ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mystery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mystery*, -mystery-

mystery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mystery (n.) ความลึกลับ See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด Syn. strangeness, difficulty
mystery (n.) เงื่อนงำ See also: ปริศนา Syn. riddle, puzzle
mystery (n.) สิ่งแปลกประหลาด See also: สิ่งลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
mystery (n.) ศิลปะของการค้าขาย
mystery play (n.) ละครเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์ Syn. mystery
English-Thai: HOPE Dictionary
mystery(มิส'เทอรี) n. ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, Syn. puzzle,riddle,
English-Thai: Nontri Dictionary
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mysteryกลเม็ด (ในเชิงการค้า ศิลปะ วิชาชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mystery playละครรหัสธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mysteryเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลี้ลับ (n.) mystery See also: enigma Syn. ความเร้นลับ, ความลึกลับ
ความลึกลับ (n.) mystery See also: secret Syn. ความเร้นลับ
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: secret
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: enigma Syn. ความลึกลับ
สิ่งลี้ลับ (n.) mystery Syn. สิ่งลึกลับ
สิ่งลี้ลับ (n.) mystery Syn. สิ่งเร้นลับ
สิ่งลึกลับ (n.) mystery Syn. สิ่งลี้ลับ
สิ่งลึกลับ (n.) mystery
สิ่งเร้นลับ (n.) mystery Syn. สิ่งลี้ลับ, สิ่งลึกลับ
อาถรรพณะ (n.) mystery See also: enigma Syn. อาถรรพณ์
อาถรรพณ์ (n.) mystery See also: enigma Syn. อาถรรพณะ
อาถรรพ์ (n.) mystery See also: enigma Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ
เรื่องลึกลับ (n.) mystery story See also: mysterious story
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ
I want to solve this mystery as much as you guys.ฉันก็อยากไขคดีนี้ เหมือนพวกนายแหละ.
How was the court case with the mystery writer?คดีในศาลเป็นไงมั่ง กับนักเขียนลึกลับนั่น?
From what we could get, there's a kind of sort of, a mystery guy involved. We're piecing together different accounts.If I lose this chance, it may not come again
A mystery guy.I can't let him go no matter what I do,
You know, ever since Mommy died, it's like a mystery where everything is.รู้ไหม ตั้งแต่ตอนที่แม่ตาย มันเหมือนกับเรื่องลึกลับเลย ว่าของอะไรอยู่ตรงไหน
And began a mystery that still endures.และเริ่มสิ่งลึกลับที่ยังคงอยู่จนบัดนี้
Every woman is a mystery to be solved... but a woman hides nothing from a true lover.ผู้หญิงทุกคนจะตกเป็นทาสความลึกลับ แต่ผู้หญิงไม่อาจซ่อนสิ่งใดจากคนรัก
Are we talking about the Puppet Master, the infamous mystery hacker?นี่เรากำลังตามรอย"นักเชิดหุ่น" นักเจาะระบบลึกลับห่วยๆอยู่รึเปล่า ?
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป
The greatest mystery of life... is who we truly are.ปริศนาใหญ่ของชีวิต แท้จริงแล้วเราคือใคร

mystery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, 玄之又玄] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 玄虚 / 玄虛] deceitful trick; mystery; unphathomable
神秘[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, 神秘 / 神祕] mysterious; mystery
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, 玄秘] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious)
神秘莫测[shén mì mò cè, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, 神秘莫测 / 神祕莫測] mystery; unfathomable; enigmatic
奥秘[ào mì, ㄠˋ ㄇㄧˋ, 奥秘 / 奧祕] profound; deep; a mystery
玄远[xuán yuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄩㄢˇ, 玄远 / 玄遠] profound; abstruse mystery

mystery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P)
謎めく[なぞめく, nazomeku] (v5k,vi) to be enigmatic or puzzling; to be wrapped in mystery
造化の妙[ぞうかのみょう, zoukanomyou] (n) the mystery of creation
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na,n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P)
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na,n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P)
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P)
薄絹;薄帛;薄衣[うすぎぬ;うすごろも(薄衣), usuginu ; usugoromo ( haku koromo )] (n) (1) thin or light silk; sheer silk; (2) veil (mystery)
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P)
隠微[いんび, inbi] (adj-na,n) obscurity; mystery; abstruseness

mystery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsan) EN: solve a mystery ; dispel a mystery ; solve a riddle FR:
ความลึกลับ[n.] (khwām leukl) EN: mystery FR: mystère [m]
ความแปลกประหลาด[n. exp.] (khwām plaēk) EN: mystery ; abnormality FR: mystère [m]
ลึกลับ[n.] (leuklap) EN: mystery FR: mystère [m]
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
เรื่องลึกลับ[n.] (reūang leuk) EN: mystery FR: mystère [m]

mystery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Mystifikation {f}shrouding in mystery
Geheimtuerei {f}mystery mongering
Mysterienspiel {n}mystery play
Detektivgeschichte {f}mystery story

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mystery
Back to top