ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

work

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *work*, -work-

work ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
work (n.) งาน See also: การงาน Syn. career, job, occupation
work (n.) ที่ทำงาน
work (n.) เวลางาน
work (n.) ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน Syn. effort, energy, exertion
work (n.) ชิ้นงาน See also: ผลงาน
work (vi.) ทำงาน See also: ปฏิบัติงาน
work (vi.) ใช้การได้ See also: ทำงานได้ Syn. function, operate
work (vt.) ทำให้ใช้การได้ See also: ทำให้ทำงานได้
work (vi.) เป็นผลสำเร็จ See also: ประสบผลสำเร็จ
work (vt.) ทำให้เป็นรูปร่าง See also: ปั้นรูป
work (vi.) ออกกำลัง See also: ออกแรง
work (vt.) ออกกำลัง See also: ออกแรง
work (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
work against (phrv.) พยายามต่อต้าน
work among (phrv.) ทำงานในกลุ่มหรือหมู่
work around to (phrv.) ค่อยๆ ทำให้ถึง See also: ค่อยๆ ไปเพื่อให้ถึง
work as (phrv.) ทำงานเป็น
work at (phrv.) ทำงานที่
work away (phrv.) ทำงานต่อเนื่อง See also: ทำต่อไป
work by (phrv.) ใช้งาน (บางสิ่งเช่น เครื่องจักร) See also: ทำงานด้วย Syn. go by, run on
work camp (n.) ค่ายอาสาสมัคร
work camp (n.) ค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะนอกสถานที่) Syn. prison camp
work down (phrv.) ค่อยๆ ลด (บางสิ่ง) ลง
work for (phrv.) ทำให้งานให้กับ See also: ถูกว่าจ้างโดย Syn. labour for
work force (n.) กำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน) See also: จำนวนทั้งหมดของแรงงาน Syn. labour force
work hard (vi.) ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตรากตรำ Syn. toil, slave, drudge
work in (phrv.) ทำให้เข้ามาทีละน้อย
work in (phrv.) ทำงานใน
work in with (phrv.) ทำให้เข้าร่วมงานกับ
work into (phrv.) ทำให้เคลื่อนเข้ามาทีละน้อย See also: ทำให้ขยับเข้ามาทีละนิด
work it (idm.) ทำได้ See also: ทำเสร็จ
work like a horse (idm.) ทำงานหนักมาก
work loose (idm.) ทำให้หลวม
work nights (phrv.) ทำงานกลางคืน
work of art (n.) งานศิลป์ See also: งานศิลปะ
work of art (n.) งานศิลปะ เช่นภาพเขียน หรือรูปปั้น
work off (phrv.) เอาออก See also: ทำให้หลุดออกหมด
work off on (phrv.) แสดงออก (โดยเฉพาะความโกรธ) Syn. take out of, take out on, vent on
work on (phrv.) ทำต่อเนื่อง See also: ทำงานต่อไป
work on (phrv.) พยายามทำ See also: พยายามอย่างมาก Syn. work at
English-Thai: HOPE Dictionary
work(เวิร์ค) n. งาน,การงาน,การทำงาน,สิ่งที่ทำ,ผลิตผลจากการทำงาน,งานฝีมือ,สิ่งก่อสร้าง,งานฝีมือ,ผล,พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน,รับจ้างทำงาน,ดำเนินงาน,เดินเครื่อง,ใช้สอย,ใช้งาน,ได้ผล,มีผล,ทำด้วยมือ,ทำด้วยสมอง vt. จัดการ,ควบคุม,ใช้สอย,ใช้งาน,ทำให้ได้ผ
work areaพื้นที่ใช้งานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ใช้เป็นที่สำหรับนำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร หรือประมวลผลอย่างอื่นมีความหมายเหมือน work space
work campค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะการทำงานนอกสถานที่)
work farmฟาร์มสำหรับให้เยาวชนผู้กระทำผิด ทำงานเกษตร เพื่อเป็นการทำโทษหรือฝึกฝนอาชีพ
work loadn. ปริมาณงาน,ปริมาณงานเป็นชั่วโมง,ภาระของงาน
work of artn. งานศิลปะ, Syn. masterwork
work-out(เวิร์ค'เอาทฺ) adj. หมดกำลัง,หมด
workable(เวิร์ค'คะเบิล) adj. ใช้การได้,ใช้สอยได้,เป็นไปได้,จัดการได้, See also: workability n. workableness n. workably adv.
