ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connected*, -connected-

connected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connected (adj.) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
connectedness (n.) ความต่อเนื่องกัน Syn. continuousness
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he did, he may not have connected it with his own acts.ถ้าเขาทำเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับการกระทำของตัวเอง
The idea that anything connected with me has to be a miracle.ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์
You'll be relieved of any responsibilities connected with it.คุณต้องมอบงานนี้ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้ว
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่...
That kick shoulda connected in mid-air!ลูกเตะเมื่อกี้ ควรจะต่อเนื่องกลางอากาศนะ
Listen, something tells me that this guy is connected to what's happening.ฟังนะคะ มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า คนๆนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์
Hi. I just called. I think I was connected to the wrong room.ไฮ ฉันเพิ่งโทรมา ฉันว่าคุณต่อผิดห้องให้ฉัน
Some 6,500 cell phones are being connected in this area right nowประมาณ 6,500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters.ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา
Here, they say everything's connected in the blanket.แต่วอบานว่าไม่มีอะไรเชื่อมต่อกัน

connected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, 通航] connected by air, sea traffic or service
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 断线 / 斷線] disconnected; cut off
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
互联[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 互联 / 互聯] interconnected
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, 相通] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 世隔绝 / 世隔絕] isolated from the world; disconnected
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 隔绝 / 隔絕] isolated (from the world); disconnected

connected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with)
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P)
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r,vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P)
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P)
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] (n) {comp} fully-connected network
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] (n) {comp} fully-connected network
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link
相関性[そうかんせい, soukansei] (n) relativity; interconnectedness; correlation
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) {comp} power disconnected (state)
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected

connected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว[n. exp.] (børiwēn che) EN: simply connected region FR:
บริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง[n. exp.] (børiwēn che) EN: multiply connected region FR:
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวเนื่อง[adj.] (kīoneūang) EN: pertaining to ; relating to ; connected with FR:
เกี่ยวเนื่องกับ[adv.] (kīoneūang k) EN: pertaining to ; relating to ; connected with ; relevant FR: en relation avec
กราฟเชื่อมโยง[n. exp.] (krāp cheūam) EN: connected graph FR:
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
น่องแน่ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: intermingled ; connected in a confusing way FR:
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
วิษักต์[adj.] (wisak) EN: connected FR:
กราฟไม่เชื่อมโยง[n. exp.] (krāp mai ch) EN: disconnected graph FR:
ลุ่ย[adj.] (lui) EN: disjointed ; dislocated ; disconnected FR:
ไม่เชื่อมโยง[adj.] (mai cheūamy) EN: disconnected FR:
ไม่ขาดระยะ[adv.] (mai khāt ra) EN: continuously ; endlessly ; unbrokenly ; connectedly; ceaseless FR:
ไม่เกี่ยวกัน[adj.] (mai kīo kan) EN: unrelated ; unconnected FR:
ผู้กว้างขวาง[n. exp.] (phū kwāngkh) EN: well-known person ; well-known figure ; well-connected person ; influential person FR: personne influente [f]
เซตไม่เชื่อมโยง[n. exp.] (set mai che) EN: disconnected set FR:

connected ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreieck-Schaltung {f} | im Dreieck geschaltetdelta connection | delta connected
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value
Verbindungsanlage {f}connected arrangement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connected
Back to top