ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counterpart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counterpart*, -counterpart-

counterpart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counterpart (n.) ชุดสำเนา Syn. copy, duplicate
counterpart (n.) สิ่งที่คล้ายกัน Syn. analogue, complement
counterpart (n.) สิ่งที่เป็นคู่กัน
English-Thai: HOPE Dictionary
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา,ของคู่กับ,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,ผู้ที่คล้ายกันมาก,สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue
English-Thai: Nontri Dictionary
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there was a demon counterpart to Bobby Singer...ถ้าจะมีปีศาจที่เป็นคู่มือกับบ๊อบบี้ ซิงเกอร์
So we have a counterpart on the other side who's tip-tapping out the messages.เราก็เลยมีสำเนาคู่กัน จากอีกฝั่ง ที่ส่งข้อความไปมา
The only way to secure the counterpart alpha is to destroy it.ทางเดียวที่จะทำให้ส่วนประกอบ อัลฟาปลอดภัย คือทำลายมัน
I'm guessing my counterpart did something to offend her as well?ฉันขอเดาว่าเจ้าคนหน้าเหมือนนั่น ทำอะไรหล่อนไว้ด้วยใช่มั้ย
That's not what your civilian counterparts there told me.แต่คนที่ CRS ไม่ได้บอกผมอย่างนั้น
Taking guys like that... and comparing them to their real-life counterparts.เอาผู้ชายแบบนั้น... มาเปรียบเทียบกับชีวิตจริง
I set up the meeting with his South African counterpart... at, um, the Holiday Inn.ซึ่งผมเป็นคนเรียกเขามาประชุมนี้เอง ที่ฮอลิเดย์ อินน์
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา
But you have held your own as well as any of your male counterparts;แต่คุณทำหน้าี่ที่ได้ดีเหมือนกัยผู้ชายคนอื่นๆ เลย
Caesar continues to show cognative skills that far exceed that of his human counterpart.ซีซ่าส์.. ยังคงพ้ฒนาการทางด้านความคิด มันยังมีขบวนการความคิด ที่สูงเกินกว่าของมนุษย์
How is that possible...? ♪ Unlike our human counterparts,เป็นไปได้ยังไง ไม่เหมือนกับด้านมนุษย์ของเรา
In society, women are referred to as "the fairer sex"... But in the wild, the female species can be far more ferocious than their male counterparts.ในสังคม ผู้หญิงถูกอ้างอิงถึง "เพศที่อ่อนโยนกว่า" แต่ในธรรมชาติ เพศหญิงนั้น

counterpart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party

counterpart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターパート[, kaunta-pa-to] (n) counterpart
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund
対を成す;対をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counterpart
Back to top