ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hindrance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hindrance*, -hindrance-

hindrance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hindrance (n.) เครื่องกีดขวาง See also: สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง Syn. barricade, impediment, obstacle Ops. aid, assistance, opening
English-Thai: HOPE Dictionary
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
English-Thai: Nontri Dictionary
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัดขวาง (n.) hindrance See also: obstruction
ตัวถ่วง (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment Syn. ตัวถ่วงความเจริญ
ตัวถ่วงความเจริญ (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง
From this point on all you're going to be is a hindrance.จากนี้ไป พวกนายกลายเป็นตัวถ่วง.
And I know from my brief stint as a candy stripper that an I.V. can be quite a hindrance.แล และถุงน้ำเกลือก็ข้อนข้างเป็นอุปสรรค์
Myself, I often find them a hindrance.ข้าพบว่าผลลัพธ์มักเป็นตัวถ่วงอยู่เสมอ

hindrance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance

hindrance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
内障;底翳[ないしょう(内障);そこひ, naishou ( nai shou ); sokohi] (n) (1) (ないしょう only) {Buddh} internal hindrance; (2) (See 上翳) any visual disorder caused by a problem within the eye (i.e. glaucoma, amaurosis, etc.)
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
差し当たり(P);差当たり;差当り[さしあたり, sashiatari] (adv) (1) (See 差し当たって) for the time being; at present; (n) (2) (arch) (See 差し障り) hindrance; (P)
差し支え(P);差支え;差閊(iK);差閊え(iK)[さしつかえ, sashitsukae] (n) hindrance; impediment; (P)
憚り[はばかり, habakari] (n) (1) hesitation; (2) hindrance; (3) washroom
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P)
滞り[とどこおり, todokoori] (n) stagnation; hindrance; delay
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P)
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)

hindrance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
มารผจญ[n.] (mānphajon) EN: hindrance ; great nuisance FR:
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kampha) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance FR: créer un obstacle
ตัวถ่วง[n. exp.] (tūa thūang) EN: hindrance FR:
ตัวถ่วงความเจริญ[n. exp.] (tūa thūang ) EN: hindrance FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: hindrances ; obstacles to the attainment of goodness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hindrance
Back to top