workaday(เวิร์ค'คะเด) adj. เกี่ยวกับวันทำงานเหมาะสำหรับเป็นวันทำงาน,ปกติ,สามัญ,ประจำวัน,พื้น ๆ ,ทั่วไป,น่าเบื่อ
workaday worldn. โลกประจำวัน,โลกียวัตร
workaholic(-คะฮอลลิค) n. คนที่คลั่งทำงาน,คนที่ทำงานหนักมาก, See also: workaholism,n.
workbag(เวิร์ค'แบก) n. ถุงเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องมือเย็บปักถักร้อย)
workbench(เวิร์ค'เบนชฺ) n. โต๊ะทำงาน,โต๊ะหรือม้านั่งทำงานของช่าง
workboat(เวิร์ค'โบท) n. เรือทำงาน
workbook(เวิร์ค'บุค) n. หนังสือคู่มือการทำงาน,สมุดบันทึกการทำงาน,สมุดบันทึก
workbox(เวิร์ค'บอคซฺ) n. กล่องเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องมือเย็บปักถักร้อย)
workday(เวิร์ค'เด) n. วันทำงาน,ส่วนของวันทำงาน
worked(เวิร์คทฺ) adj. ประกอบแล้วบางส่วน,ผ่านการเสริมแต่ง,ผ่านการเพาะปลูก,ผ่าน กระบวนการบางอย่างแล้ว
worked-outn. หมดแรง,หมด
worked-up(เวริคทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น,ถูกยั่วยุ, Syn. wrought-up
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
workfare(-'แฟร์) n. สวัสดิการในการทำงาน
workfolk(เวิร์ค'โฟล์ค) n.,pl. ผู้ใช้แรงงาน, Syn. workfolks
workhouse(เวิร์ค'เฮาซฺ) n. =สถานที่ดัดสันดาน,บ้านที่ใช้คนจนทำงาน,สถานฝึกอาชีพสำหรับคนจน
working(เวิร์ค'คิง) n. การทำงาน,การปฏิบัติการ,การกระทำ,งาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน,กระบวนการทำให้วัตถุเป็นรูปร่าง adj. เกี่ยวกับการทำงาน,ซึ่งได้ผล,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งปฏิบัติการ,ส่งเสริมการทำงาน,เกี่ยวกับการใช้แรงงาน,เกี่ยวกับชุดทำงาน
working dayn. วันทำงาน
working peoplen. ประชาชนผู้ใช้แรงงาน
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา
workingman(เวิร์ค'คิงแมน) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นกรรมาชีพ pl. workingmen, Syn. worker
workman(เวิร์ค 'เมิน) n. คนงาน,กรรมกร pl., See also: workmen
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship
workout(เวิร์ค'เอาทฺ) n. การทดลอง,การทดสอบ,การออกกำลังกาย,ระยะเวลาออกกำลังกาย
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน,การประชุมปฏิบัติการ,ห้องเครื่อง,การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย
worktable(เวิร์ค'เทเบิล) n. โต๊ะทำงาน
workwoman(เวิร์ค'วูเมิน) n. คนงานหญิง,กรรมกรหญิง pl. workwomen
English-Thai: Nontri Dictionary
work(n) การงาน,การทำงาน,งานฝีมือ,ผลงาน
workable(adj) สามารถทำงานได้,ใช้การได้,ซึ่งทำให้สำเร็จได้
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workhouse(n) สถานสงเคราะห์,สถานฝึกอาชีพ,สถานดัดสันดาน
working(adj) ซึ่งทำงาน,ซึ่งใช้การได้,ซึ่งได้ผล,เกี่ยวกับการทำงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
workroom(n) ห้องทำงาน
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work of artงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workbookแฟ้มตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workdays lostวันทำงานที่สูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workflowกระแสงาน [เอกสาร] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workhouseสถานกักกัน, เรือนทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working bite relation; working occlusionการสบ(ฟัน)ทำงาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
working classชั้นชนผู้ใช้แรงงาน, กลุ่มผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working dayวันทำการ, วันทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worksheetตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workshop๑. โรงฝึกงาน๒. โรงซ่อมสร้าง๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workstationสถานีงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work การทำงาน [TU Subject Heading]
