ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fearlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fearlessness*, -fearlessness-

fearlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearlessness (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, self-confidence

fearlessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness

fearlessness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furchtlosigkeit {f}fearlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fearlessness
Back to top