ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

originate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *originate*, -originate-

originate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
originate (vi.) เริ่มต้นขึ้น See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น Syn. begin, initiate Ops. end, finish
originate (vt.) ประดิษฐ์ See also: ประดิษฐ์คิดค้น Syn. create, introduce
originate from (phrv.) มาจาก See also: ริเริ่มจาก
originate in (phrv.) มีสาเหตุจาก See also: เกิดขึ้นจาก
originate with (phrv.) เริ่มจาก (บางคน)
English-Thai: HOPE Dictionary
originate(อะริจ'จะเนท) vi. บังเกิดจาก,เริ่มจาก. vt. ริเริ่ม,ก่อให้เกิด., See also: originable adj. origination n. originator n., Syn. initiate,create
English-Thai: Nontri Dictionary
originate(vi,vt) ริเริ่ม,เริ่ม,ประดิษฐ์ขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อหวอด (v.) originate See also: brew, ferment Syn. ริเริ่ม, ก่อการ Ops. จบสิ้น, ยุติ
กำเนิด (v.) originate See also: have an originate Syn. เกิด
บังเกิด (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น
มาจาก (v.) originate See also: come from
มีขึ้น (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These abilities don't originate in the blood.ความสามารถไม่ได้อยู่ในเลือด
Well, something like this could only originate in Hollywood, Bill.จะว่าไปแล้ว อะไรแบบนี้ คงจะเริ่มได้เฉพาะที่ฮอลลีวู๊ด
Where did the charge originate from?กระแสไฟเริ่มจากที่ตรงไหน?
Appear to originate in this handดูเหมือนจะเริ่มจากที่มือของเขา
They originate from the Netherlands.เป็นต้นกำเนิด จากเนเธอร์แลนด์
From now on, two victors maybe crowned if both originate from the same district.ตั้งแต่นี้ไปสามารถมีผู้ชนะได้ 2 คน
Those anonymous emails didn't originate in Powell's laptop.อีเมล์ที่ไม่ระบุชื่อคนส่งพวกนั้น ไม่ได้มีต้นตอ มาจากแล็ปท้อปของพาวเวลล์
The chance to originate the role of the Wicked Witch on Broadway, but it would mean being away from home six nights a week, two matinees.การที่จะได้แสดง เป็นแม่มดร้ายคนแรกของบรอดเวย์ แต่มันหมายถึงการไม่ได้อยู่บ้าน
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น
Besides, my company adapted its code, but it didn't originate with Decima.นอกจากนั้น บริษัทของผม ก็เป็นผู้ดัดแปลงรหัสนั้นขึ้นมา แต่มันก็ไม่ได้ถูกคิดค้นจาก เดซิม่า
And they arrived at inescapable conclusion that the object and its occupant, did not originate on earth..และก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัตถุประหลาดนั่นและผู้ที่มากับมัน ไม่ได้มีกำเนิดบนโลกของเรา..
Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.Most often they are over before they start, although they cast a light on the future and make the person who originated them unforgettable.

originate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起始[qǐ shǐ, ㄑㄧˇ ㄕˇ, 起始] originate

originate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリジネートモード[, orijine-tomo-do] (n) {comp} originate mode
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P)
端を発する[たんをはっする, tanwohassuru] (exp,vs-s) (often 〜に端を発する) to originate with; to start with; to stem from
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
東遊び;東遊[あずまあそび, azumaasobi] (n) (arch) Azuma-asobi (ancient Japanese dance suite that originated in eastern Japan)
渡来神[とらいしん, toraishin] (n) (See 渡来) deity that originated on the Asian mainland, particulalry the Korean Peninsula, during the Yayoi or Kofun Periods (e.g. Ame no Hiboko)
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent
秋田蘭画[あきたらんが, akitaranga] (n) short-lived school of Dutch-style painting that originated in the Akita feudal domain during the middle of the Edo period
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode

originate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
มีต้นทางจาก[v. exp.] (mī tonthāng) EN: originate in FR:
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
ถือกำเนิด[v.] (theūkamnoēt) EN: be born into/at/in ; originate ; spring from FR: naître
ถือกำเนิดขึ้น[v. exp.] (theūkamnoēt) EN: originate ; arise FR:
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า originate
Back to top