ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bravery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bravery*, -bravery-

bravery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bravery (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage Ops. cowardice
English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกล้าหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความกล้าหาญชาญชัย (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว Ops. ความขี้ขลาด
ความองอาจ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude Syn. ความกล้า, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย Ops. ความขี้ขลาด
ความอาจหาญ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความองอาจ
พิริยะ (n.) bravery See also: vigour Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ (n.) bravery See also: courage, boldness Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
วีรกรรม (n.) bravery See also: boldness, intrepidity Syn. ความกล้าหาญ
วิกรม (v.) go on with bravery See also: be brave, stride forward bravely, march on courageously Syn. เก่งกล้า, กล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ (n.) decoration for bravery See also: decoration for valour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา
Your bravery is wasted.ความกล้าหาญนาย .. เสียเปล่า
To a possum, bravery is just dumb.เพื่อ พอสซั่ม ความกล้าหาญเป็นเรื่องโง่
Received a bravery award for efforts in the resolution of Operation Crackdown.ได้รับรางวัลความกล้าหาญและพยายาม ในการเข้าปราบปราม
Um, this store has a very strict "no bravery policy."อืม, ร้านนี้ค่อนข้างจะเข้มงวด เรื่อง "นโยบายการไม่ท้าทาย"
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา...
One night of bravery for an entire life of normalcy.ใช้ความกล้าหาญแค่คืนเดียว เพื่อชีวิตที่ปกติแบบเดิม
I'll give myself this one and this one, for bravery and honor.ชั้นจะให้อันนี้กับอันนีแก่ตัวเอง สำหรับความกล้าหาญและเกียรติยศ
They rewarded his bravery with a gift.พวกเขาตอบแทนความกล้าหาญเขา ด้วยของขวัญสุดวิเศษ..
Today we see that courage and bravery come in all sizes!วันนี้! เราได้เห็นความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ!
Today, you faced the past with bravery and honor.วันนี้ลูกได้ผ่านพ้นมาด้วยความกล้าและเกียรติ
However, for your bravery I will remain eternally grateful.อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับความกล้าหาญของเจ้า เราเป็นหนี้พวกเจ้า

bravery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant

bravery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30)
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P)
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P)
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
湧く(P);涌く[わく, waku] (v5k,vi) (1) to well (up); to gush forth (of water); to spring out; to surge; (2) to appear (esp. suddenly) (sweat, tears, etc.); (3) to feel emotions form (joy, bravery, etc.); (4) to hatch (esp. of parasitic insects, etc.); (P)

bravery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhā) EN: bravery ; courage ; valiance ; prowess ; guts ; mettle FR: courage [m] ; bravoure [f] ; audace [f]
ความกล้าหาญชาญชัย[n. exp.] (khwām klāhā) EN: bravery FR:
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour FR:
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity FR: bravoure [f]
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bravery
Back to top