ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secret*, -secret-

secret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secret (adj.) เป็นความลับ See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground Ops. known, revealed
secret (n.) ความลับ See also: ความใน Syn. confidentiality, confidence
secret (n.) เคล็ดลับ See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
secret agent (n.) สายลับ See also: เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ Syn. spy, informer, operative
secret service (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ Syn. intelligence, informer, espionage, spying
secret serviceman (n.) เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ
secretaire (n.) รัฐมนตรี See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ
secretarial (adj.) เกี่ยวกับเลขานุการหรืองานเลขานุการ
secretariat (n.) เลขาธิการ See also: กองเลขาธิการ, สำนักเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, เจ้าหน้าที่เลขานุการ Syn. administration, bureau, department
secretary (n.) เลขานุการ See also: ตำแหน่งเลขานุการ
secretary (n.) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary (n.) รัฐมนตรี See also: เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ Syn. secretaire
secretary (n.) โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน) See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ Syn. writing desk, escritoire
secretary bird (n.) นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius See also: มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
Secretary of State (n.) รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
secretary-general (n.) เลขาธิการใหญ่ (เช่น เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ) See also: เลขาธิการ
secrete (vt.) หลั่ง See also: ปล่อยออก, ไหล Syn. emit, excrete, discharge
secrete (vt.) ซ่อนเร้น See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน Syn. hide, conceal, cover
secretion (n.) การหลั่ง See also: น้ำคัดหลั่ง, สารคัดหลั่ง Syn. excretion, discharge, ejection
secretive (adj.) ซึ่งปิดปาก See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ Syn. close, reticent, incommunicative
secretively (adv.) อย่างเป็นความลับ
secretiveness (n.) ความลับ
secretly (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. confidentially, conspiratorially, privately
secretness (n.) ความลับ
secretory (adj.) เกี่ยวกับการคัดหลั่ง See also: ทำหน้าที่คัดหลั่ง Syn. excretory
English-Thai: HOPE Dictionary
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ,ผู้สืบความลับ, Syn. spy
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
secretarial(เซคริแท'เรียล) adj. เกี่ยวกับเลขานุการ,เกี่ยวกับงานเลขานุการ
secretariat(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretariate(เซคริแท'เรียท) n. กองเลขาธิการ,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักงานเลขานุการ,สำนักงานรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขาธิการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,ตำแหน่งเลขานุการ,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
secretary-general(เซค'ริเทอร'เจน'เนอเริล) n. เลขาธิการใหญ่,หัวหน้าหน่วยงานของsecretariat (ดู)
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
secretion(ซีครี'เชิน) n. น้ำคัดหลั่ง,การคัดหลั่ง., See also: secretionary adj., Syn. flow
secretive(ซี'คริทิฟว) adj. ปิดปาก,ไม่พูด,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,= secretory (ดู), See also: secretively adv. secretiveness n., Syn. uncommunicative
secretory(ซีครี'ทะรี) adj. เกี่ยวกับการคัดหลั่ง,ทำหน้าที่คัดหลั่ง. n. อวัยวะคัดหลั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
secretarial(adj) เกี่ยวกับงานเลขานุการ,เกี่ยวกับเลขานุการ
secretary(n) เลขาธิการ,เลขานุการ,รัฐมนตรี,โต๊ะเขียนหนังสือ
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
secretion(n) การขับ,การทำให้มี,น้ำคัดหลั่ง
secretive(adj) ลับ,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretariatสำนักงานเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretaryโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretary-generalเลขาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretion๑. การหลั่ง, การคัดหลั่ง๒. สิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory๑. -หลั่ง, -คัดหลั่ง๒. -กระตุ้นการหลั่ง, -กระตุ้นการคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secretomotor; secretomotory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
Secretionการคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทาง (n.) entrance of a secret gambling place Syn. ปากทาง
อั้งยี่ (n.) Chinese secret society
ความดำมืด (n.) secret See also: concealment, hiddenness Syn. ความลึกลับ
ความลับ (n.) secret See also: covertness, clandestineness
ความใน (n.) secret See also: furtiveness, clandestineness Syn. ความลับ
ลับ (adj.) secret See also: confidential, hidden, concealed, unrevealed, undisclosed Ops. เปิดเผย
เคล็ดลับ (n.) secret See also: secret technique, secret mechanism, secret key Syn. กลเม็ด, เทคนิค
เทคนิค (n.) secret See also: secret technique, secret mechanism, secret key Syn. กลเม็ด
ไส้ (n.) secret
ไทยนับสาม (n.) secret ancient Thai code See also: secret ancient Siamese code in which only the third and fifth letters of the message are read Syn. ไทยนับหัว
ไทยนับหัว (n.) secret ancient Thai code See also: secret ancient Siamese code in which only the third and fifth letters of the message are read
รหัสลับ (n.) secret code Syn. รหัสผ่าน
โค้ดลับ (n.) secret code Syn. รหัสลับ
ลับลมคมใน (n.) secret motive See also: sinister motive
ชีมืด (n.) secret of Christian nun
ทางลับ (n.) secret passageway See also: hidden passage
ที่ลับ (n.) secret place
ตำรวจลับ (n.) secret police See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (n.) Secretariat of the Cabinet Syn. สลค.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (n.) Secretariat of the House of Representatives
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's the secret to you successมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
What is the secret of this thing?อะไรคือเคล็ดลับของสิ่งนี้
It's a secret between you and meมันเป็นความลับระหว่างคุณกับฉัน
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
Why have you been keeping it a secret for so long?ทำไมคุณถึงได้เก็บมันเป็นความลับตั้งนานอย่างนั้น?
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
He wants to keep it a secretเขาต้องการเก็บมันไว้เป็นความลับ
Why would she keep that a secret?ทำไมเธอถึงเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
So no more secrets, OK?ดังนั้นอย่ามีความลับอีก ตกลงไหม?
She kept that one a secretเธอเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
There should be no secrets between us, you knowรู้ไหม มันไม่ควรมีความลับระหว่างเรา
Please keep this conversation a secretได้โปรดเก็บเรื่องที่คุยกันนี้เป็นความลับ
How long are you gonna keep this secret?คุณจะเก็บความลับนี้ไว้นานแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
A lady. My secret agent.สาวๆ นั้นมันเป็นความลับ
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่
Their secret longingความปรารถนาลับของพวกเขา
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ...
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds.ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป
There's a secret passageway from the conservatory.มีทางลับจากเรือนกระจก

