ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

begin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *begin*, -begin-

begin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
begin (vi.) เริ่ม See also: เริ่มต้น Syn. start Ops. finish
begin (vi.) ขึ้นต้น See also: ตั้งต้น
begin (vi.) เกิดขึ้น See also: ก่อตั้ง
begin again (vt.) ดำเนินต่อไปใหม่ See also: เริ่มใหม่ Syn. continue
begin as (phrv.) เริ่มต้นเป็น See also: เริ่มด้วย Syn. commence as, start as
begin on (phrv.) เริ่มจัดการกับ See also: เริ่มทำกับ Syn. commence on, start on
begin playing (vi.) เริ่มแสดง See also: เริ่มร้อง, เริ่มเล่น
begin with (phrv.) เริ่มต้นด้วย See also: เริ่มด้วย Syn. commence with, start with
beginner (n.) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. amateur Ops. expert
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
beginning with (phrv.) เริ่มต้นจาก Syn. start with
English-Thai: HOPE Dictionary
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นต้น (v.) begin See also: commence, start Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, เกริ่น Ops. ลงท้าย, จบ
ตั้งต้น (v.) begin See also: start, commence Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น, เริ่มทำ Ops. จบ
ประเดิม (v.) begin See also: start, initiate, inaugurate, commence, lead, be a shop´s first customer of the day Syn. เริ่มต้น, เริ่มแรก
เปิดฉาก (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว Ops. จบ
เปิดฉาก (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, launch, open Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว Ops. จบ
เปิดตัว (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture Syn. เริ่ม, โหมโรง Ops. จบ
เปิดตัว (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, launch, open Syn. เริ่ม, โหมโรง Ops. จบ
เริ่มต้น (v.) begin See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning Syn. เริ่ม Ops. สิ้นสุด
เริ่มทำ (v.) begin See also: start, commence Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น Ops. จบ
โหมโรง (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture Syn. เริ่ม, เปิดตัว Ops. จบ
โหมโรง (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, launch, open Syn. เริ่ม, เปิดตัว Ops. จบ
ลงโรง (v.) begin a play See also: start playing, is opened
ออกโรง (v.) begin a show
วันขึ้นปีใหม่ (v.) begin the new era See also: begin a new year Syn. วันเถลิงศก
เถลิงศก (v.) begin the new era See also: begin a new year Syn. วันขึ้นปีใหม่, วันเถลิงศก
ขึ้นปีใหม่ (v.) begin the new year See also: start a new year
มือใหม่ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
เริ่มหัด (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ไม่ชำนาญ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
เปิดกล้อง (v.) begin to shoot See also: make a film, start shooting cinema-film Syn. ถ่ายทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you ready to begin?คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
I don't know where to beginฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
He will begin to circle soon.เขาจะเริ่มเร็ว ๆ นี้วงกลม
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
Deong, if this doesn't begin to sink in pretty soon, this country...{\cHFFFFFF}Deong ถ้านี้ไม่ได้เริ่มต้น จะจมลงไปในสวยเร็ว ๆ นี้ {\cHFFFFFF}ประเทศนี้ ...
They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.{\cHFFFFFF}They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.
If you haven't heard from me by then, well, he has the authority to begin landing operations.{\cHFFFFFF}If you haven't heard from me by then, {\cHFFFFFF}well, he has the authority to begin landing operations.
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้
To begin after nine years?หลังจากผ่านไปเก้าปีเนี่ยนะ?
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
Let's go. I must complete my bust, two novels, finish my blueprints, begin my beguine.ฉันจะต้องกรอกหน้าอกของฉันสอง เล่ม

begin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
[chù, ㄔㄨˋ, 俶] begin
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
[shǐ, ㄕˇ, 始] begin
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[fǎng, ㄈㄤˇ, 昉] dawn; to begin
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 马到成功 / 馬到成功] instant success; beginner's luck
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning

