ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

difference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *difference*, -difference-

difference ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
difference (n.) ข้อโต้แย้ง See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง Syn. contra diction, disagreement Ops. accord, correspondence
difference (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. adaptability, deviation, dissimilarity Ops. resemblance, similarity, likeness
difference (vt.) ทำให้แตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
English-Thai: Nontri Dictionary
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
differenceผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differenceความแตกต่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อแตกต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, distinction, unlikeness Ops. ข้อเหมือน
ความตรงข้ามกัน (n.) difference See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity Syn. ความต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, unlikeness Syn. ความแตกต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่างกัน (n.) difference See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง Ops. ความเหมือน
ความห่างไกล (n.) difference See also: separation, dissimilarity Syn. ความแตกต่าง
ความเหลื่อมล้ำ (n.) difference See also: not equality Syn. ความแตกต่าง Ops. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
ความแตกต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน Ops. ความเหมือน
ความแปลก (n.) difference See also: variation, strangeness Syn. ความแตกต่าง
ผลต่าง (n.) difference Syn. ผลลบ Ops. ผลบวก
ผลลบ (n.) difference Ops. ผลบวก
เภท (n.) difference See also: variation, strangeness Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน (v.) feign indifference See also: pretend indifference Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย
เพี้ยน (adv.) with a slight difference See also: very slightly Syn. แปร่ง, เหน่อ
เพี้ยน (adv.) with a slight difference See also: very slightly Syn. แปร่ง, เหน่อ
ไม่สนใจ (v.) feign indifference See also: pretend indifference Syn. ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
None of it made any differenceพวกมันไม่ต่างกันเลยสักอัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Makes no difference who you areทำให้ไม่แตกต่างว่าคุณเป็นใคร
It's going to make all the difference to his life.มันจะทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเเปลงไปหมด
What's the difference how long it takes? Supposin' we take five minutes?สิ่งที่แตกต่างว่าจะใช้เวลานานหร​​ือไม่ Supposin 'ที่เราใช้เวลาห้านาที?
What difference does it make if you get it here or at the ball game?มันไม่สิ่งที่แตกต่างทำให้ถ้าคุณได้รับมันนี่หรือที่เกมลูก?
Did hear the scream, didn't hear it - what difference does it make?ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินมัน - สิ่งที่แตกต่างไม่ได้ทำให้?
That's a difference of seven inches.นั่นคือความแตกต่างของเจ็ดนิ้ว
What's the difference how many seconds it was?What's the difference how many seconds it was?
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง
It doesn't make any difference to me what a man does for a living.มันไม่ได้สร้างความแตกต่างใด ๆ ให้ฉันสิ่งที่มนุษย์ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ
Anyone know the difference between "8", "no-no", and the family?มีใครรู้ความแตกต่างระหว่าง แปด, ไม่มี-ไม่มี และครอบครัวมั้ย
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา
What difference does that make to you?แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะ?

difference ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
差价[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, 差价 / 差價] difference in price
差分方程[chā fēn fāng chéng, ㄔㄚ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 差分方程] difference equation (math.)
差数[chā shù, ㄔㄚ ㄕㄨˋ, 差数 / 差數] difference (the result of subtraction)
差之毫厘,失之千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, shi1 zhi1 qian1 li3, 差之毫厘,失之千里 / 差之毫釐,失之千里] the slightest difference leads to a huge loss (成语 saw); a miss is as good as a mile
差之毫厘,谬以千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, 差之毫厘,谬以千里 / 差之毫釐,謬以千里] the slightest difference leads to a huge error (成语 saw); a miss is as good as a mile
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, 差分] difference; increment
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, 差别 / 差別] difference; disparity
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差异 / 差異] difference; discrepancy
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 势不两立 / 勢不兩立] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints
不重视[bù zhòng shì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, 不重视 / 不重視] indifference
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
相位差[xiàng wèi chā, ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄔㄚ, 相位差] phase difference
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long