Work in processงานระหว่างทำ [การบัญชี]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้วเพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Workaholics การบ้างาน [TU Subject Heading]
Workaholism กลุ่มอาการบ้างาน [TU Subject Heading]
workbookเวิร์กบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Workerคนงาน หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ [สิ่งแวดล้อม]
Workflowผังระบบงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Working class ชนชั้นกรรมกร [TU Subject Heading]
Workload ปริมาณงานที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Workshop recipes สูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Workstationสถานีงาน, [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrought (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ work (คำโบราณ)
มอญตีดั้ง (n.) kind of fire work which skips on the water
การงาน (n.) work See also: job, duty, business Syn. การทำงาน, งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ
การทำงาน (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ
การทำงาน (n.) work See also: job, duty, business Syn. งาน, กิจธุระ, ธุรกิจ
กิจการงาน (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, อาชีพ
งานการ (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ
ชิ้นงาน (n.) work See also: job Syn. ผลงาน, งาน
ดำเนินกิจการ (v.) work See also: do a job, do a task Syn. ดำเนินการ, ปฏิบัติการ
ทำ (v.) work See also: be engaged in Syn. ประกอบการงาน
ทำการ (v.) work See also: operate, do, perform Syn. ทำ, กระทำ, กระทำการ
ทำการทำงาน (v.) work See also: do work Syn. ทำงาน
ทำงาน (v.) work See also: do a job, do a task Syn. ดำเนินการ, ดำเนินกิจการ, ปฏิบัติการ
ทำงานทำการ (v.) work See also: do work Syn. ปฏิบัติงาน, ดำเนินงาน, ปฏิบัติการ, ปฏิบัติหน้าที่
บริหาร (v.) work Syn. ทำงาน, ทำ, ดำเนินงาน, จัดการ
ปฏิบัติงาน (v.) work Syn. ทำงาน, ทำ, ดำเนินงาน, จัดการ, บริหาร
ประกอบการงาน (v.) work See also: be engaged in
ภารกิจ (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ
หน้าที่ (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, กิจการงาน, อาชีพ
อาชีพ (n.) work See also: job, employment, occupation, profession, business Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
I finished my work at 6 pmฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
They work well togetherพวกเขาทำงานเข้าขากันดี
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
You no longer work hereคุณไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
I would like to work there because…ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I used to work thereฉันเคยไปทำงานที่นั่น
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
We need to work together hereพวกเราต้องทำงานด้วยกันที่นี่
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
Oh, let's not do the work right now!โอ พวกเราอย่าเพิ่งทำงานนี้ตอนนี้เลย
I've got to get some work doneฉันต้องหางานบางอย่างมาทำ
And you know how to work it?และคุณทราบวิธีใช้มันไหม?
We've got a lot of work to doพวกเรามีงานมากมายที่ต้องทำ
I'd love you to come and work with usฉันอยากให้คุณมาทำงานกับเรา
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
It's a good idea not to work too muchเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
You get all your work finished?คุณทำงานทั้งหมดเสร็จแล้วหรือ?
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
What work does your father do?คุณพ่อคุณทำงานอะไรหรือ?