begin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P)
冠す[かんす, kansu] (vs-c,vt) (1) (See 冠する・かんする・1) to crown; to cap; (2) (See 冠する・かんする・2) to prefix with; to start with; to begin with
冠する[かんする, kansuru] (vs-s,vt) (1) to crown; to cap; (2) to prefix with; to start with; to begin with
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
切り掛かる[きりかかる, kirikakaru] (v5r) to begin to cut; to slash at
劈頭第一[へきとうだいいち, hekitoudaiichi] (n) at the outset; at the very beginning; in the first place; to begin (start) with; first and foremost
叩き出す;たたき出す[たたきだす, tatakidasu] (v5s,vt) to begin to strike; to kick out
咲き始める[さきはじめる, sakihajimeru] (v1) to begin blooming
始めに(P);初めに[はじめに, hajimeni] (exp) to begin with (used as an introduction); first of all; in the beginning; (P)
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
将を射んと欲すれば先ず馬を射よ[しょうをいんとほっすればまずうまをいよ, shouwointohossurebamazuumawoiyo] (exp) (id) He that would the daughter win, must with the mother first begin
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on
抑(P);抑抑;抑々[そもそも, somosomo] (conj) (uk) in the first place; to begin with; from the start; originally; ab initio; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
揉み出す;揉出す[もみだす, momidasu] (v5s,vt) to squeeze out; to begin to squeeze
書き出す[かきだす, kakidasu] (v5s,vt) to begin to write; to write out; to export (file); to extract
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through
朝自習[あさじしゅう, asajishuu] (n,vs) studying in the morning (by oneself); brief "self-study" period before morning classes begin
枯ればむ[かればむ, karebamu] (v5m,vi) to begin to wither; to begin to dry out
歩き始める[あるきはじめる, arukihajimeru] (v1) to begin to walk; to set out
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out
滑り出す[すべりだす, suberidasu] (v5s) (1) to begin slipping or sliding; (2) to make a start upon
為初める[しそめる, shisomeru] (v1) to begin to do
章を改める[しょうをあらためる, shouwoaratameru] (exp,v1) to begin a new chapter
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
芒種[ぼうしゅ, boushu] (n) (See 二十四節気) "grain in ear" solar term (approx. June 6, when awns begin to grow on grains)
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover
言い掛ける;言掛ける;言いかける[いいかける, iikakeru] (v1,vt) to begin speaking; to start to say; to stop in mid-sentence
説き起こす[ときおこす, tokiokosu] (v5s) to begin one's argument or story or lecture
読み掛ける;読掛ける;読みかける[よみかける, yomikakeru] (v1,vt) to begin to read; to leaf through a book
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start
Japanese-English: COMDICT Dictionary
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

begin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
เบิกโรง[v.] (boēkrōng) EN: begin ; open FR:
ชักชอบ[v. exp.] (chak chøp) EN: take a liking ; begin to like FR:
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เข้าเวร[v.] (khaowēn) EN: be on duty ; be on shift ; begin a shift FR: être de service
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ขึ้นบรรทัดใหม่[v. exp.] (kheun banth) EN: begin a new line FR:
ขึ้นปีใหม่[v. exp.] (kheun pīmai) EN: begin the new year FR:
ขึ้นต้น(ด้วย)[v. exp.] (kheun ton () EN: begin (with) ; commence (with) ; start (with) FR: débuter (par) ; commencer (par)
ขึ้นต้นใหม่[v. exp.] (kheun ton m) EN: begin again ; recommence ; start over again FR: recommencer
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
ล้อหมุน[v. exp.] (lø mun) EN: set off ; begin FR: débuter
ลงมือ[v.] (longmeū) EN: start ; begin ; undertake ; commence FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à ; engager ; mettre en train
ลงโรง[v.] (longrōng) EN: begin a play FR:
ออกโรง[v.] (økrōng) EN: give the opening performance ; begin a show ; make a debut FR: débuter un spectacle
เผดิม[v.] (phadoēm) EN: begin ; start ; open ; commence ; inaugurate ; be the first (to) ; start off FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin FR: ouvrir ; inaugurer
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่ม[v.] (roēm) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; lead FR: commencer ; commencer à ; débuter ; se mettre à ; amorcer ; initier
เริ่มหัด[v. exp.] (roēm hat) EN: begin to learn something FR:
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เริ่มตั้งแต่[v. exp.] (roēm tangta) EN: start ; begin at FR: commencer
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
เริ่มต้นใหม่[v. exp.] (roēmton mai) EN: restart ; make a fresh start ; begin again FR:
ตั้ง[v.] (tang) EN: begin ; start ; commence FR: débuter
ตั้งไข่[v.] (tangkhai) EN: begin to stand ; train an infant to stand FR: guider les premiers pas
ตั้งต้น[v.] (tangton) EN: begin ; start ; commence FR: commencer ; se mettre à
เถลิง[v.] (thaloēng) EN: start ; begin FR:
เถลิงศก[v.] (thaloēngsok) EN: begin the new era FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: begin ; start ; open FR:
ย่อหน้า[v.] (yønā) EN: indent ; begin a new paragraph ; indent FR:
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บีกินเนอร์[n.] (bīkinnoē) EN: beginner FR: débutant [m]
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:

begin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandanfang {m}beginning of tape
Anfangsspalte {f}begin column
Anfang {m}; Beginn
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn
Monatsanfang {m}; Monatsbeginn
Produktionsbeginn {m}beginning of production
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า begin
Back to top