ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horror

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horror*, -horror-

horror ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horror (n.) ความหวาดกลัว See also: ความขยะแขยง Syn. dread, fear, terror
horror-stricken (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน Syn. horror-struck
horror-struck (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน
English-Thai: HOPE Dictionary
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
English-Thai: Nontri Dictionary
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horror filmsภาพยนตร์เขย่าขวัญ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But not one of your horror stories, okay?แต่ต้องไม่มีเรื่องสยองนะโว้ย โอเค?
I don't want to hear no horror stories. I'm not up for that, man.ฉันไม่อยากฟังเรื่องสยองขวัญ ฉันไม่ปลื้มนะ เพื่อน
Hunt's pride was short-lived, for now a new horror presented itself.ความภูมิใจของฮันท์อยู่ได้ไม่นาน ศัตรูใหม่ของเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามา
You heard Marsellus... threw Tony Rocky Horror out of a fourth- story window for giving me a foot massage?คุณได้ยิน Marsellus ... โยนโทนี่ร็อคกี้สยองขวัญออกมาจากหน้าต่างชั้นที่สี่ที่ให้ฉันนวดเท้าหรือไม่
Isn't he the guy that writes that horror crap?ผู้ชายที่เขียนนิยายสยองขวัญน่ะเหรอ
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า
Pulp horror novels. They're all pretty familiar.คล้ายๆกับนิยายสยองขวัญทั่วๆไป
God's not supposed to be a hack horror writer.พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก
You absolute horror of a human being.คุณเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด
He's my lover, to the horror of these sausage-jockeys.นายคิดว่าคิมเป็นผู้หญิงจริงๆ หรือไง
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
R- rated horror and action flicks.ทั้งหนังเรทอาร์หนังผี และหนังแอคชั่นด้วย

horror ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, 恐怖片] horror movie; CL:部
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ˇ, 恐怖电影 / 恐怖電影] horror movie
惊悚[jīng sǒng, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, 惊悚 / 驚悚] horror (movie); thriller

horror ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシックホラー[, goshikkuhora-] (n) gothic horror
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P)
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)
戦火[せんか, senka] (n) (1) (See 兵火) wartime fire; (2) (See 戦禍) war; wartime destruction; horrors of war; (P)
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)
粟立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t,vi) to have gooseflesh (cold or horror)

horror ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความขยะแขยง[n.] (khwām khaya) EN: horror FR:
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ภาพยนตร์สยองขวัญ[n. exp.] (phāpphayon ) EN: horror film FR: film d'horreur [m]
วัดแสนสุข ; วังแสนสุข[n. prop.] (Wat Saēn Su) EN: Wang Saen Suk ; Wang Saen Suk Monastery Garden ; Wang Saen Suk Hell Garden ; Thailand Hell Horror Park FR:

horror ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror
Entsetzensschauder {m}thrill of horror; frisson of horror
Grauen {n} (vor)horror (of)
Horrorfilm {m}horror film

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horror
Back to top