ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncover*, -uncover-

uncover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncover (vi.) เปิดออก Syn. disclose, reveal Ops. cover
uncover (vt.) เปิดออก Syn. reveal
uncover (vt.) เปิดเผยออกมา See also: เปิดโปง Syn. open, unwrap
uncovered (adj.) ที่ไม่มีอะไรปิด See also: เปลือย Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed Ops. covered
uncovered (adj.) ซึ่งไม่อยู่ในข่าย See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah (n.) ระเบียงไม่มีหลังคา See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลือย (v.) uncover See also: reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ Ops. ปิด, ปกปิด
เปลือย (v.) uncover See also: bare, reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ Ops. ปกปิด
เปิดใจ (v.) uncover See also: reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย Ops. ปิด, ปกปิด
เปิดใจ (v.) uncover See also: bare, reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย Ops. ปกปิด
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
เปิดกรุ (v.) uncover a cache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They couldn't uncover any more.พวกเขาได้อะไรไม่มากนัก
Uncover this boat! Uncover all the boats aft!เปิดผ้าใบออก เปิดผ้าใบเรือบดทุกลำ
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
He was enlisted to help us uncover the real bandido.เขาเสนอตัวที่จะช่วยเรา จับผู้ร้ายตัวจริง
It will uncover the hiding place of your mind and torture it with every second.มันจะพบที่ซ่อนของใจคุณ และทรมานทุกๆ วินาที
OPPORTUNITY TO CAUSE SOME TROUBLE, UNCOVER A SECRET?คิดว่าจะหาทางเปิดโปงความลับของเซเรน่าได้ไม๊?
Or will your insatiable hunger to uncover the truth push you deeper into the abyss?หรือคุณยังจะไม่หยุด ที่จะค้นหาความจริง... ...ที่จะฉุดดึงคุณลงเข้าไปในขุมนรก
Talk to bishop, uncover something substantial, and i will have your back.คุยกับเขาได้เรื่องราวน่าสนใจ แล้วผมจะให้คุณกลับมา
I was trying to uncover a leak.ฉันอยากช่วยหารูรั่วให้
They're the ones who will give a friendly wave even when they've stolen from you... they're the type to sweetly welcome you... even as they try to uncover your secrets...เขาอาจจะเป็นคนที่โบกมืออย่างมิตรภาพ แม้ว่าเมื่อเขาขโมยของไปจากคุณ เขาคือคนที่ตอนรับคุณอย่างอบอุ่น
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้
I want you two to lock down the cul-de-sac, monitor FULCRUM, see what else you can uncover before we make a move on their cell.ฉันอยากให้คุณจับตาที่Cul-de-Sac ฉากบังหน้าของFulcrum ดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถเปิดเผยได้อีก

uncover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 揭穿] expose; uncover
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, 灯盏 / 燈盏] lantern; uncovered oil lamp
[chǎng, ㄔㄤˇ, 敞] spacious; uncovered

uncover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
アンカバー[, ankaba-] (n) {comp} UnCover
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover

uncover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; uncover ; rummage FR: découvrir ; dénicher ; identifier
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิดกรุ[v. exp.] (poēt kru) EN: uncover a cache FR:
เปิดออก[v. exp.] (poēt øk) EN: uncover FR:
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
เปิดออก[adj.] (poēt øk) EN: uncovered ; exposed FR: exposé

uncover ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncover
Back to top