ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frontier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frontier*, -frontier-

frontier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frontier (n.) ชายแดน See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน Syn. border, borderline, boundary
frontier (n.) ขอบเขตของความรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
English-Thai: Nontri Dictionary
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายแดน (n.) frontier See also: border, boundary
พรมแดน (n.) frontier See also: border, boundary line Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต
เมืองชายแดน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองหน้าด่าน
เมืองด่าน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน
เมืองหน้าด่าน (n.) frontier See also: border town Syn. เมืองชายแดน
ตชด. (n.) frontier policeman Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
ตำรวจตระเวณชายแดน (n.) frontier policeman
ข้ามถิ่น (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต
ข้ามเขต (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามถิ่น
ข้ามแดน (v.) cross the frontier See also: go over the frontier Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
Two days into Tibet's western frontier and we are graciously kicked out.แค่สองวันที่ทิเบตตะวันตก เราก็ถูกไล่ออกมาอย่างสมเกียรติ
The Chinese have attacked the Tibetan frontier near Den-Go.ทัพจีนบุกโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
"Today at the dawn, 84,000 troops of the 1st and 2nd Field Armies... under the overall command of General Chang Jing Wu... attacked the Tibetan frontier near Den-Go."เช้ามืดวันนี้ กองกำลัง 84,000 นาย พร้อมกับทหารพรานสองหน่วย ภายใต้การนำของนายพลถั่งจิงวู เข้าโจมตีชายแดนทิเบต ใกล้กับเมืองเด็นโก
To reach the government zone, you would need to cross the frontier gardenเพื่อเข้าสู่เขตรัฐบาล เธอต้องข้ามผ่านปราการสวน
Wouldn't think you'd find the daughter of Frontier Justice Frank working in a prison.คิดไม่ถึงว่าจะเจอลูกสาวเทศมนตรีทำงานในคุกน่ะ
Take the advanced guard and check how the frontier garrisons are doing.พาคนล่วงหน้าไปตรวจดูก่อนว่า พวกทหารหน้าด่านกำลังทำอะไรอยู่
His Majesty plans on sending the Dragon Guard out to the frontier defenses as well.ฝ่าบาทวางแผนที่จะส่งองครักษ์มังกร ออกไปป้องกัน แนวหน้าด้วยพะยะค่ะ
Think of it as a new frontier in her training.คิดซะว่าเธอได้ฝึกอะไรใหม่ๆ แล้วกัน
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง..
While we lose brave men to foot rot and frostbite, the Pict king Gorlacon sends his war parties to raid along the frontier at will.ที่ซึ่งเราสูญเสียผู้กล้ามากมายให้กับโรคเท้าเปื่อยและน้ำแข็งกัด การ์โลคอน กษัตริย์ของพวกพิ๊ค ส่งทัพหน้าออกมาสู้ตาย

frontier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, 边塞 / 邊塞] frontier fortress
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, 边寨 / 邊寨] frontier stockade
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, 边防 / 邊防] frontier defense
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, 无国界医生 / 無國界醫生] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 验关 / 驗關] customs inspection (at frontier)
[yì, ㄧˋ, 裔] descendants; frontier
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, 边境 / 邊境] frontier; border
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 陲] frontier
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, 国境 / 國境] national border; frontier
边声[biān shēng, ㄅㄧㄢ ㄕㄥ, 边声 / 邊聲] outlandish sounds (wind blowing on frontier, wild horses neighing etc)
[yǔ, ㄩˇ, 圉] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison

frontier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game)
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit
フロンティア[, furonteia] (n) frontier; (P)

frontier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตของประเทศ[n. exp.] (ānākhēt khø) EN: frontier territory FR: limite territoriale [f]
ชายแดน[n. exp.] (chāi daēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland FR: frontière [f]
จุดขอบ[n. exp.] (jut khøp) EN: boundary point ; frontier point FR:
ข้ามแดน[v. exp.] (khām daēn) EN: cross the frontier FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามเขต[v. exp.] (khām khēt) EN: cross the frontier FR:
ข้ามถิ่น[v. exp.] (khām thin) EN: cross the frontier FR:
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromd) EN: borderland ; frontier ; border area FR: zone frontalière [f]
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin ; scope FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f] ; périmètre [m]
อาณาจักรชายแดน[n. exp.] (ānājak chāi) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณชายแดน[n. exp.] (børiwēn chā) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
บริเวณแนวพรมแดน[n. exp.] (børiwēn naē) EN: FR: zone frontalière [f] ; zone frontière [f]
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ด่านศุลกากร[n. exp.] (dān sunlakā) EN: customs house ; customs post ; customs FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; poste de contrôle [m]
จุดผ่านแดน[n. exp.] (jut phān da) EN: border crossing FR: poste-frontière [m] ; point de passage [m]
กรณีพิพาทชายแดน[n. exp.] (karanī phip) EN: border dispute FR: conflit frontalier [m] ; querelle de frontière [f]
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
แม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่าง[n. exp.] (maēnām thī ) EN: FR: fleuve frontalier [m] ; fleuve qui tient lieu de frontière [m]
ไม่มีพรมแดน[X] (mai mī phro) EN: FR: sans frontière ; sans frontières
มีอาณาเขตติดต่อกับ...[v. exp.] (mī ānākhēt ) EN: share borders with FR: avoir une frontière commune avec ; être entouré par
มีพรมแดนติดกับ... ; มีพรมแดนติดต่อกับ...[v. exp.] (mī phromdaē) EN: FR: avoir une frontière commune avec …
แนวชายแดน[n. exp.] (naēo chāida) EN: border FR: ligne de frontière [f]
แนวเขตแดน[n. exp.] (naēo khētda) EN: boundary line FR: ligne de démarcation [f] ; frontière [f]
แนวพรมแดน[n. exp.] (naēo phromd) EN: boundary FR: ligne frontière [f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakk) EN: Reporters Without Borders (RWB) FR: Reporters sans frontières (RSF)
ผ่านแดน[v. exp.] (phān daēn) EN: FR: passer la frontière ; franchir la frontière
พรมแดน[n.] (phromdaēn) EN: border ; boundary line FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]
พรมแดนธรรมชาติ[n. exp.] (phromdaēn t) EN: natural border FR: frontière naturelle [f]
ปิดพรมแดน[v. exp.] (pit phromda) EN: close the border FR: fermer la frontière
ไร้พรมแดน[X] (rai phromda) EN: without borders FR: sans frontières
เส้นพรมแดน[n. exp.] (sen phromda) EN: boundary line FR: ligne frontière [f]
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)[n. exp.] (tamrūat tra) EN: border patrol police FR: police des frontières [f]
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon ) EN: inspect and check immigrants FR: contrôler l'immigration aux frontières

frontier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzgänger {m}frontier commuter
Grenzschutz {m}frontier protection
Grenzstadt {f}frontier town

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frontier
Back to top