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
This year I'm going to work really hardปีนี้ฉันจะทำงานหนักจริงๆ
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
Whom do you work for?คุณทำงานให้ใคร?
I'm gonna do some work on the computerฉันจะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Good work for a man as young as he wasงานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
We've all agreed to work just a bit longerพวกเราทั้งหมดตกลงที่จะทำงานนานขึ้นอีกสักหน่อย
We shouldn't let her work on her ownพวกเราไม่ควรปล่อยให้เธอเหนื่อยเพียงลำพัง
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
Pardon me, but to work this...ประทานโทษ ครับท่าน มันใช้ยังไงเหรอ...
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว!
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่
You work your heart out...คุณทำงานหัวใจของคุณออกมา ...
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
You work your life out!You work your life out!

work ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
齐心[qí xīn, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 齐心 / 齊心] to be of one mind; to work as one
开夜车[kāi yè chē, ㄎㄞ ㄧㄝˋ ㄔㄜ, 开夜车 / 開夜車] burn the midnight oil; work late into the night
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, 打短儿 / 打短兒] casual labor; to work for a bit
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, 知青] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution)
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 表现 / 表現] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc)
书迹[shū jì, ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 书迹 / 書跡] extant work of a calligrapher
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)
劳力[láo lì, ㄌㄠˊ ㄌㄧˋ, 劳力 / 勞力] work force; labor
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 軨] lattice work on front and sides
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, 安居乐业 / 安居樂業] live and work in peace and contentment
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
[gōng, ㄍㄨㄥ, 功] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.)
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, 狼狈为奸 / 狼狽為奸] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends)
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 进度 / 進度] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 一把手] working hand; member of a work team; participant
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 慢工出巧匠] patient work makes a skilled craftsman
慢工出细货[màn gōng chū xì huò, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ, 慢工出细货 / 慢工出細貨] patient work makes a fine product
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, 耕耘] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ , 联姻 / 聯姻] related by marriage; to connect by marriage (families, work units)
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, 代表作] representative work (of an author or artist)
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy
格调[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, 格调 / 格調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
[bān, ㄅㄢ, 班] team; class; squad; work shift; classifier for groups; ranking; surname Ban
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, 戳力] to work toward; to endeavor; an attempt
打翻身仗[dǎ fān shēn zhàng, ㄉㄚˇ ㄈㄢ ㄕㄣ ㄓㄤˋ, 打翻身仗] to work hard towards a turn-around; to fight to reverse sth
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

work ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
キャンバスワーク[, kyanbasuwa-ku] (n) canvas work
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) {comp} system work load level
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason
ソーシャルワーク[, so-sharuwa-ku] (n) social work
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
ノーワークノーペイ[, no-wa-kuno-pei] (n) no work no pay
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P)
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly
もんぺ[, monpe] (n) women's work pants
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work
ワークエリア[, wa-kueria] (n) {comp} work area
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan
三面六臂[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
事務作業[じむさぎょう, jimusagyou] (n) clerical work
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
二次創作[にじそうさく, nijisousaku] (n) (See 同人誌) derivative work (e.g. alt. world, side story, doujinshi, fanfiction, etc.); derived work
仕える(P);事える[つかえる, tsukaeru] (v1,vi) to serve; to work for; to attend; (P)
仕事で忙しい[しごとでいそがしい, shigotodeisogashii] (exp,adj-i) busy with one's work
仕事に堪える[しごとにたえる, shigotonitaeru] (exp,v1) to be fit for work
仕事に応募する[しごとにおうぼする, shigotonioubosuru] (exp,vs-i) to apply for a job; to apply for work
