどうみゃく, chuudainoudoumyaku] (n) middle cerebral artery
中学[ちゅうがく, chuugaku] (n) (abbr) (See 中学校) middle school; junior high school; (P)
中学年[ちゅうがくねん, chuugakunen] (n) (See 低学年,高学年) middle grades of primary school (third and fourth grades)
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P)
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace
中層[ちゅうそう, chuusou] (n) medium-rise (building); medium depth (water); medium layer; middle lamella
中年[ちゅうねん, chuunen] (n,adj-no) middle-age; middle age; midlife; one's middle years; (P)
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age
中庭[なかにわ, nakaniwa] (n) courtyard; quadrangle; middle court; (P)
中廊下[なかろうか, nakarouka] (n) central corridor; middle corridor
中指[なかゆび(P);ちゅうし, nakayubi (P); chuushi] (n) middle finger; (P)
中日[なかび, nakabi] (n) (1) China and Japan; (2) the middle day; (3) the equinoctial day; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed)
ミドルウェア[みどるうえあ, midoruuea] middleware
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged

middle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อัมพฤกษ์[n.] (ammaphreuk) EN: middle line of the body FR:
ชื่อรอง[n. exp.] (cheū røng) EN: middle name FR: deuxième prénom [m]
ชนชั้นกลาง[n. exp.] (chonchan kl) EN: middle class FR: classe moyenne [f]
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole FR: porter à deux avec un bâton
หูชั้นกลาง[n. exp.] (hū chan klā) EN: middle ear FR: oreille moyenne [f]
หูชั้นกลางอักเสบ[n. exp.] (hū chan klā) EN: otitis media ; middle ear infection FR:
หูส่วนกลาง[n. exp.] (hū suan klā) EN: middle ear FR: oreille moyenne [f]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: centre ; center (Am.) ; heart ; middle ; core FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungkl) EN: middle point ; midpoint ; mid point ; intermediate point FR: point central [m]
จุดรวม[n.] (jutrūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus FR: point focal [m]
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle point ; hub ; center FR: centre [m] ; point focal [m]
กันดาล[n.] (kandān) EN: middle FR:
กึ่ง...[pref. (adj.)] (keung … ; k) EN: half ; semi- ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty (anglic.)
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: central ; in the middle ; midway FR: central ; au milieu
กึ่งทาง[adj.] (keung thāng) EN: in the middle ; midway FR: à mi chemin
คั่นกลาง[X] (khan klāng) EN: in the middle ; between FR:
คนชั้นกลาง[n. exp.] (khon chan k) EN: middle class FR: classe moyenne [f]
กลาง[n.] (klāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle FR: centre [m] ; milieu [m]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
กลางเดือน[n.] (klāngdeūoen) EN: middle of the month FR: milieu du mois [m] ; mi-mois [f] ; le 15 du mois [m]
กลางใจมือ[n.] (klāngjaimeū) EN: middle of the palm ; palm FR: paume [f]
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
กลางปี[n. exp.] (klāng pī) EN: middle of the year ; mid-year FR: milieu de l'année [m] ; mi-année [f]
กลางทะเล[X] (klāng thalē) EN: in the middle of the sea ; in the open sea FR: en pleine mer
กลางถนน[adv.] (klāng thano) EN: in the middle of the street FR: au milieu de la rue
กฎนิรมัชฌิม[n. exp.] (kot niramat) EN: law of excluded middle FR:
กระดูกนิ้วมือส่วนกลาง[n. exp.] (kradūk niū ) EN: middle phalange FR: phalangine [f]
มัชฌิม[adj.] (matchim) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- =) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate FR: moyen
มัชฌิมา[adj.] (matchimā) EN: middle ; moderate FR:
มัชฌิมาปฏิปทา[n. prop.] (Matchimāpat) EN: The Middle Path FR:
มัชฌิมวัย[n.] (matchimawai) EN: middle age FR:
มาธยมิกะ[n.] (māthayamika) EN: middle path FR:
มัธยมา[adj.] (matthayamā) EN: middle ; medium ; moderate FR:
มัธยม[n.] (matthayom) EN: secondary education ; middle school ; high school (Am.) FR: enseignement secondaire [m] ; secondaire [m]
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
มัธยม-[pref.] (matthayom- ) EN: middle ; medium ; intermediate FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire

middle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzezeit {f} [hist.] | mittlere BronzezeitBronze Age | middle Bronze Age
Frühmittelalter {n}Early Middle Ages
Mittelohrentzündung {f} [med.]inflammation of the middle ear; infection in one's middle ear
Hochmittelalter {n} [hist.]High Middle Ages; high-medieval period
Mesolithikum; Mittelsteinzeit {f} [hist.]mesolithic; middle stone age
Orient {m} | der Vordere OrientEast; Orient | the Middle East
Handelsmakler {m}agent middleman
Bürgertum {n}middle classes
Mittelalter {n}Middle Ages
Mittelfinger {m}middle finger
Mittelhochdeutsch {n}Middle High German
Mittelstand {m}middle classes
Mittelstufe {f} (Schule)middle school [Br.]; junior high [Am.]
mittelhochdeutsch {adj}Middle High German
Mittelspecht {m} [ornith.]Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
Grundstücksmakler {m}middleman
Mittelgewicht {n} [sport]middleweight
Mittelgewichtler {m} [sport]middleweight
kleinbürgerlich {adj}lower middle-class; petty bourgeois

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า middle
Back to top