ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disappear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disappear*, -disappear-

disappear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disappear (vt.) หายไป See also: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว Syn. fade, vanish Ops. appear
disappear from (phrv.) หายไปจาก (สถานที่หรือสายตา) See also: ลับหายไปจาก
disappear gradually (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป
disappear to (phrv.) รีบไป See also: รีบออกไปยัง Syn. become of, come of, get to, go to
disappearance (n.) การหายวับไป See also: การอันตรธาน
disappeared (adj.) ซึ่งหายไป See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ Syn. lost
disappearence (n.) การหายไป See also: การสาบสูญ, การสูญหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disappearanceการสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disappearanceสูญหาย [การแพทย์]
Disappearence Rateอัตราการจางหายไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำดิน (v.) disappear See also: hide, flee, escape, vanish Syn. หายตัว, หายไป
ปลาสนาการ (v.) disappear See also: flee, vanish
ล่องหน (v.) disappear See also: vanish
ล่องหน (v.) disappear See also: vanish
ละลาย (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป
ศูนย์ (v.) disappear See also: lose Syn. หาย, สูญสิ้น, หมดไป
ศูนย์ (v.) disappear See also: vanish, be lost Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป
สาบสูญ (v.) disappear See also: vanish Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ
สูญไป (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หายไป, หมดไป
หมดไป (v.) disappear See also: lose Syn. หาย, สูญสิ้น
หมดไป (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หายไป, สูญไป
หมดไป (v.) disappear See also: vanish, be lost Syn. สูญสิ้น, หาย
หลบ (v.) disappear See also: be out of sight, be unseen Syn. หลบหัว, หายหน้า
หายตัว (v.) disappear See also: be invisible, vanish Syn. ล่องหน
หายลับไป (v.) disappear See also: flee Syn. จากไป
หายหน้า (v.) disappear See also: be out of sight, be unseen Syn. หายหัว, หายหน้าหายตา
หายหน้าหายตา (v.) disappear See also: be out of sight, be unseen Syn. หายหัว
หายหัว (v.) disappear See also: be out of sight, be unseen Syn. หลบ, หลบหัว, หายหน้า
หายไป (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หมดไป, สูญไป
หายไป (v.) disappear See also: hide, flee, escape, vanish Syn. หายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
Don't disappear without telling somebodyอย่าหายไปโดยไม่บอกใคร
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง
Do you mean, if I move, you will disappear again? - Of course.- ถ้าผมขยับตัว คุณจะหายไปอีกเหรอ
You and the girl must disappear in the hold. Go, go!คุณกับผู้หญิงต้องหลบเข้าไปในรู ไป,ไป!
You can't just disappear in the middle of kumite like that.คุณไม่สามารถเพียงแค่หายไปในช่วงกลางของ kumite เช่นนั้น
Now my plan was to stay alive long enough to sell off the dope... the cops never found, then disappear until I can get things straightened out.แผนของผมตอนนี้คือมีชีวิตรอด จนขายของที่เหลือให้หมด ตำรวจไม่มีทางรู้ แล้วค่อยหายตัวไป จนกว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดได้
The Dalai Lama and all the revered holders of the faith... will disappear and become nameless."ทะไลลามะและสาธุชน... ...จะหายตัวไปและไม่มีใครกล่าวถึงอีก"
It struck me that we'd all disappear in the end my father, my sister, all my best friends.มันทำให้ผมครุ่นคิดได้ทุกวัน ว่าในตอนสุดท้าย พวกเราก็ต้องจากกันไป ...ทั้งพ่อ และน้องสาว
I can avoid being seen if I wish but to disappear entirely, that is a rare gift.-นั่นสิ เรื่องพรางตัวน่ะข้าช่ำชองถ้าอยากทำ เเต่หายตัวโดยสิ้นเชิงนี่ มันไม่ธรรมดา
Dad told us that there were moments when people could just disappear without anyone knowing where they went or why.พ่อบอกว่าจะมีบางเวลาที่คนเราจะหายตัวไปได้ โดยไม่มีใครรู้ว่าเราไปไหนหรือทำไม
$ 100,000 and these records will disappear forever.ขอแค่ $100,000 เหรียญ แล้วทุกอย่างจะหายไปชั่วนิรันดร์
Maybe we can disappear one day altogether.Maybe we can disappear one day altogether.
They show up without warning, they take what they need, and then they disappear without a trace.มันปรากฏตัวแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า เอาทุกอย่างไปตามที่ต้องการ แล้วมันก็หายตัวไปแบบไม่มีร่องรอย

