ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amaze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amaze*, -amaze-

amaze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amaze (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้แปลกใจ Syn. astonish, perplex, astound
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
English-Thai: HOPE Dictionary
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
อัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes I even amaze myself.บางครั้งผมยังแปลกใจตัวเอง
Does that amaze anyone else? How did she know it was me?มีใครคนอื่นสนใจมั้ย เธอรู้ได้ไงว่าเป็นฉัน
You never cease to amaze me.เธอนี่ไม่เคยหยุดที่จะทำให้ลุงประหลาดใจเลยนะ
You amaze me.เจ้านี่ช่างเหลือเชื่อ
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก
You amaze me... every day.คุณสะกดผม... .. เอาไว้ทุกวัน
Truly, Agent Farnsworth, it never ceases to amaze me the infinite variation that mother nature gives us.จริงๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ฟรานส์เวิร์น ผมไม่ค่อยประหลาดใจอะไรหรอก มีความผันแปรที่ไม่เคยสิ้นสุด ที่แม่ธรรมชาติมอบให้กับพวกเรา
Well, you amaze me, Liv. You really do.เธอทำฉันทึ่ง จริงๆนะ ลิฟ
I found something that will shock and amaze you.ผมเจอบางอย่างที่จะทำให้คุณทึ่งเลยหล่ะ
You never cease to amaze and...คุณไม่เคยทำให้ฉันหยุดทึ่งและ...
Your shock and amaze plan had better work.แผนความน่าตกใจและประหลาดของนายเวิร์คดีนะ
It never ceases to amaze me.มันไม่เคยหยุดเพื่อตะลึงพรึงเพริดฉัน

amaze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 惊奇 / 驚奇] amaze
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 惊异 / 驚異] amazement
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 初刻拍案惊奇 / 初刻拍案驚奇] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初

amaze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルバマゼピン[, karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
ラマーズ[, rama-zu] (n) Lamaze
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine)
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
生禅[なまぜん, namazen] (n) (See 野狐禅) self-styled Zen philosophy; sciolism; dabbling in Zen
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed

amaze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pra) EN: amaze ; astonish FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre ; étonner
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned FR: être stupéfait
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
รู้สึกประหลาดใจ[v. exp.] (rūseuk pral) EN: be amazed ; show astonishment FR: être surpris
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ทึ่ง[adj.] (theung) EN: amazed FR:
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:

amaze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amaze
Back to top