ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mate*, -mate-

mate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mate (n.) ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ Syn. warrant officer, petty officer
mate (n.) คู่สมรส See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน Syn. spouse, bedmate
mate (n.) ผู้ช่วย
mate (n.) ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่ See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่ Syn. analog, counterpart
mate (n.) คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)
mate (n.) เพื่อน See also: เกลอ, เพื่อนร่วมทีม Syn. partner, comrade
mate (vt.) จับคู่ผสมพันธุ์
mate (vi.) จับคู่ผสมพันธุ์
mate (vt.) จับคู่กัน See also: เป็นเพื่อน, คบหากัน
mate (vt.) แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ) See also: สมรส
mate (vt.) เชื่อมต่อกัน See also: เชื่อม
mate (n.) (หมากรุก) การรุกจนแต้ม See also: การรุกฆาต Syn. checkmate
mate (vt.) รุก (หมากรุก)
mate (int.) คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก)
mate (sl.) คำเรียกแทนคนแปลกหน้า See also: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ Syn. matey, matey-boy
mate with (phrv.) ผสมพันธุ์กับ
mater (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มารดา Syn. mother
material (n.) วัตถุ See also: สิ่งของ, สสาร Syn. body, object
material (n.) ข้อเท็จจริง See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
material (n.) ผ้า See also: สิ่งทอ Syn. fabric
material (n.) ผู้เหมาะสม See also: คนเหมาะสม
material (adj.) ทางกาย See also: ทางกายภาพ Syn. physical
material (adj.) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ Syn. concrete, objective, materialistic Ops. indefinite, unreal
material (adj.) สำคัญ See also: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน Syn. crucial, essential, relevant
materialisation (n.) การกลายเป็นจริง
materialise (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialise (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialise (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materialism (n.) วัตถุนิยม See also: ลัทธิวัตถุนิยม Syn. utilitarianism
materialist (n.) นักวัตถุนิยม Syn. immoralist
materialistic (adj.) เกี่ยวกับวัตถุนิยม
materialistically (adv.) อย่างเป็นวัตถุนิยม
materialization (n.) การทำให้เป็นจริง
materialize (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialize (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materially (adv.) ทางวัตถุนิยม
materials (n.) เครื่องมือ See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
materiel (n.) สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
maternal (adj.) ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา See also: โดยผ่านมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, อย่างแม่ Syn. motherly, parental
English-Thai: HOPE Dictionary
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา
matey(เม'ที) adj. มีมิตรจิต,มีไมตรี,ฉันไมตรี,ฉันกันเอง,เข้าสังคมได้,รู้จักมักคุ้นได้
English-Thai: Nontri Dictionary
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternity๑. มาตุภาวะ๒. สถานผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Maternity homesสถานสงเคราะห์มารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัด (v.) mate See also: copulate Syn. ติดสัด, เป็นสัด
เป็นสัด (v.) mate See also: copulate Syn. ติดสัด
วัสดุ (n.) material See also: substance, matter, stuff Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ
เชิงวัตถุ (adj.) material
วัตถุปัจจัย (n.) material element Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย
นิยมวัตถุ (adj.) materialism Syn. สสารนิยม
วัตถุนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม
สสารนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ
คลังพัสดุ (n.) materials store
ข้างมารดา (n.) maternal
ฝ่ายมารดา (n.) maternal Syn. ข้างมารดา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ตา (n.) maternal grandfather See also: grandfather Syn. คุณตา
ชุดคลุมท้อง (n.) maternity dress See also: maternity clothes
กะ (v.) estimate See also: calculate Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน
กะๆ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
กันเอง (adv.) intimately See also: amicably, familiarly Syn. คุ้นเคย Ops. ห่างเหิน
การคาดคะเน (n.) estimate See also: estimation, judgement, forecast, budget Syn. การคาดการณ์
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
I cannot put up with my noisy roommatesฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was a great mate of Mosley's.ใช้ในการเก็บเสียงของเขา สำหรับเขา
The mate was a mighty sailor manเพื่อนผู้ชายที่เล่นเรือใบด้วยความเข้มแข็ง
Your team mate attempts to assassinate me and all you can say is ""nice catch""?นี่ ตะกี้เพื่อนร่วมทีมของนายเพิ่งพยายามจะฆ่าฉันอยู่นะ แล้วนายทำได้แค่เพียงบอกว่า 'รับลูกได้เจ๋ง' ยังงั้นหรือ ฉันนึกว่าเธอต้องการให้นวดเส้นซะอีก
You're his team mate now.ตอนนี้นายก็อยู่ทีมเขาไม่ใช่หรอ..
That's assuming she knows who the first mate is.แจ๊ค ช่วยเบาๆ เสียงหน่อย
How much time you get,where you serve it,who your cell mate might be.เธอจะต้องติดนานแค่ไหน, จะไปติดอยู่ที่ไหน,ใครเป็นเพื่อนร่วมห้องขัง
You know, just jump around from mate to mate.เปลี่ยนตัวเมียไปเรื่อย ๆ
But what if a lizard were to mate with a human?แต่ถ้าเกิดกิ้งก่า จับคู่กับ คนล่ะ ?
The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female.ฟิโรโมนไอหนูนี่บอกว่า เค้าอยากทำการผสมพันธ์กับเพศหญิง
See, your loveline's broken up, which means you haven't found your soul mate yet.เห็นมั้ย เส้นความรักคุณขาด แปลว่าคุณ ยังไม่เจอเนื้อคู่
I remember that night, you were with your mate Audrey at that disco.ผมจำคืนนั้นได้ คุณกับเพื่อนของคุณออดรูย์ไปที่ดิสโก้นั้น
If you want to see your Eddie or his mate Dave again, make sure Terry Leather calls that number.ถ้าคุณอยากเห็นเอ็ดดี้ของคุณ หรือเดฟ เพื่อนของเขาอีกครั้ง จัดการให้เทอร์รี่ เล็ทเธอร์โทรมาเบอร์นี้ซะ

