ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comrade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comrade*, -comrade-

comrade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comrade (n.) เพื่อนสนิท Syn. associate, companion, intimate
comradeship (n.) ความเป็นเพื่อนสนิท Syn. fellowship, friendship
English-Thai: HOPE Dictionary
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
English-Thai: Nontri Dictionary
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลอ (n.) comrade See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย Ops. ศัตรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
Little comrade Baby. Little baby...เด็กน้อยสหาย ทารกน้อย...
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง
I'm all alone, comrade midwife.ฉันเป็นคนเดียวที่ผดุงครรภ์สหาย
In his speech, Comrade Li said...ท่านสหายหลี่เคยปราศัยไว้ว่า...
I have not studied like Comrade Chan Gong.และไม่ได้ร่ำเรียนมาเหมือนสหายเฉินกวง
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป
Mu-soon no word from Comrade KIM?มูซุน มีข่าวคราวของสหายคิมบ้างมั๊ย
We lost a great comrade but gained new ones.เราเสียสหายแท้ไปหนึ่ง แต่ก็ได้เพิ่มอีกมากมาย
We insist that you Astro comrade alone.เราขอยืนยันว่าเราจะสู้เคียงค้าง แอสโตร พรรคพวกของเรา
It's not like comrade Yoon died because of you.ยูนซองชุลไม่ได้ตายเพราะนายเป็นคนทำ
Godspeed, comrade Chenkov.พระเจ้าคุ้มครองสหายเชนคอฟ

comrade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, 伴] a partner; companion or associate; to accompany; comrade
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, 同伴] companion; comrade; fellow
[chóu, ㄔㄡˊ, 俦 / 儔] comrades; friends; companions
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, 同志] comrade; homosexual (Taiwan)
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, 战友 / 戰友] comrade-in-arms; battle companion
火伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 火伴] comrades-in-arms

comrade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P)
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間同士[なかまどうし, nakamadoushi] (n) comrades
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P)
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P)
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
輩;儕[ともがら, tomogara] (n) comrade; fellow

comrade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่บุญ[n.] (khūbun) EN: true associate ; comrade ; companion FR:
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]
มิตรสหาย[n.] (mitsahāi) EN: friends ; group of friends ; companions ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]
มิตรสหาย[n.] (mittrasahāi) EN: friends ; group of friends ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comrade
Back to top