ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstacle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstacle*, -obstacle-

obstacle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstacle (n.) อุปสรรค See also: สิ่งกีดขวาง Syn. hindrance, barrier, bar Ops. clearance
obstacle course (n.) สิ่งยุ่งยากเรียงกันเข้ามา
obstacle race (n.) การแข่งวิบาก
obstacles (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. problem situation
obstacles (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. problem situation
English-Thai: HOPE Dictionary
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
obstacle raceการวิ่งวิบาก,ทางวิบาก., See also: obstacle racer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขัดข้อง (n.) obstacle See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle Syn. อุปสรรค
อุปสรรค (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
อุปสรรค (n.) obstacle See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle
เครื่องกั้น (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
เครื่องกีดขวาง (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
เครื่องขัดขวาง (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
ฝ่ามรสุม (v.) go through heavy obstacles See also: struggle, surmount one´s difficulties Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ
What about the obstacle course?ไม่ฝึกข้ามเครื่องกีดขวางแล้วหรือครับ
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป
In my case, the obstacle is you-- my lackluster teammates who refuse to carry their own weight.กรณีนี้ อุปสรรคคือพวกเธอ เพื่อนร่วมทีม ที่เป็นตัวถ่วง
That facing that obstacle will elevate your emotional state.การเผชิญหน้ากับอุปสรรค จะเป็นตัวเพิ่มสถานะทางอารมณ์
The yellow brick road... a six-mile killer obstacle course.ถนนปูอิฐสีเหลือง 6 ไมล์ หลักสูตรอุัปสรรคนักฆ่า
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ
My mother says, "Every obstacle is an opportunity."แม่ของฉันบอกว่าอุปสรรคทุก เป็นโอกาส
However, I believe that we can handle whatever obstacle comes our way.อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าเราจะสามารถ
Because every time I've put an obstacle in his path, he's found some way to surmount it.เพราะทุกครั้งที่ฉันสร้างอุปสรรคขวางทางเขา เขามักจะหาทางพิชิตจนได้
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย

obstacle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
绊脚石[bàn jiǎo shí, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, 绊脚石 / 絆腳石] stumbling block; obstacle

obstacle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P)
無碍;無礙[むげ, muge] (adj-na,n) free from obstacles
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle

obstacle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวเคราะห์[n.] (awakhrǿ) EN: obstacle FR:
จำหลอ[n.] (jamlø) EN: obstacle FR:
จำหล่อ[n.] (jamlø) EN: obstacle FR:
จังหล่อ[n.] (janglø) EN: obstacle FR:
จั้นหล่อ[n.] (janlø) EN: obstacle FR:
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
ขจัดอุปสรรค[v. exp.] (khajat uppa) EN: remove an obstacle FR: éliminer un obstacle
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[n. exp.] (khø khatkhw) EN: obstacle ; complication ; objections FR: obstacle [m]
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
ขวากหนาม[n.] (khwāknām) EN: obstacle ; spikes and thorns ; thistles and thorns FR:
ความขัดข้อง[n.] (khwām khatk) EN: obstacle FR:
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
ผนบบ้านหล่อ[n.] (phanopbānlø) EN: obstacle FR:
สะดุดตอ[v. exp.] (sadut tø) EN: come up against an obstacle ; be stymied FR:
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kampha) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance FR: créer un obstacle
ติรัจฉานวิชา[n. exp.] (tiratchān w) EN: low art ; pseudo-sciences ; [any study tending to be an obstacle on the way to Nibbana] FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรคในการพัฒนา[n. exp.] (uppasak nai) EN: barrier to development FR: obstacle au développement
วิ่งวิบาก[n. exp.] (wing wibāk) EN: cross-country race; obstacle race FR: steeple [m] (anglic.)
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap FR: épieu [m] ; herse [f]
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: hindrances ; obstacles to the attainment of goodness FR:
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:

obstacle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstacle
Back to top