disappear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing
失纵[shī zòng, ㄕ ㄗㄨㄥˋ, 失纵 / 失縱] disappear
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 遁] disappear; to escape
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 遯] disappear; to escape
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled

disappear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom
姿を消す[すがたをけす, sugatawokesu] (exp,v5s) to disappear
影も形も無い;影も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
出没自在[しゅつぼつじざい, shutsubotsujizai] (n,adj-na) appearing and disappearing at will; elusive; phantom-like
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
吹き飛ぶ(P);吹飛ぶ[ふきとぶ, fukitobu] (v5b,vi) (1) to be blown off; to blow off; to blow away; (2) to vanish; to disappear; (P)
失せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish
失跡[しっせき, shisseki] (n,vs) absconding; disappearance; (P)
失踪[しっそう, shissou] (n,vs) absconding; disappearance
影を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate
消える[きえる, kieru] (v1,vi) to go out; to vanish; to disappear; (P)
消え去る[きえさる, kiesaru] (v5r) to disappear; to vanish
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1,vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off
消ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (obsc) (See 消する) to disappear; (vz,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (vz,vi) (3) (of time) to pass; to while away
消する;銷する[しょうする, shousuru] (vs-s,vi) (1) to disappear; (vs-s,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (3) (of time) to pass; to while away
消失[しょうしつ;そうしつ, shoushitsu ; soushitsu] (n,vs) die out; disappear; vanish
無くなる[なくなる, nakunaru] (v5r,vi) to disappear; to get lost; (P)
無雪[むせつ, musetsu] (n) (1) (obsc) disappearance of snow (i.e. due to melting); (2) (obsc) lack of snow (i.e. snow not falling)
神隠し[かみかくし;かみがくし, kamikakushi ; kamigakushi] (n) mysterious disappearance; being spirited away
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1,vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P)
隠見;隠顕[いんけん, inken] (n,vs) appearance and disappearance
雲隠れ[くもがくれ, kumogakure] (n,vs) disappearance
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing

disappear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
ดำดิน[v.] (damdin) EN: go underground ; disappear FR:
ดรธาน[v.] (dørathān) EN: disappear ; vanish FR:
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen FR: se faire rare
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost ; vanish FR: disparaître ; être perdu ; s'évanouir
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace
หายไปอย่างไรร่องรอย[v. exp.] (hāi pai yān) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: s'évaporer ; se volatiliser
หายสาบสูญ[v. exp.] (hāi sāpsūn) EN: disappear ; lose FR: disparaître ; se perdre
หายต๋อม[v. exp.] (hāi tǿm) EN: vanish ; disappear for a long time FR: s'évanouir
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish FR: se rendre invisible ; disparaître
เหือดหาย[v.] (heūathāi) EN: disappear ; vanish FR:
จรลาย[v.] (jøralāi) EN: disappear FR:
คล้อยไป[v. exp.] (khløi pai) EN: disappear ; pass FR:
ลับ[v.] (lap) EN: fade ; vanish ; disappear ; wane FR:
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ปลาสนาการ[v.] (palātsanākā) EN: disappear ; flee ; run away FR:
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish FR: disparaître ; se volatiliser
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมสลาย[v. exp.] (seūam salāi) EN: gradually disappear FR:
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear FR: disparaître ; s'éteindre
สูญหาย[v.] (sūnhāi) EN: loss ; disappear ; vanish FR: disparaître
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost ; missing ; disappeared ; vanished FR: disparu ; manquant
ห่างหาย[X] (hāng hāi) EN: disappeared (from) FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
การหายไป[n. exp.] (kān hāi pai) EN: disappearence FR:
การสาบสูญ[n.] (kān sāpsūn) EN: disappearance FR: disparition [f]
การสูญหาย[n.] (kān sūnhāi) EN: disappearance FR:
สูญสิ้น[adj.] (sūnsin) EN: all gone ; completely disappeared FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disappear
Back to top