ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encouragement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encouragement*, -encouragement-

encouragement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encouragement (n.) การให้กำลังใจ See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ Syn. cheer, reassurance, support
English-Thai: Nontri Dictionary
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำขวัญ (v.) perform ceremony for encouragement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม?
But you must not listen to others' encouragement for you to be a hero.แต่เธอ ต้องไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นยุยง ให้เธอเป็นฮีโร่.
WhitIey needed some encouragement but he told my man everything.Whitley ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกคนของผมทุกอย่าง
A little warmth and encouragement would have been nice.ให้ความอบอุ่นกับกำลังใจจะดีกว่ามั้ย
S confidenceomes from a Lifetime of encouragement and praise.ให้เดานะ สำหรับเธอแล้ววันเกิดหมายถึงปากกาด้ามใหม่
And Raj Koothrappali for their support and encouragement in this enterprise.แล้วก็ราจ คูเทรปพาลี สำหรับความช่วยเหลือ และความกล้าหาญ ในการกระทำครั้งนี้ด้วย
A few words of encouragement from youบางส่วนมาจากการให้กำลังใจของคุณ
She needs encouragement to make the right decisions about her future.เธอต้องการกำลังใจอย่างมาก ในการตัดสินใจต่ออนาคตของเธอ
She could offer support and encouragement day and night.เธอให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งกลางวันและกลางคืน
Honestly, David, I'm sure your heart is in the right place, but the last thing she needs right now is words of encouragement from you.บอกตามตรง เดวิด ฉันแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจดี แต่สิ่งสุดท้ายที่เธอจะต้องการตอนนี้คือ คำพูดให้กำลังใจจากคุณ
Without the encouragement and support from you and her friends in Glee,เพราะขาดกำลังใจ และการสนับสนุน จากนายและเพื่อนๆ ในชมรมร้องเพลง

encouragement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 奖 / 獎] prize; award; encouragement
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 奖励 / 獎勵] reward (as encouragement)

encouragement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
勧学[かんがく, kangaku] (n,vs) encouragement of learning
勧工[かんこう, kankou] (n) encouragement of industry
勧賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) praise and encouragement
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture
学問の奨め[がくもんのすすめ, gakumonnosusume] (n) encouragement of learning
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P)
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P)
勧業[かんぎょう, kangyou] (n) (encouragement of) industry; (P)
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
振起[しんき, shinki] (n,vs) encouragement; stimulation
気付け[きつけ;きづけ, kitsuke ; kiduke] (n) (1) encouragement; bringing around; resuscitation; (2) stimulant; tonic; restorative; (3) (in) care of
激励演説[げきれいえんぜつ, gekireienzetsu] (n) speech of encouragement; pep talk

encouragement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
การส่งเสริม[n.] (kān songsoē) EN: promotion ; encouragement ; fostering FR: promotion [f] ; encouragement [m]
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement FR:
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encouragement
Back to top