ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puzzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puzzle*, -puzzle-

puzzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puzzle (vt.) ทำให้งง See also: ทำให้สับสน Syn. bewilder, perplex
puzzle (n.) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. engima, riddle, mystery, problem Ops. answer
puzzle (n.) คนที่เข้าใจยาก
puzzle out (phrv.) เข้าใจ See also: หาคำตอบให้กับ Syn. figure out, make out
puzzle over (phrv.) คิดหนักเกี่ยวกับ
puzzled (adj.) ซึ่งงุนงง See also: ซึ่งสับสน Syn. bewildered, perplexed
puzzlement (n.) ความสับสน Syn. confusion, wonder
puzzler (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา See also: คนลึกลับ, คนที่เป็นปริศนา Syn. mystery
English-Thai: HOPE Dictionary
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปริศนา,เรื่องฉงนสนเท่ห์,สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก,ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
puzzle(n) ปริศนา,ปัญหา,ควานงุนงง,ความสนเท่ห์,ความฉงน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puzzlesปริศนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริศนา (n.) puzzle See also: riddle, enigma, conundrum, poser Syn. ปัญหา
ปริศนาลายแทง (n.) puzzle of clue to a hidden treasure
งงก๊ง (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง
งงเต้ก (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง, งงก๊ง
จิกซอว์ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. ภาพต่อ
ฉงน (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ฉงนฉงาย (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ฉงนสนเท่ห์ (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ตัวต่อ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์
ปริศนาธรรม (n.) Dharma puzzle See also: puzzle of religious precepts Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม
ปริศนาอักษรไขว้ (n.) crossword puzzle
ปริศนาในทางธรรม (n.) Dharma puzzle See also: puzzle of religious precepts Syn. ปัญหาในทางธรรม
ปัญหาในทางธรรม (n.) Dharma puzzle See also: puzzle of religious precepts Syn. ปริศนาในทางธรรม
พิศวงงงงวย (v.) be puzzled See also: be confused, be surprised Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ Ops. เข้าใจ
ภาพต่อ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. จิกซอว์
ละลวย (v.) feel puzzled See also: be misled, be confused, be perplexed Syn. งงงวย
อักษรปริศนา (n.) crossword puzzle Syn. อักษรไขว้
อักษรไขว้ (n.) crossword puzzle Syn. อักษรปริศนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you solving a puzzle?คุณกำลังแก้เกมปริศนาอยู่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like some kind of code or puzzle we have to figure out.มันเป็นเช่นเดียวกับชนิดของรหัสหรือปริศนาบางอย่างที่เราต้องคิดออก
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก
I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันขัดกันมาก ทำให้ฉันงงจริงๆ
I was just too close to the puzzle to see the picture that was forming.แต่กลายเป็นว่า พ่อมัวแต่คลุกวงใน
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน
This one, a puzzle -- Grave desecration.แต่เรื่องนี้, มันทำให้ฉันงง
I feel like a jigsaw puzzle missing a piece.รู้สึกเหมือนทำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขาดหาย
She stopped doing Her crossword puzzle Because she's having A hard time reading it.เธอหยุดเล่นครอสเวอร์ดเพราะ เธอต้องเอาเวลาไปในการอ่าน
He made Chinese puzzle boxes.แต่ทำกล่องกลแบบของจีน
Like, seeing all the pieces of a puzzle fit together.ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน
It got so that every day at lunch we would both be doing The New York Times crossword puzzle 10 feet from each other.ก็เลยต้องทำอย่างนั้นทุกวันเวลาทานกลางวัน เราทั้งคู่เดินเเข่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ ของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ แต่ละคนนั่งห่างกัน 10 เมตร

puzzle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
拼图玩具[pīn tú wán jù, ㄆㄧㄣ ㄊㄨˊ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼图玩具 / 拼圖玩具] jigsaw puzzle
拼布图形[pīn bù tú xíng, ㄆㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 拼布图形 / 拼布圖形] jigsaw puzzle
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼板玩具] jigsaw puzzle; wood block puzzle
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, 拼板游戏 / 拼板遊戲] jigsaw puzzle; wood block puzzle
拉丁方块[lā dīng fāng kuài, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, 拉丁方块 / 拉丁方塊] Latin square (math. puzzle)
字谜[zì mí, ㄗˋ ㄇㄧˊ, 字谜 / 字謎] letter puzzle
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, 纳闷 / 納悶] puzzled; bewildered
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, 纳闷儿 / 納悶兒] puzzled; bewildered
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, 迷瞪] puzzled; bewildered; infatuated
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
独立钻石[dú lì zuàn shí, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, 独立钻石 / 獨立鑽石] solitaire (puzzle)
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, 七巧板] tangram (traditional Chinese block puzzle)

puzzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[, akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle
クロスワードパズル[, kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判じ絵[はんじえ, hanjie] (n) picture puzzle
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
絵捜し;絵探し[えさがし, esagashi] (n) hidden picture puzzle
頭を捻る;頭をひねる[あたまをひねる, atamawohineru] (exp,v5r) to puzzle over; to think deeply about; to wrack one's brains over
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement
ジグソー[, jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle)
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P)
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle)
当惑気味[とうわくぎみ, touwakugimi] (n,adj-na,adj-no) being somewhat puzzled; looking somewhat baffled
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P)
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P)
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P)
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P)
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate
首をひねる;首を捻る[くびをひねる, kubiwohineru] (exp,v5r) to cock one's head in puzzlement; to tilt one's head in contemplation; to wrack one's brain; to think hard

puzzle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรไขว้[n. exp.] (aksøn khwai) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn prits) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
จิ๊กซอว์[n.] (jiksø) EN: jigsaw FR: puzzle [m]
เกมปริศนาอักษรไขว้[n. exp.] (kēm pritsan) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
ครุ่นคิดเกี่ยวกับ[v. exp.] (khrunkhit k) EN: puzzle over FR:
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ปริศนาอักษรไขว้[n.] (pritsanā-ak) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
ปริศนาลายแทง[n.] (pritsanālāi) EN: puzzle of clue to a hidden treasure FR:
ปริศนาลูกบาศก์[n. exp.] (pritsanā lū) EN: cube puzzle FR:
ปริศนาในทางธรรม[n. exp.] (pritsanā na) EN: Dharma puzzle FR:
ปริศนาธรรม[n.] (pritsanātha) EN: koan ; dharmic paradox ; Dharma puzzle FR:
ตัวต่อ[n. exp.] (tūa tø) EN: jigsaw puzzle FR: puzzle [m]
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
ละลวย[v.] (lalūay) EN: feel puzzled FR:
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
พิศวงสงสัย[adj.] (phitsawongs) EN: puzzled ; mystified FR:
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:

puzzle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilderrätsel {n}picture puzzle
Vexierbild {n}picture puzzle
Puzzle {n}; Puzzlespiel
Vexierschloss {n}puzzle lock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puzzle
Back to top