secret ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 密码 / 密碼] code; secret code; password; pin number
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
堂而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, 堂而皇之] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
克格勃[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, 克格勃] KGB (Soviet secret police)
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
不记名投票[bù jì míng tóu piào, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不记名投票 / 不記名投票] secret ballot
密件[mì jiàn, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 密件] secret documents; abbr. for 機密文件|机密文件
密函[mì hán, ㄇㄧˋ ㄏㄢˊ, 密函] secret letter
帮会[bāng huì, ㄅㄤ ㄏㄨㄟˋ, 帮会 / 幫會] secret society; underworld gang
心病[xīn bìng, ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 心病] secret worry
暗探[àn tàn, ㄢˋ ㄊㄢˋ, 暗探] secret agent; detective
特工[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, 特工] secret service; special service
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 切口] slang; argot; private language used as secret code
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad
清红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, 清红帮 / 清紅幫] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons
青红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, 青红帮 / 青紅幫] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons
三合会[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 三合会 / 三合會] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society)
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, 书记 / 書記] secretary; clerk
隐秘[yǐn mì, ˇ ㄇㄧˋ, 隐秘 / 隱秘] conceal; hide; secret
[àn, ㄢˋ, 暗] dark; gloomy; hidden; secret
国防部长[guó fáng bù zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 国防部长 / 國防部長] Defense secretary; Defense Minister
副书记[fù shū ji, ㄈㄨˋ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, 副书记 / 副書記] deputy secretary
排入[pái rù, ㄆㄞˊ ㄖㄨˋ, 排入] to discharge into; to secrete into
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, 文书 / 文書] document; official correspondence; secretary; secretariat
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, 内分泌 / 內分泌] endocrine (internal secretion, e.g. hormone)
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 内分泌腺 / 內分泌腺] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone)
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, 一秘] first secretary
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 诀 / 訣] farewell; secrets (of an art)
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006
[chī, ㄔ, 眵] gritty secretion in eyes
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, 基辛格] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 不可告人] hidden; kept secret; not to be divulged