difference ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
僅少差[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc.
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary
異同[いどう, idou] (n) difference
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
違い目;違いめ[ちがいめ;たがいめ, chigaime ; tagaime] (n) point of difference
雲壌[うんじょう, unjou] (n) clouds and earth; great difference
雲泥[うんでい, undei] (n) great difference
雲泥万里[うんでいばんり, undeibanri] (n) being poles apart; (there being) all the difference in the world
電位差[でんいさ, den'isa] (n) (electric) potential difference
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P)
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
大同小異[だいどうしょうい, daidoushoui] (adj-na,n,adj-no) essentially the same with only minor differences
[さ, sa] (n,n-suf) difference; variation; (P)
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P)
懸隔[けんかく, kenkaku] (n) difference; discrepancy
朝三暮四[ちょうさんぼし, chousanboshi] (n) being preoccupied with immediate (superficial) differences without realizing that there are no differences in substance
架け橋となる[かけはしとなる, kakehashitonaru] (exp,v5r) to bridge (e.g. cultural divides, technical differences, etc.); to bring together
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P)
相違(P);相異[そうい, soui] (n,vs) difference; discrepancy; variation; (P)
紙一重[かみひとえ, kamihitoe] (n) paper-thin (difference)
違い[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P)
隔たり[へだたり, hedatari] (n) distance; interval; gap; difference; estrangement; (P)
雲泥の差[うんでいのさ, undeinosa] (exp) wide difference; a world of difference; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[さ, sa] difference
差分法[さぶんほう, sabunhou] difference method
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference

difference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดแตกต่างกัน[n. exp.] (jut taēktān) EN: FR: différence [f]
คะแนนที่แตกต่าง[n. exp.] (khanaēn thī) EN: difference score FR:
ข้อแตกต่าง[n.] (khø taēktān) EN: difference FR:
ความเหลื่อมล้ำ[n.] (khwām leūam) EN: difference FR: différence [f]
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[n. exp.] (khwām leūam) EN: differences in income FR: différence de revenus [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]
ความแตกต่างกัน[n. exp.] (khwām taēkt) EN: demarcation FR: différence [f] ; disparité [f]
ความแตกต่างระหว่าง...กับ...[n. exp.] (khwām taēkt) EN: difference between … and … FR: différence entre … et … [f]
ความแตกต่างอย่างมีนัย[n. exp.] (khwām taēkt) EN: significant difference FR:
ความต่าง[n.] (khwām tāng) EN: difference ; distinction FR: différence [f]
ความต่างกัน[n. exp.] (khwām tāng ) EN: difference ; heterogeneity FR:
ความต่างของเวลา[n. exp.] (khwām tāng ) EN: time difference FR:
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; voltage FR: différence de potentiel [f] ; tension [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; electrical potential difference FR:
ความตรงข้ามกัน[n. exp.] (khwām trong) EN: difference FR:
ไม่สู้เป็นไร[xp] (mai sū penr) EN: it doesn't make much difference ; it does not matter FR:
ไม่แยกความแตกต่าง[v. exp.] (mai yaēk kh) EN: FR: ne pas faire de différence ; ne pas faire de distinction
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดใจกัน[v. exp.] (phitjai kan) EN: be estranged ; be at loggerheads ; have a difference FR:
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
ผลหารเชิงผลต่าง[n. exp.] (phonhān cho) EN: difference quotient FR:
ผลลบ[n.] (phonlop) EN: difference ; remainder FR:
ผลต่าง[n. exp.] (phon tāng) EN: difference ; balance ; remainder ; variance FR:
ผลต่างอันตะ[n. exp.] (phon tāng a) EN: finite difference FR:
ผลต่างจัดเป็นตาราง[n. exp.] (phon tāng j) EN: tabular difference FR:
ผลต่างข้างหน้า[n. exp.] (phon tāng k) EN: forward difference FR:
ผลต่างกลาง[n. exp.] (phon tāng k) EN: central difference FR:
ผลต่างระหว่างเซต A และเซต B [n. exp.] (phon tāng r) EN: difference of sets A and B FR:
ผลต่างร่วม[n. exp.] (phon tāng r) EN: common difference FR:
ผลต่างย้อนหลัง[n. exp.] (phon tāng y) EN: backward difference FR:
สมการเชิงผลต่าง[n. exp.] (samakān cho) EN: difference equation FR:
สมการเชิงผลต่างอันตะ[n. exp.] (samakān cho) EN: finite difference equation FR:
แตกต่างกัน[v.] (taēktāng ka) EN: have a discrepancy ; have a difference FR: différer ; présenter des différences
ตัวดำเนินการผลต่าง[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: difference operator FR:
ตัวดำเนินการผลต่างอันตะ[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: finite difference operator FR:
เวมัต[n.] (wēmat) EN: difference FR:
วิธีผลต่างจำกัด[n. exp.] (withī phont) EN: finite difference method (FDM) FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:

difference ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersunterschied {m}age difference
Preisdifferenz {f}price difference; difference in prices
Differenz {f} [math.]difference
Differenzbetrag {m}difference; balance
Differenzenquotient {m} [math.]difference quotient
Differenzenschema {f} [math.]difference scheme
Höhenunterschied {m}difference in altitude
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า difference
Back to top