ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissolve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissolve*, -dissolve-

dissolve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissolve (vi.) ละลาย See also: เจือจาง, หายไป, จางไป Syn. melt, liquefy, liquate Ops. freeze, harden, solidify
dissolve (vt.) ละลาย See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง Syn. melt, liquefy, liquate Ops. freeze, harden, solidify
dissolve in (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve into
dissolve into (phrv.) ละลายใน Syn. dissolve in
dissolve into (phrv.) ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์) Syn. dissolve in, melt into
dissolve into tears (phrv.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. dissolve in, melt into
dissolvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. catalyst
English-Thai: HOPE Dictionary
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
English-Thai: Nontri Dictionary
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissolved acetyleneอะเซทิลีนละลาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละลาย (v.) dissolve Syn. สลายตัว
สูญสลาย (v.) dissolve Syn. สลาย, แตกสลาย Ops. ก่อกำเนิด
ยุบสภา (v.) dissolve the parliament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
You better hope he doesn't dissolve the parliament before you get there.หวังว่าฝ่าบาทคงไม่ยุบสภาก่อนแต่งตั้งคุณนะ
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที
He did not hack her up and dissolve the pieces in acid!เขาไม่ได้ชำแหละเธอ แล้วทำลายหลักฐานด้วยกรด!
Now let's not dissolve into threats,all right?Now let's not dissolve into threats,all right?
It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic.มันจะ ไม่ว่าจะเป็น ละลายโลหะ หิน แก้ว เซรามิค
We can create the antidote And then just dissolve it into scott's stored blood.แล้วละลายในเลือด ที่เก็บไว้ของนักสืบสก๊อตต์
All that fake civilization bullshit just fell away so they could dissolve into the infinite, so they could lose themselves and unite with their god.ศิวิลัยจอมปลอมบ้าบอโยนทิ้งไปให้หมด เพื่อให้ไปถึงความไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า
We need the heir of a major corporation to dissolve his father's empire.เราต้องเป็นทายาทของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่จะละลายอาณาจักรของพ่อของเขา
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง
When in the course of human events, it becomes necessary to dissolve the bonds that tie three competent scientists together...ในหลักสูตรสถานการณ์ ของมนุษย์,มีความจำเป็น ที่จะสลายพันธะที่ผูกมัด นักวิทยาศาสตร์ผู้มีอำนาจทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน
And why did it just dissolve in the middle of surgery?และทำไมทำเพียงละลายในระหว่างการผ่าตัดล่ะ

dissolve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
溶解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, 溶解] dissolve; solution
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
[méi, ㄇㄟˊ, 糜] dissolved; rice gruel; wasted; surname Mei
裁撤[cái chè, ㄘㄞˊ ㄔㄜˋ, 裁撤] dissolve
解散[jiě sàn, ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢˋ, 解散] dissolve; disband
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve

dissolve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours
解散権[かいさんけん, kaisanken] (n) right to dissolve (e.g. the Diet)
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
溶かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P)
溶解[ようかい, youkai] (n) (1) dissolution; solution (e.g. chemical); (vs) (2) to melt; to dissolve; to liquefy; (P)
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946)
神宮教[じんぐうきょう, jinguukyou] (n) (obs) (See 神宮奉斎会) Jingu-kyo (sect of Shinto, dissolved in 1899)
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
逓信省[ていしんしょう, teishinshou] (n) (obs) Ministry of Communications and Transportation (dissolved in 1949)

dissolve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลายในน้ำ[v. exp.] (lalāi nai n) EN: dissolve in water FR: se dissoudre dans l'eau
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
เริ่มร้องไห้[v. exp.] (roēm røngha) EN: dissolve in tears FR: se mettre à pleurer
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse FR:
สูญสลาย[v.] (sūnsalāi) EN: dissolve FR:
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
หย่าขาด[n. exp.] (yā khāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul FR: divorcer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
ยุบเลิก[v.] (yuploēk) EN: dissolve FR:
ยุบสมาคม[v. exp.] (yup samākho) EN: disband an association ; dissolve an association FR: dissoudre une association
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitū) EN: be dissolved FR:
ละลาย[adj.] (lalāi) EN: dissolved FR:
ละลายหมด[adj.] (lalāi mot) EN: dissolved FR: dissous
ละลายในน้ำ[adj.] (lalāi nai n) EN: dissolved FR: dissous
ออกซิเจนละลายในน้ำ[n. exp.] (ǿksijēn lal) EN: dissolved oxygen (DO) FR: oxygène dissous [m]
ยุบ[adj.] (yup) EN: dissolved FR: dissous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissolve
Back to top