ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimly*, -dimly-

dimly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. darkly, gloomily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางๆ (adv.) dimly See also: faintly, vaguely, indistinctly Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ
เรื่อๆ (adv.) dimly See also: faintly, vaguely, indistinctly Syn. ราง, จาง
เลือนราง (adv.) dimly See also: vaguely, indistinctly Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม

dimly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
仄々;仄仄[ほのぼの, honobono] (adv-to) (1) dimly; faintly; (2) (esp. とした) heartwarming (e.g. story, etc.)
仄めく[ほのめく, honomeku] (v5k,vi) to be seen dimly; glimmer

dimly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรราง[adv.] (chararāng) EN: vaguely ; dimly FR:
หลัว[adj.] (lūa) EN: dimly lit ; in the dim light ; dark FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimly
Back to top