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work
仕事一途[しごといちず, shigotoichizu] (n,adj-na,adj-no) singlemindedly devoted to work
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level
ワーク環境[ワークかんきょう, wa-ku kankyou] work environment
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations)
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
作品[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: งาน English: work

work ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks ; allocate work FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat ) EN: work permit FR: permis de travail [m]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรณ-[pref.] (banna-) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรยากาศการทำงาน[n. exp.] (banyākāt kā) EN: work atmosphere FR: ambiance de travail [f] ; atmosphère de travail [f]
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[n. exp.] (boē thōrasa) EN: work number FR:
บทประพันธ์[n.] (botpraphan) EN: article ; story ; work ; writing FR:
ชำระสะสาง[v.] (chamrasasān) EN: clear work FR:
ชิ้นงาน[n. exp.] (chin ngān) EN: work FR:
ได้การ[v.] (dāikān) EN: work FR: fonctionner
ได้งานทำ[v. exp.] (dāi ngān th) EN: get a job ; find work FR:
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective FR:
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
ดองงาน[v. exp.] (døng ngān) EN: procrastinate on one’s work FR: procrastiner
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
แจกงานให้เท่ากัน[v. exp.] (jaēk ngān h) EN: share out the work FR:
จิกหัวใช้[v. exp.] (jikhūa chai) EN: force to work FR:
จิตรกรรม[n.] (jittrakam) EN: artistic work ; drawing ; painting ; picture FR: peinture [f] ; fresque [f]
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
กรรม[n.] (kam) EN: work ; job ; activity ; transaction FR: activité [f]
กำหนดหน้าที่[v. exp.] (kamnot nāth) EN: allot work ; assign a job FR: assigner un travail
กำหนดงาน[v. exp.] (kamnot ngān) EN: estimate work FR:
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การย์[n.] (kān) EN: work ; duty ; business FR:
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ng) EN: work absenteeism ; absenteeism FR: absentéisme au travail [m]
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work FR: construction [f] ; édification [f] ; érection [f]
การมอบหมายงาน[n. exp.] (kān møpmāi ) EN: delegation of work FR:
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act FR: emploi [m] ; activité [f] ; occupation [f] ; travail [m] ; action [f] ; acte [m]
การไปรษณีย์[n.] (kān praisan) EN: postal work FR: poste [f] ; traitement du courrier [f]
การถ่ายเทงานแอเดียแบติก[n. exp.] (kān thāithē) EN: adiabatic work transfer FR:
การทำงาน[n.] (kān tham ng) EN: work ; job FR: travail [m] ; boulot [m] (fam.)
การทำงานเป็นกะ[n. exp.] (kān tham ng) EN: shift work FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts FR: encaisser ; collecter

work ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsarbeit {f}administrative work
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
autonom; selbstständig; selbständig [alt] {adj} | autonome Arbeitsgruppeautonomous | autonomous work group
Perlarbeit {f}bead work
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
Geistesarbeit {f}brain work
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Kameraführung {f}camera work
Gelegenheitsarbeit {f}casual work
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work
Dachdeckerarbeiten {pl}roofing work
Kleinarbeit {f}detail work
Entwicklungsarbeiten {pl}development work
Innendienst {m}office duty; indoor work
Bauabwicklung {f}execution of construction work
Mehrarbeit {f} | Mehrarbeit leistenextra work | to work overtime
Feldarbeit {f}field work
erwerbsfähig {adj}fit for work
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work
Beinarbeit {f}foot work
Ganztagsarbeit {f}full-time work
Fundament {n}ground work
Gruppenarbeit {f}group work
Schwarzarbeit {f}illicit work
Arbeitsunfähigkeit {f}incapacitation for work
Arbeitsunfall {m}industrial accident; accident at work
Innenausbau {m}interior construction completion; completion of the interior; interior work
Kerbschlagarbeit {f}notched bar impact work
Dreharbeit {f} (vom Dreher)lathe work
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Malerarbeiten {pl}paint work
Aufmaß {n}measurement of finished work
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place
Montagearbeit {f}assembly work
Nachtarbeit {f}night work
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work
Betriebssicherheit {f}operational safety; safety at work
Nebentätigkeit {f}part-time work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า work
Back to top