ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aid*, -aid-

aid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aid (n.) ความช่วยเหลือ Syn. help, assistance, support
aid (vt.) ช่วยเหลือ See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์ Syn. assist, help, assist
aid (vi.) ช่วยเหลือ See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์ Syn. assist, help, assist
aid (n.) ผู้ช่วย
aid (n.) ผู้ที่ช่วยเหลือ See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
aid and abet someone (idm.) ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
aid-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide, aide-de-camp
aide (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp, aide-de-camp
aide (n.) ผู้ช่วย Syn. assistant
aide-de-camp (n.) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส) See also: นายทหารผู้ช่วย Syn. aide
aide-de-camp (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp
aide-memoire (n.) บันทึกช่วยจำ Syn. position paper
aiding (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. assisting
aiding (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. upholding
aiding (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. comforting, encouraging
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ
AIDSโรคเอดส์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สกย. (n.) Office of the Rubber Replanting Aid fund
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (n.) Office of the Rubber Replanting Aid fund Syn. สกย.
สงเคราะห์ (v.) aid See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ
เกื้อหนุน (v.) aid See also: lend a hand, assist, help, support Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ
เกื้อหนุนจุนเจือ (v.) aid See also: lend a hand, assist, help, support Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ
เงินช่วยเหลือ (n.) aid See also: grant-in-aid, subsidy, subvention Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค
อุดหนุน (v.) aid (with money) See also: help Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน
นายธง (n.) aide de camp See also: aid-de-camp
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารติดตาม
ท.ส. (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
ทส. (n.) aide-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท
นายทหารคนสนิท (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม
นายทหารติดตาม (n.) aide-de-camp See also: aid-de-camp Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส.
องครักษ์ (n.) aide-de-camp See also: protector, adjutant Syn. ราชองครักษ์
เสนาธิการ (n.) aide-de-camp See also: aide Syn. เสธ.
เอดส์ (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคเอดส์
โรคเอดส์ (n.) AIDS See also: acquired immune deficiency syndrome Syn. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
กรมราชองครักษ์ (n.) Royal Aide de Camp Department See also: Office of A.D.C
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I'm afraid notฉันเกรงว่าไม่ได้
You heard what I saidเธอได้ยินที่ฉันพูดแล้ว
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I've been thinking about what you saidฉันคิดถึงสิ่งที่คุณพูดอยู่
I'm afraid you're very lateฉันเกรงว่าคุณสายมากแล้ว
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
But she didn't fancy him so she said 'no'แต่เธอไม่ได้ชอบเขาดังนั้นเธอจึงบอกปฏิเสธ
I paid no attention to her at allฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอเลยแม้แต่น้อย
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
Well, I'm afraid it isn't up to meเอ่อ ฉันเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฉันนะ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
I've repaid, so I owe you nothing nowฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
I want you to take back everything you saidฉันอยากให้นายถอนคำพูดทุกอย่างที่พูดมา
Please forget what I saidได้โปรดลืมสิ่งที่ฉันพูดเถอะ
If you can do it, come and be a maid at my houseถ้าเธอทำได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Your head's bleeding. First aid there.หัวคุณมีเลือดออก เครื่องมือปฐมพยาบาลอยู่นั่น
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว,\เศร้า
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก
To aid his system with the hormonal rebalancing.เพื่อช่วยให้ระดับฮอร์โมนกลับสู่สภาพเดิม
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง
The Council is calling for two volunteers to aid the Nebuchadnezzar.สภาขออาสาสมัครสองหน่วยเพื่อช่วยเหลือยานเนบูแคดเนซซาร์
Your aid is hereผู้ช่วยคุณอยู่ที่นี่
His Majesty requires that every witch and wizard aid our homeland.พระราชาต้องการให้เหล่าพ่อมดแม่มด ช่วยดินแดนแห่งนี้
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ

aid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, 司马光 / 司馬光] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, 危惧 / 危懼] afraid; apprehensive
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 怯] afraid; rustic
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[jì, ㄐㄧˋ, 悸] afraid
[lì, ㄌㄧˋ, 栗 / 慄] afraid; trembling
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, 救助] aid; to help sb in trouble
[jì, ㄐㄧˋ, 济 / 濟] aid; ferry; frugal
艾滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾滋病] AIDS
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, 艾滋病患者] AIDS patient
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, 艾滋病抗体 / 艾滋病抗體] AIDS antibody
艾滋病病毒[ài zī bìng bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 艾滋病病毒] AIDS virus
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
[háo, ㄏㄠˊ, 壕] air-raid shelter; trench
防空洞[fáng kōng dòng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 防空洞] air-raid shelter
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 帮助 / 幫助] assistance; aid; to help; to assist
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, 病倒] be down with an illness; be laid up
伯赛大[Bó sài dà, ㄅㄛˊ ㄙㄞˋ ㄉㄚˋ, 伯赛大 / 伯賽大] Bethsaida (city)
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, 邦迪] Bondi (name); band-aid (loan)
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 紽] braid on a robe
[tāo, ㄊㄠ, 绦 / 絛] braid; cord; sash
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 缏 / 緶] braid
[tāo, ㄊㄠ, 縚] braid; cord; sash

