ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courage*, -courage-

courage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courage (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery, courageousness
courageous (adj.) กล้าหาญ See also: เก่งกล้าสามารถ Syn. brave
courageously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
courageousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery
English-Thai: HOPE Dictionary
courage(เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
English-Thai: Nontri Dictionary
courage(n) ความกล้าหาญ,ความห้าวหาญ,ความใจกล้า
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกล้า (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความห้าวหาญ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความองอาจ (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
ความเก่งกล้า (n.) courage See also: bravery, valor Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ Ops. ความขลาด, ความกลัว
วิกรม (n.) courage See also: bravery Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
กระตุ้นเร้า (v.) encourage See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ชุบใจ (v.) encourage See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce Syn. ปลุกใจ, บำรุงใจ
ชูใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
ถอดใจ (v.) be discouraged See also: dishearten Syn. ยอมแพ้
ทดท้อ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be despondent Syn. ท้อ, ท้อถอย
ท้อ (v.) discourage See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ Ops. สู้, อดทน, บากบั่น
ทอดสะพาน (v.) encourage Syn. ให้ท่า, ยั่ว, ชายตา
ท้อถอย (v.) discourage See also: feel giving up, lose courage, be disheartened Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม
ท้อใจ (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. มีกำลังใจ
ทำขวัญ (v.) perform ceremony for encouragement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
I didn't have the courage to say I didn't knowฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกว่าฉันไม่ทราบ
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Don't discourage himอย่าทำให้เขาเสียกำลังใจ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
Thanks for the encouragement!ขอบคุณสำหรับกำลังใจ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never had the courage to ask him, but as he's my best friend I will.นั่นคือคำถามแล้วเราจะต้อง ดึงความกล้าที่จะถามเขา แค่ในขณะที่เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุด ของฉันฉันจะ
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
I need such courage because, in this cause, I too am prepared to die.ผมต้องการความกล้าหาญเช่นนี้ เพราะเรื่องแบบนี้ ผมก็พร้อมที่จะตาย
We must have the courage to take their anger.เรา... ต้องมีความกล้า ที่จะรับความโกรธของพวกเขา
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว
Have the courage to do what you know is right.จงมีความกล้าที่จะทำ ในสิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง
There is something out there, and if I have the courage to go through with this, what a story it'll make.มีอะไรบางอย่างที่นั่น เรย์ ถ้าผมมีความกล้า ที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วง... เรื่องราวจะเป็นยังไง
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย?
"Fair" means you haven't the courage to attack him."ยุติธรรม" หมายถึงคุณไม่กล้า พอจะจู่โจมเขา

courage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, 勇力] courage and strength
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, 敢于 / 敢於] dare to; be bold in; have the courage to
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 奋勇 / 奮勇] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
[dǎn, ㄉㄢˇ, 胆 / 膽] the gall; the nerve; courage; guts; gall bladder
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 僩] courageous; valiant
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, 勇气 / 勇氣] courage; valor
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 有胆量 / 有膽量] courageous
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, 义勇 / 義勇] courageous; righteous and courageous
胆子[dǎn zi, ㄉㄢˇ ㄗ˙, 胆子 / 膽子] courage; nerves
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 助长 / 助長] encourage; foster; foment
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
[zhāo, ㄓㄠ, 钊 / 釗] encourage; to cut; to strain
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 灰心] lose heart; be discouraged
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 奖 / 獎] prize; award; encouragement
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, 劝善惩恶 / 勸善懲惡] to encourage virtue and punish evil (成语 saw)
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
奖励[jiǎng lì, ㄐㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 奖励 / 獎勵] reward (as encouragement)
气馁[qì něi, ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ, 气馁 / 氣餒] to be discouraged
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 泄劲 / 洩勁] to lose heart; to feel discouraged
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, 昂藏] tall and strongly built; stalwart; courageous

courage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
勇猛果敢[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage
暴虎馮河[ぼうこひょうが, boukohyouga] (n) foolhardy courage
猛勇[もうゆう, mouyuu] (adj-na,n) valiant courage
猪勇[ちょゆう, choyuu] (n) (obsc) reckless courage comparable to that of a wild board
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage
赳赳たる武夫[きゅうきゅうたるぶふ, kyuukyuutarubufu] (n) soldier of dauntless courage
鼓す[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage
鼓する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity)
刺激(P);刺戟;剌激(iK)[しげき, shigeki] (n,vs) stimulus; impetus; incentive; encouragement; motivation; provocation; (P)
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na,n) integrity; moral courage; rigidity
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
励み[はげみ, hagemi] (n) (often as 励みになる) (See 励まし) (act of) encouragement; stimulus; incentive; (P)
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
勇を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧奨[かんしょう, kanshou] (n,vs) encouragement; stimulation; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage

courage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth FR:
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare FR: faire preuve de courage ; oser
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
ความกล้า[n.] (khwām klā) EN: courage ; grit FR: courage [m]
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]
ความกล้าหาญทางจริยธรรม[n. exp.] (khwām klāhā) EN: moral courage FR:
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture ; be brave FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace ; avoir le courage de ; faire face à ; défier
กล้าพูดความจริง[v. exp.] (klā phūt kh) EN: FR: oser dire la vérité ; avoir le courage de dire la vérité
กล้าตาย[v. (aux.)] (klā tāi) EN: have the courage to die FR: affronter la mort
กล้าทำ[v. exp.] (klā tham) EN: dare to do sth ; have the courage to do sth FR: oser faire
มีความกล้าหาญ[v. exp.] (mī khwām kl) EN: FR: avoir du courage ; être courageux
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care FR:
เสียขวัญ[v.] (sīakhwan) EN: lose morale ; lose heart ; lose one's courage FR: perdre courage
สู้สู้ ; สู้ ๆ = สู้ๆ[v. exp.] (sū-sū) EN: Keep on fighting! ; Come on! ; Go, go! FR: Battez-vous ! ; Luttez ! ; Allez ! ; Courage ! ; bon courage
ทำใจดีสู้เสือ[xp] (tham jaidī ) EN: FR: prendre son courage à deux mains
ธิติ[n.] (thiti) EN: energy ; courage ; steadfastness ; firm character; resolution ; wisdom FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
ย่อท้อ[v.] (yøthø) EN: quail ; discourage FR: perdre courage ; se décourager
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody FR: soutenir ; encourager
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
บำรุงใจ[v.] (bamrungjai) EN: encourage FR:
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
ชูใจ[v.] (chūjai) EN: encourage FR: encourager
ชุบใจ[v. exp.] (chup jai) EN: encourage FR:
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหิมหาญ[adj.] (hoēmhān) EN: brave ; courageous FR: courageux
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
จรรโลงใจ[v. exp.] (janlōng jai) EN: encourage FR: inspirer ; insuffler ; encourager

courage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage
unverzagt {adj}with unflinching courage
Courage {f}courage; pluck; spunk
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous
Entmutigung {f}discouragement
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courage
Back to top