ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inestimable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inestimable*, -inestimable-

inestimable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inestimable (adj.) ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก Syn. valuable, beyond price, incalculable Ops. ordinary, average
English-Thai: HOPE Dictionary
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า

inestimable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure

inestimable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P)

inestimable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
หาค่าบ่มิได้[adj.] (hākhābømidā) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
หาค่ามิได้[adj.] (hākhāmidāi) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
เลอค่า[adj.] (loē khā) EN: inestimable FR: inestimable
มรดกล้ำค่า[n. exp.] (møradok lam) EN: FR: héritage inestimable [m]
เก่ากะลา[adj. (loc.)] (kaokalā) EN: FR: ancien et inestimable
เก่ากะโหลกกะลี[adj. (loc.)] (kaokalōkkal) EN: FR: ancien et inestimable
ล้ำค่า[adj.] (lam khā) EN: invaluable ; priceless FR: inestimable
ล้นค่า[adj.] (lon khā) EN: priceless FR: inestimable
ประมาณค่ามิได้[adj.] (pramān midā) EN: invaluable FR: inestimable

inestimable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschätzbarkeiten {pl}inestimableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inestimable
Back to top