ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

judgement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *judgement*, -judgement-

judgement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
judgement (n.) การตัดสินใจ See also: การพิจารณา Syn. discretion, determination
judgement (n.) การประเมิน See also: การคาดคะเน Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement (n.) พิพากษา See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี Syn. verdict, ruling, decree
Judgement Day (n.) วันสิ้นสุดของโลก See also: วาระสุดท้ายของโลก Syn. the Day of Judgement
English-Thai: HOPE Dictionary
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
กระบวนการยุติธรรม (n.) process of judgement See also: process of equity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mother's judgement left something to be desired.การตัดสินใจของแม่เหลือไว้แต่ความปรารถนา
'... no official comment but religious groups are calling it Judgement Day.'... ถึงจะยังไม่มีแถลงเป็นทางการ แต่กลุ่มทางศาสนา ก็เชื่อว่านี่คือวันสิ้นโลก และ...
Please trust in my judgement and decision.โปรดเชื่อใจในการตัดสินใจของข้า
Your judgement is correct but we cannot be sure of it.การตัดสินใจของท่านถูกต้องแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้
Kira's judgement is autocratic.การตัดสินของคิระ ถือว่า เด็ดขาด เค้าเป็นคนกำจัดอาชญากร
It's hard to know if my judgement is as good as it used to be.มันยากนะ ถ้าจะให้ฉันพิจารณาเอง ได้ดีพอ
And in my experience, the judgement of both Major Lennox and his team, has always been above reproach.และดูจากผลงาน ผมต้องขอยกให้การตัดสินใจ ของผู้พัน เลนนิกซ์และลูกทีม อยู่เหนือการทักท้วงใดๆ
You think it's the living that will have ultimate judgement over you, because the dead will have no claim over your soul.แม้ว่าฉันจะอยู่ไม่นาน แต่ฉันจะตัดสินใจอย่างถาวร เพราะความตาย จะไม่เมตตาวิญญาณคุณ
You think it's the living that will have ultimate judgement over you, because the dead will have no claim over your soul.แม้ว่าฉันไม่มีชีวิตที่ยืนยาว ที่ผ่านมา ฉันเป็นคนตัดสินคุณ และซาตานจะเอาวิญญาณแกไป
For confirming that my judgement and choice was not wrong.คุณยืนยันว่าการตัดสินใจของผมถูกต้อง
Is this meal a celebration of your good judgement or a memorial to your stupidity?ว่าอาหารมื้อนี้ จะฉลองให้กับการตัดสินใจของเจ้า? หรือเป็นที่ระลึกแห่งความเบาปัญญาของเจ้า?
I'm sure... that the judgement will fit Célestine's abominable crime!เขาเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุด เซเลสทินจะได้รับโทษจากอาชญากรรมน่ารังเกียจที่เธอก่อขึ้น

judgement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end

judgement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment)
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
心無し;心なし[こころなし, kokoronashi] (adj-f) lacking in prudence or judgement
独断[どくだん, dokudan] (n,adj-no,adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
処断[しょだん, shodan] (n,vs) judgement; judgment
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement)
定言的判断[ていげんてきはんだん, teigentekihandan] (n) (obsc) categorical judgment (judgement)
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P)
目利き[めきき, mekiki] (n) judgement; judgment; connoisseur
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P)
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict
裁断[さいだん, saidan] (n,vs) (1) judgement; judgment; decision; (2) cutting (cloth); shredding (in a paper shredder)
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion
言い渡し(P);言渡し[いいわたし, iiwatashi] (n) sentence; judgment; judgement; pronouncement; order; command; (P)
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice
選言的判断[せんげんてきはんだん, sengentekihandan] (n) (obsc) disjunctive judgment (judgement)
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P)
鑑定[かんてい, kantei] (n,vs,adj-no) judgement; judgment; expert opinion; (P)
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab

judgement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ดุลพินิจวินิจฉัย[n. exp.] (dunlaphinit) EN: margin of judgement FR:
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap kh) EN: reversal of judgement ; reversal of judgment (Am.) FR:
การพิจารณาคดี[n.] (kān phijāra) EN: judgement ; judgment (Am.) ; inquest FR:
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāk) EN: reversal of judgement ; reversal of judement (Am.) FR:
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāk) EN: judgement by default FR:
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in rem ; judgment in rem (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in personam ; judgment in personam (Am.) FR:
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitch) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication FR:
ขาดความพิจารณา[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lack judgement FR:
ความพิจารณา[n.] (khwām phijā) EN: consideration ; judgement FR: jugement [m]
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham t) EN: pronounce a judgement FR:
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā k) EN: render judgement ; render judgment (Am.) FR:
ประกาศคำพิพากษา[v. exp.] (prakāt kham) EN: pronounce a judgement FR:
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgment = judgement ; discretion ; intelligence ; good sense FR: jugement [m] ; discernement [m]
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap kh) EN: enforce a judgement/judgment (Am.) FR:

judgement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenurteil {n}interim judgement
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า judgement
Back to top