aid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
ショーラン[, sho-ran] (n) shoran; short-range navigation aid
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid
南無八幡大菩薩[なむはちまんだいぼさつ, namuhachimandaibosatsu] (exp,int) O Great God of Arms, I beseech your aid against my enemy!
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp,v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] (n) {comp} ADCAS; Auto Documentation Aid System
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
アークガイド[, a-kugaido] (n) arc guide
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden
アイダイアグラム[, aidaiaguramu] (n) {comp} eye diagram
アイデア(P);アイディア(P);アィディア[, aidea (P); aideia (P); aideia] (n) idea; (P)
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アイディーシー[, aidei-shi-] (n) {comp} IDC
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
アイディア商品[アイディアしょうひん, aideia shouhin] (n) novelty (wasei
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P)
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
アイドゥリ;アイドリ[, aidouri ; aidori] (adv) idly
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P)
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アイディーイーエー[あいでいーいーえー, aidei-i-e-] IDEA
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
エンハンストアイディーイー[えんはんすとあいでいーいー, enhansutoaidei-i-] Enhanced IDE
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide
ハイドラ[はいどら, haidora] hydra
ビーアイダブリュー[びーあいだぶりゅー, bi-aidaburyu-] BIW
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider
レイド[れいど, reido] RAID
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide
ワイドインターネット[わいどいんたーねっと, waidointa-netto] WIDE Internet
ワイドスカジー[わいどすかじー, waidosukaji-] WideSCSI
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid

aid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
หูเทียม[n. exp.] (hū thīem) EN: hearing aid FR:
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
การดูแลเบื้องต้น[n. exp.] (kān dūlaē b) EN: first aid FR:
การรักษาเบื้องต้น[n. exp.] (kān raksā b) EN: first aid FR: premiers soins [mpl]
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
เกื้อหนุน[v. exp.] (keūa nun) EN: aid FR:
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
เครื่องช่วย[n. exp.] (khreūang ch) EN: aid ; help FR:
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān a) EN: aid programme FR:
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān c) EN: aid programme FR: programme d'aide [m]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānc) EN: manual ; guide ; handbook ; aid FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūay) EN: assistance ; aid ; help FR: aide [f] ; assistance [f]
ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām chūay) EN: economic aid FR:
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย[n. exp.] (khwām chūay) EN: legal aid FR: assistance légale [f]
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม[n. exp.] (khwām chūay) EN: humanitarian aid FR: aide humanitaire [f]
ลดความช่วยเหลือ[v. exp.] (lot khwām c) EN: cut aid FR:
เงินช่วยเหลือ[n. exp.] (ngoen chūay) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
ปฐมพยาบาล[n.] (pathomphayā) EN: first aid FR: premiers secours [mpl] ; premiers soins [mpl]
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Rubber Replanting Aid Fund FR:
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สารช่วยกรอง[n. exp.] (sān chūay k) EN: filter aid FR:
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize FR: assister ; aider
อุปการะ[v.] (uppakāra = ) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปกรณ์การเรียนการสอน[n. exp.] (uppakøn kān) EN: teaching aid ; educational aid FR:
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอดาโฮ[n. prop.] (Aidāhō) EN: Idaho FR:
ไอเดีย[n.] (aidīa) EN: ideal FR: idée [f]
ไอเดียเจ๋ง ; ไอเดียเจ๋ง ๆ[n. exp.] (aidīa jeng ) EN: FR: idée fantastique [f]

aid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsmittel {n} | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid
Argumentationshilfe {f}argumentation aid
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer
Entwicklungshilfe {f}development aid
Wirtschaftshilfe {f}economic aid
Lebensmittelhilfe {f}food aid
Soforthilfe {f}immediate aid
Lernhilfe {f}learning aid
Prozesskostenhilfe {f}legal aid
Gedächtnishilfe {f}memory aid
Rechtschreibhilfe {f}spell aid
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Aids-Infizierte {m,f}; Aids-Infizierter [med.]person with AIDS (PWA)
Abstiegshilfe {f}aid in descending
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Entwicklungshilfekredit {m}aid loan
Lieferbindung {f}aid tying
Transferleistung {f}aid money
Unterstützungsroutine {f}aid routine
Fliegeralarm {m}air raid warning
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Überfall {m} (auf)attack (on); raid (on)
Barmädchen {n}bar maid
Kabelschirmanschluss {m}braid termination
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
Zopf {m}braid [Am.]; plait
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
frankieren; freimachen (Brief)to prepay {prepaid; prepaid}
hochbezahlt {adj}highly paid
Hausmädchen {n}house maid
Unterweisung {f} | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI)
Jungfernfahrt {f}maiden voyage
Jungfernrede {f}maiden speech
Jungfernreise {f}maiden voyage
Jungfernschaft {f}maidenhood
Jungfräulichkeit {f}maidenliness
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aid
Back to top