ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dread*, -dread-

dread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dread (vt.) กลัวมาก Syn. fear, apphrehend
dread (vi.) กลัวมาก See also: กังวลมาก Syn. fear, apphrehend
dread (n.) ความน่ากลัว See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก Syn. panic, horror, terror Ops. fearlessness, courage, bravery
dread (sl.) รู้สึกแย่มาก
dreadful (adj.) น่าสะพรึ่งกลัว See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก Syn. terrible, frightful horrific Ops. pleasant
dreadfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, fearfully, awfully
dreadfulness (n.) ความน่ากลัว See also: อย่างเลวร้าย
dreadnought (n.) เรือปืน Syn. warship, battleship
dreadnought (n.) เรือรบ Syn. battleship, man-of-war
English-Thai: HOPE Dictionary
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวาดกลัว (n.) dread See also: terror, fear, scare, fright Syn. ความกลัว
น่าขนพองสยองเกล้า (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
น่าพรั่นพรึง (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าสยดสยอง (adj.) dreadful See also: terrible, awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว
น่าสะพรึงกลัว (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าหวาดผวา (adj.) dreadful See also: terrible, awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าขนลุก, น่ากลัว
ภีม (adj.) dreadful See also: fearful, horrible Syn. น่ากลัว
น่าขนพองสยองเกล้า (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ
น่าพรั่นพรึง (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าสยดสยอง (v.) be dreadful See also: be terrible, be awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว
น่าสะพรึงกลัว (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าหวาดผวา (v.) be dreadful See also: be terrible, be awesome Syn. น่าหวาดกลัว, น่าขนลุก, น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
But right now neither the dread Chopper nor Milo was anywhere in sight.แต่ตอนนี้ ไม่ปรากฎทั้งช็อปเปอร์จอมโหด หรือไมโล อยู่ตรงไหนให้เห็นเลย
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต
You're the Dread Pirate Roberts. Admit it.นายคือโจรสลัดโรเบิร์ต ยอมรับมาซะ
On the high seas your ship attacked, and the Dread Pirate Roberts never takes prisoners.ระหว่างอยู่ในททะเล นายโจมตีเรือ และโจรสลัดโรเบิร์ตไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
"l am not the Dread Pirate Roberts," he said."ข้าไม่ใช่โจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตหรอก" เขาพูด
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
"The man I inherited it from was not the real Dread Pirate Roberts either."ผู้ชายที่ข้ารับช่วงเรือต่อมาก็ไม่ได้ชื่อโรเบิร์ตเหมือนกัน"
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้
Stand your ground! I am the Dread Pirate Roberts!ข้าคือโจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ต

dread ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
[dàn, ㄉㄢˋ, 惮 / 憚] dread; fear; dislike
非常害怕[fēi cháng hài pà, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 非常害怕] dread
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 恐惧 / 恐懼] fear; dread; phobia
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 触目惊心 / 觸目驚心] shocking; dreadful to see
惨况[cǎn kuàng, ㄘㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, 惨况 / 慘況] tragic situation; dreadful state

dread ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
ドレッドノート[, doreddono-to] (n) dreadnought
ドレッドヘア[, doreddohea] (n) dreadlocks (wasei
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful

dread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ประหวั่น[v.] (prawan) EN: dread ; be in dread ; be fearful ; fear FR: craindre
สะทก[v.] (sathok) EN: fear ; dread ; feel afraid FR: avoir peur ; craindre
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of FR:
หวาดเกรง[v.] (wātkrēng) EN: dread ; tremble (at/before) FR: redouter
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
แสนสาหัส[adj.] (saēn sāhat) EN: extreme ; dreadful ; terrible FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible FR: horrible ; effroyable ; effrayant

dread ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauderhaft; schrecklich {adj} | schauderhafter | am schauderhaftestendreadful | more dreadful | most dreadful
Furcht {f}dread

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dread
Back to top