secret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
シークレットサービス[, shi-kurettosa-bisu] (n) secret service; (P)
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
モサド[, mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P)
モロバレ;もろばれ[, morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality
公然の秘密[こうぜんのひみつ, kouzennohimitsu] (n) open secret
内儀[ないぎ, naigi] (n) one's wife; landlady; something secret or confidential
内応[ないおう, naiou] (n,vs) secret understanding; collusion; betrayal
内通[ないつう, naitsuu] (n,vs) secret understanding; collusion
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P)
回し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
奥義秘伝[おうぎひでん, ougihiden] (n) secrets; mysteries; secret formula; essence; esoterica (of an art, martial arts, etc.)
密告[みっこく, mikkoku] (n,vs) secret information; betrayal; inform on
密殺[みっさつ, missatsu] (n,vs) secret butchery
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret
忍びやか[しのびやか, shinobiyaka] (adj-na,n) stealthy; secret
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers)
恥部[ちぶ, chibu] (n) private parts; privates; genitalia; secret place
抜け道;抜け路;抜道(io)[ぬけみち, nukemichi] (n) (1) byway; bypath; byroad; secret path; way of escape; (2) loophole; excuse
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers
暗闘[あんとう, antou] (n,vs) secret feud
極秘事項[ごくひじこう, gokuhijikou] (n) closely-guarded secret; top secret
極秘情報[ごくひじょうほう, gokuhijouhou] (n) classified information; top secret
特務機関[とくむきかん, tokumukikan] (n) secret military agency; secret service
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
私語(P);囁き[しご(私語)(P);ささやき, shigo ( shigo )(P); sasayaki] (n,vs) (ささやき is a 義訓 of 私語) whispering; whisper; secret talk; murmur; (P)
秘密を明かす[ひみつをあかす, himitsuwoakasu] (exp,v5s) (See 秘密を暴露する) to disclose a secret
秘所[ひしょ, hisho] (n) (1) secret or hidden place; (2) (euph. for) woman's genitalia; (3) the underworld; the other world
秘苑[ひえん, hien] (n) (1) secret garden; private garden; (2) name for female genitalia
Japanese-English: COMDICT Dictionary
秘密鍵[ひみつかぎ, himitsukagi] private key, secret key
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary

secret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำยวน[n.] (amyūan) EN: secret FR:
อั้งยี่[n.] (angyi) EN: Chinese secret society ; tong FR:
บันทึกลับ[n. exp.] (bantheuk la) EN: secret diary FR: journal secret [m]
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men FR: espion [m] ; agent secret [m]
เก็บเงียบ[v. exp.] (kep ngīep) EN: keep a secret FR:
เก็บเป็นความลับ[v. exp.] (kep pen khw) EN: keep secret FR: garder secret
คายความลับ[v. exp.] (khāi khwām ) EN: divulge a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เคล็ด[n.] (khlet) EN: technique ; knack ; trick ; gimmick ; secret  FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
เคล็ดลับ[n. exp.] (khlet lap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key ; trick ; tip FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé [f] = clef [f]
โค้ดลับ[n. exp.] (khōt lap) EN: secret code FR: code secret [m]
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]
ความลับของรัฐ[n. exp.] (khwām lap k) EN: State secret FR: secret d'État [m]
ความลับของทางราชการ[n. exp.] (khwām lap k) EN: official secret FR:
ความลับในใจ[n.] (khwām lap n) EN: FR: confidence [f] ; secret du cœur [m]
ความลับสุดยอด[X] (khwām lap s) EN: top secret FR: top-secret = top secret
ความลับทางการค้า[n. exp.] (khwām lap t) EN: trade secret FR: secret commercial [m]
ความลับทางทหาร[n. exp.] (khwām lap t) EN: FR: secret militaire [m]
ความลับทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām lap t) EN: trade secret FR: secret commercial [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sap) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
ล้วงความลับ[v. exp.] (lūang khwām) EN: elicit a secret FR: arracher un secret
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret FR: agir dans le secret ; conspirer ; faire qqch en cachette
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously FR: en cachette ; en secret
เป็นความลับ[v. exp.] (pen khwāmla) EN: keep a secret ; keep something secret ; it's a secret FR: garder secret ; c'est un secret
เป็นความลับ[adj.] (pen khwāmla) EN: confidential ; secret ; underground FR: confidentiel
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā la) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman FR: épouse cachée [f] ; maîtresse [f]
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยโฉม[v. exp.] (phoēi chōm) EN: reveal a secret FR:
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret
พรายกระซิบ[xp] (phrāi krasi) EN: a little bird told me ; a secret source FR: mon petit doigt m'a dit

secret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestapo {f}; Geheime Staatspolizei [hist.]Gestapo; Secret State Police
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely
Amtsgeheimnis {n}official secret
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret
Betriebsgeheimnis {n}trade secret
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Beichtgeheimnis {n}confessional secret; seal of confession
Umweltminister {m}Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [Br.]
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.]
Innenminister {m}Secretary of the Interior [Am.]
Rennsekretär {m}secretary of the meeting
Schleimabsonderung {f} [med.]mucous secretion
Staatssekretär {m}permanent secretary
Protokollführer {m}secretary
Geheimagent {m}secret agent
Geheimabstimmung {f}secret ballot
Geheimdienst {m}secret service
Geheimgang {m}secret passage
Geheimpolizei {f}secret police
Geheimsache {f}secret matter
Geheimwaffe {f}secret weapon
Sicherheitsdienst {m}secret service; security service
Schreibzimmer {n}secretarial pool; typing pool
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.]
Wirtschaftsminister {m}Secretary of Commerce [Am.]
Sekretär {m} [ornith.]Secretary Bird
Heimlichtuerei {f}secretive manner
Verschwiegenheit {f}secretiveness
verschlossen {adv}secretively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secret
Back to top