mate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
母校[mǔ xiào, ㄇㄨˇ ㄒㄧㄠˋ, 母校] alma mater
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, 校友] alumnus; alumna; schoolmate
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 併] amalgamate; combine
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, 业余者 / 業餘者] amateur
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, 玩儿票 / 玩兒票] amateur dramatics
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, 走票] amateur performance (in theater)
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 动物性名词 / 動物性名詞] animate noun
交尾[jiāo wěi, ㄐㄧㄠ ㄨㄟˇ, 交尾] to copulate (of animals); to mate
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, 大约 / 大約] approximately; about
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, 概数 / 概數] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc)
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, 约合 / 約合] approximately; about (some numerical value)
约略[yuē, ㄩㄝlu:e4, 约略 / 約略] approximate; rough
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ, 近似解] approximate solution
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
佛舍利[Fó shè lì, ㄈㄛˊ ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, 佛舍利] ashes of cremated Buddha
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, 伴侣 / 伴侶] companion; mate; partner
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 狎] be intimate with
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, 非婚生] born out of wedlock; illegitimate
莫逆之交[mò nì zhī jiāo, ㄇㄛˋ ㄋㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ, 莫逆之交] intimate friendship; bosom buddies
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 建筑材料] building material
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, 知心] caring; intimate

mate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーフメート[, chi-fume-to] (n) chief mate
交尾む;遊牝む;孳尾む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to copulate (animals); to mate
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US)
好き同士[すきどうし, sukidoushi] (n) lover; boyfriend; girlfriend; soul mate
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アニマティズム[, animateizumu] (n) animatism
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P)
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
アニメイト[, animeito] (adj-f) animate
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action
アマ[, ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P)
アマチュア[, amachua] (n,adj-no) amateur; (P)
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer
アマチュアバンド[, amachuabando] (n) amateur bands
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run
アマチュアリズム[, amachuarizumu] (n) amateurism
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
アマ相撲[アマずもう, ama zumou] (n) amateur sumo
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アリスマティック[, arisumateikku] (n) arithmetic
アロマテラピー;アロマセラピー[, aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data
推定値[すいていち, suiteichi] estimated value
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

mate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
คู่ชีวิต[n.] (khūchīwit) EN: constant partner ; lifelong companion ; soul mate ; life mate ; spouse FR:
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweethearts ; lovers ; soul mate ; couple in love ; couple FR: amants [mpl] ; partenaires [mpl] ; couple [m]
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เลือกคู่[v. exp.] (leūak khū) EN: select a mate ; find a wife ; find a husband FR:
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
ผสมพันธุ์[v.] (phasomphan) EN: breed ; mate FR: se reproduire
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนร่วมชั้น[n. exp.] (pheūoen rua) EN: … mate FR: copain de … [m]
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen rua) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings FR:
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
ประสมพันธุ์สุกร[v. exp.] (prasomphan ) EN: mate pigs FR:
สัด[v.] (sat) EN: mate ; copulate FR: saillir ; couvrir
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām re) EN: climate FR:
อันติมะ[adj.] (antima) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติม-[adj.] (antima-) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
อนุบาล[adj.] (anubān) EN: FR: maternel
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neun) EN: FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) EN: FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
ใบประกอบแบบฝ่ามือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบนิ้วมือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: precedent ; proximate cause FR:
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:

mate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stubenkamerad {m}room mate
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
Akademie {f}; Alma mater
zugeteilte Menge {f}allotted material
Alma Mater {f}Alma Mater
Amateur {m} | Amateure
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon
Anschauungsmaterial {n}illustrative material
Fertigungsmaterial {n}applicable material
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Automat {m} | Automaten
Baggergut {n}dredged material
Materialcharge {f}batch of material
Klebematerial {n}bonding material
Bulkware {f}bulk material
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Schachmatt {n} | Schachmatt setzencheckmate | to checkmate
Klima {n} | mildes Klimaclimate | bland climate
Klimaforschung {f}climate research
Klimaschutz {m}climate protection
Klimaüberwachung {f}climate observation
Klimazone {f} | verschiedene Klimazonenclimate zone | different climates
Verbundmaterial {n}composite material
völlig {adv}consummately
Kostenschätzung {f}cost estimate
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Dilettant {m}; Amateur
Ausstellungsmaterial {n}display material
Verbandszeug {n}dressing material
Enddruck {m}ultimate pressure
Entbindungsheim {n}maternity hospital
Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate
Voranschlag {m}estimate of cost
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Eisenwerkstoff {m}ferrous material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mate
Back to top